Cambridge College International  

Cambridge College International

เปิดหลักสูตร

    1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    2. หลักสูตรปริญญาตรี

               - Bachelor of business (Management) 

               - Bachelor of business (Accounting)

               - Bachelor of business (Marketing)

    3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

               - Accounting

               - Commercial Cooking and Hospitality Management

               - Management

               - Marketing & Communication

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
  • Facebook