top of page

Acsenda School of Management - Vancouver

ascenda-logo.jpg
Acsenda  Vancouver1.jpg

Acsenda School of Management ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันนวัตกรรมที่มุ่งมั่นในการสอนที่เป็นเลิศและการจัดหาโปรแกรมการรับรองคุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้ทำงานในภาคส่วนที่เลือกของตลาดแรงงานทั่วโลก

Acsenda School of Management เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชนที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจที่มีชีวิตชีวาของแวนคูเวอร์ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ (business administration) และการจัดการการบริการ (hospitality management)

สถาบัน Acsenda มุ่งเน้นหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และชั้นเรียนขนาดเล็ก

ด้วยนักศึกษาจากกว่า 43 ประเทศ Acsenda จัดลำดับความสำคัญของตลาดงานทั่วโลกในวงกว้าง โดยอาศัยปรัชญาการเรียนรู้ที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับบรรยากาศทางธุรกิจระหว่างประเทศอย่างภาคภูมิใจ

ปัจจุบัน สถาบัน Acsenda เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

Acsenda  Vancouver2.jpg
bottom of page