top of page

โปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ELICOS, HSP และหลักสูตรวิชาชีพ VET จากสถาบัน Shafston International College ลงทะเบียนวันนี้ - 30 กย. 2023

AdWise Education Admin

7 July 2023

Shafston International College - Q3 2023.JPG

รายละเอียดโปรโมชั่น

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

 • สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

 • ลงเรียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 • คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์

 • ราคาโปรโมชั่นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าที่พักสำหรับนักเรียน, ค่ารถรับสนามบินและอื่นๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Primary English Preparation (PEP)

 • สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • ลงเรียนอย่างน้อย 10 สัปดาห์

 • เริ่มเรียน 10 กค. และ 3 ตค. 2023

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนม.ปลาย High School Preparation (HSP)

 • สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี

 • ลงเรียนอย่างน้อย 5 สัปดาห์

 • คอร์สเริ่มทุกวันจันทร์

หลักสูตรวิชาชีพ VET

 • Certificate III in Early Childhood Education and Care

 • Diploma of Early Childhood Education and Care

 • Certificate III in Individual Support

 • Diploma of Community Services

 • Certificate III in Business

 • Certificate IV in Business

 • Diploma of Project Management

 • Advanced Diploma of Business

 • Certificate IV in Information Technology

 • Diploma of Information Technology

Shafston School of Business VET Promotion Q3-2023 2.JPG
Shafston School of Business VET Promotion Q3-2023.JPG
The Mary McConnel School VET Promotion Q3-2023.JPG
The Mary McConnel School VET Promotion Q3-2023 2.JPG

About School :

Shafston International College LOGO.png
bottom of page