top of page

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ELICOS และหลักสูตรวิชาชีพ VET จากสถาบัน ALS ลงทะเบียน 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2023

AdWise Education Admin

2 October 2023

รายละเอียดโปรโมชั่น


หลักสูตร ELICOS

 • ภาคกลางวัน (GE/IELTS/Cambridge/TESOL)

  • 1-23 สัปดาห์ =$300 ต่อสัปดาห์

  • 24 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น =$280 ต่อสัปดาห์

 • ภาคค่ำ (GE/IELTS) = $240 ต่อสัปดาห์

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเรียน)

หลักสูตร VET

 • สำหรับนักศึกษาใหม่

  • ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น $1,600 (Certificate I)

  • ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน $100

  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน $300 สำหรับหลักสูตรสุดท้าย (ไม่รวมใบรับรอง IV ในแพ็คเกจหลักสูตรต่อเนื่องด้าน Horticulture)

 • สำหรับนักเรียนต่อหลักสูตร (นักเรียน ELICOS หรือ VET ที่ IH Brisbane – ALS)

  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนบวก 5% จากค่าเล่าเรียนทั้งหมด และส่วนลดค่าเล่าเรียน $500 ใช้กับหลักสูตรสุดท้ายสำหรับแพ็คเกจ (ยกเว้นใบรับรอง IV ในแพ็คเกจหลักสูตรต่อเนื่องด้าน Horticulture)

bottom of page