วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Student VISA, AUSTRALIA

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

AdWise Education Admin

Updated Info: May 2021

Laptop Writing

ขณะนี้ประเทศออสเตรเลียยังไม่เปิดรับนักเรียนต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศ แต่เปิดให้สมัครเรียน และยื่นวีซ่านักเรียนไว้ก่อนได้ มีโปรโมชั่นค่าเรียนช่วงโควิด19 ราคาพิเศษหลายสถาบัน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ


ในช่วงนี้ระยะเวลารอผลวีซ่าค่อนข้างนานและไม่แน่นอน (3-7 เดือน) ตามข้อมูลของ Visa Application Processing Times (Last updated: ​19 April 2021 for month ending March 2021) ดังนั้นทาง immigration จึงอนุโลมให้ยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนนานขึ้น จากปกติ 4 เดือนก่อนวันเปิดเรียน และยังไม่อนุญาตให้ทำการตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าค่ะ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลที่ควรทราบ :

May 2021

 • สามารถยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้ 4 เดือน ก่อนวันกำหนดเปิดเรียน 

 • ระยะเวลายื่นวีซ่า - ระยะเวลารอวีซ่าช่วงทั่วไป ประมาณ 2 -10 สัปดาห์ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีระบบคิว จึงไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าจะได้รับผลวีซ่าภายในกี่วัน

 • เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว สามารถเดินทางได้เลย แต่ยังไม่สามารถทำงาน Part Time ได้ จนกว่าจะเปิดเรียนวันแรก จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงาน Part Time ได้คือ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (นับจากวันจันทร์ ถึงคืนวันอาทิตย์)  และสามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียนและยื่นวีซ่าออสเตรเลีย :

   1. เลือกคอร์สเรียน - ตามเป้าหมายของน้องๆ โดยพี่ๆ AdWise จะให้คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครเรียน

   2. สมัครเรียน
   เอกสารที่ใช้สมัครเรียนมีดังนี้

 • สำเนาพาสปอร์ต

 • สำเนาทรานสริปการศึกษาสูงสุด

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

 • จดหมายรับรองงาน (ถ้าเรียนจบแล้ว)

 • Resume

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจมีข้อกำหนดเฉพาะ เช่น 

 • นักเรียนต้องจ่ายค่าสมัครเรียนก่อนและไม่สามารถขอคืนเงินได้ (Non Refund)

 • ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 • สอบสัมภาษณ์ ยื่นจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์เข้าเรียน (Statement of Purpose Letter) 

 • Resume

   3. เตรียมเอกสารอื่น ๆ / ส่งแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลทุกฉบับ)

   4. รอใบตอบรับจากโรงเรียน (Letter Offer / Letter of Acceptance) ใช้เวลาดำเนินการ 2 – 10 วันทำการ เมื่อได้รับใบตอบรับจากโรงเรียนแล้วจึงเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าอื่นๆ

   5. เตรียมเอกสารวีซ่าที่เหลือให้ครบถ้วน

   6. ตรวจสุขภาพ - สามารถตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าได้ หรือจะรอยื่นวีซ่าเข้าระบบก่อน แล้วนำใบส่งตัวไปตรวจภายหลังก็ได้ 

 • กรณีต้องการไปตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่า - ต้องส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ที่อยู่ เบอร์โทร และใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) เพื่อทำใบส่งตัว

 • ถ้าเคยเดินทางไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะด้วยวีซ่าใดๆ ต้องแจ้ง เพราะต้องกรอกข้อมูลในใบส่งตัวเพื่อตรวจสุขภาพเพื่อทำใบส่งตัว จะทำให้ได้วีซ่าเร็วขึ้น โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด  เพราะโรงพยาบาลที่ตรวจได้ มีที่ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ตเท่านั้น

 • สำหรับน้องผู้หญิง ช่วงมีประจำเดือนจะตรวจร่างกายไม่ได้ ต้องรอหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 5 วัน

  7. ชำระค่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ทาง AdWise จะสรุปยอดให้อีกครั้งก่อนชำระเงิน) ทางเราบริการฟรี ไม่มีชาร์จค่าดำเนินการเพิ่มเติมค่ะ

  8. รอรับใบเสร็จเพื่อยื่นวีซ่าจากโรงเรียน (Confirmation of Enrolment: COE) (ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการ)

  9. ยื่นวีซ่า Online (ทาง AdWise จะดำเนินการยื่นวีซ่า Online แทนให้) 

  10. รอรับใบส่งตัวสำหรับไปทำ Biometrics ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (ถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือ) โดยนักเรียนต้องไปด้วยตนเอง ภายใน 14 วันนับจากยื่นวีซ่า โดยต้องทำนัดล่วงหน้า ซึ่งทาง AdWise เป็นผู้ดำเนินการให้ ค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสาร 810 บาท ชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์ยื่นวีซ่าฯ

ระหว่างรอวีซ่า สถานทูตอาจโทรหาเพื่อสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเอกสารการเงิน ติดต่อที่ทำงาน (case by case)

  11. รอผลวีซ่า เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเริ่มเตรียมตัวเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน / จัดหาที่พัก

 

เอกสารของนักเรียน (อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์) :

1. สำเนาพาสปอร์ต **ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย  

2. ที่อยู่ปัจจุบัน, e-mail, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

3. สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 

 • ประวัติการเดินทางต่างประเทศ ย้อนหลัง 10 ปี (ประเทศที่ไป, วันเดือนปีเดินทางไป และกลับ, วัตถุประสงค์ที่ไป) 

 •  สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีวีซ่าต่างประเทศ และตราแสตมป์เข้าออกนอกประเทศ 1 ชุด กรณีเคยขอวีซ่าไปออสเตรเลียทุกประเภทต้องแจ้ง

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หนังสือรับรองการทำงาน (หรือ สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษี / ทะเบียนการค้า เป็นต้น) ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ

 • ต้องแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง อย่างน้อย 5 ปี

 • ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ

 • อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัทว่าทำเกี่ยวกับอะไร

 • ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท

 • ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างานหรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

 • วันเดือนปีที่เริ่มงาน และวันเดือนปีที่สิ้นสุดงาน

 • ตำแหน่งงานที่ทำ

 • อธิบายงานที่ทำโดยย่อ

7. ประวัติการศึกษา ทรานสคริปต์ผลการเรียน ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบ

 • ถ้าเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส ต่อ ปริญญาตรี ต้องยื่นผลการเรียน ปวส ด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ) 

 • ใบประกาศนียบัตร + หลักสูตรเรียนพิเศษ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คอร์สฝึกอบรมต่าง ๆ

8. สำหรับผู้ชาย ต้องมีเอกสารเกณฑ์ทหาร สำเนา สด. 43 หรือ 8

9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

10. หลักฐานสถานะทางครอบครัว (ถ้ามี) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สูติบัตรบุตร เอกสารของสามีหรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

11. หากเคยเดินทางไปออสเตรเลีย ต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ช่วงที่เดินทาง วีซ่า หลักฐานการเรียนที่ออสเตรเลีย

12. เอกสารการเงิน

13. จดหมายแนะนำตัว GTE Letter เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าไปเรียนครั้งนี้ ทำไมเลือกเรียนคอร์สนี้ สถาบันนี้ เมืองนี้ ทำไมไม่เรียนที่ไทย เป้าหมายหลังเรียนจบ เพื่อประกอบการพิจารณา จดหมายตัวนี้สำคัญมาก ร่างมาเป็นภาษาไทยได้ ทาง Adwise จะช่วยแก้ไข และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ค่ะ

14. ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / ประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน – ของสมาชิกครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกคน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

15. ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / ประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีมีประวัติ มีคู่สมรส) ของคู่สมรส และลูก

16. ชื่อ นามสกุล ผู้สนับสนุนการเงินในการไปศึกษาต่อ (สปอนเซอร์) / จำนวนเงินที่มี / ระบุชื่อธนาคารที่ฝากเงิน

17. กรณีมีงานรองรับหลังเรียนจบ ขอหลักฐานดังนี้

 • ใบตอบรับเข้างาน หรือรายละเอียด

 • ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ เป็นภาษาอังกฤษ

 • อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัท ว่าทำเกี่ยวกับอะไร

 • ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท 

 • ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างาน หรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

 • วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และ วันเดือนปี ที่สิ้นสุดงาน

 • ตำแหน่งงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ) 

 • อธิบายงานที่ทำโดยย่อ 

18. Resume

  
หมายเหตุสำคัญ :

 • เอกสารทุกอย่างสามารถเซ็นรับรองสำเนาได้แต่ห้ามขีดทับเด็ดขาด

 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 • เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ควรตรวจดูรายละเอียด ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่พาสปอร์ตทุกครั้ง

 • ถ้าสะกดไม่ตรง จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

Credit Card

เอกสารการเงิน – วีซ่านักเรียน

 

ผู้สมัครวีซ่านักเรียนที่สมัครเรียนในสถาบันหรือโรงเรียนที่ต้องยื่นเอกสารการเงิน หรือกรณีที่โดนสถานทูตเรียกเอกสารการเงินภายหลัง ควรเตรียมเอกสารดังนี้

 

หลักฐานการเงิน

มี 2 ประเภท (ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยินดีจะยื่นทั้ง 2 แบบก็ได้) ดังนี้

 1. หลักฐานการเงินเพียงพอค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 ปีแรก (หรือน้อยกว่านั้น ตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า ทั้งนี้ วีซ่าจะนานครอบคลุมระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด) เป็นค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าเล่าเรียนที่ค้างชำระ ค่าเรียนของผู้ติดตามที่อายุ 5 – 17 ปี

 2. หลักฐานว่ามีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า AUD 60,000  ถ้ามีสมาชิกครอบครัวสมัครวีซ่าติดตามไปด้วย ยอดรายได้ต้องเป็น AUD 70,000 ต่อปี  (รายได้ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือผู้ปกครอง หรือรวมกันหลายบัญชี หลายคน) หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่นหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย (สมุดบัญชีธนาคาร หรือสเตทเม้นจากธนาคารที่มียอดเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ เข้าทุกเดือน ไม่สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานได้) 

 

ต้องมีเงินเท่าไหร่ สำหรับค่าครองชีพในออสเตรเลีย 1 ปี (Updated Info: Oct 2019 by Home Affairs Australia) 

               

 • สำหรับวีซ่านักเรียน (ผู้สมัครหลัก)   = AUD 20,241 ต่อปี

 • สำหรับผู้สมรส (วีซ่าติดตาม)           = AUD 7,362 ต่อปี

 • สำหรับบุตร 1 คน (วีซ่าติดตาม)       = AUD 3,152 ต่อปี

 • เพิ่มเติม บุตรที่มีอายุระหว่าง 5 – 17 ปี ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนในโรงเรียน อย่างน้อย AUD 8,000 ต่อปี (ยกเว้น ผู้สมัครหลัก สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก บุตรจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครวีซ่าและสมาชิกครอบครัวที่ยื่นวีซ่าติดตาม (ถ้ามี) สามารถเข้าถึงเงินทุนก้อนนั้นได้จริงในขณะที่อาศัยอยู่ออสเตรเลียเช่น ความน่าเชื่อถือของเจ้าของเงิน อาจเป็นพ่อแม่ หรือญาติสนิทจะมีความน่าเชื่อถือว่า ถ้าเป็นแค่คนรู้จัก เจ้าหน้าที่อาจมองว่าไม่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากพอที่จะคนรู้จักจะยินดีให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัคร

 

กรณีผู้สมัครยื่นวีซ่ารอบ 2 ที่ออสเตรเลีย อาจต้องแสดงหลักฐานว่านักเรียนสามารถเข้าถึงเงินบัญชีนั้น how to access fund เช่น มีการโอนเงิน หรือใช้เงินจากสปอนเซอร์นั้น ๆ จริงๆ ในการเรียนหลักสูตรก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลีย ยกตัวอย่าง สปอนเซอร์ เป็นคุณอา ใช้ใบฝากเงินเข้าบัญชีนักเรียนที่เมืองไทย นักเรียนใช้บัตรเดบิตถอนเงินสดใช้ที่ออสเตรเลีย ก็แนบใบฝากเงิน สำเนาสมุดบัญชีหรือ Statement นักเรียน สำเนาบัตรเดบิต สลิปที่กดเงินใช้ เป็นต้น

 

เอกสารทารการเงินที่ใข้ยื่นวีซ่า

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน สามารถยื่นได้ทั้งเงินฝากออมทรัพย์บัญชีธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์ที่ได้รับการรับรองของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

  • ยอดเงินคงเหลือที่ต้องโชว์ในสเตทเม้น ต่างกันตามระยะเวลาวีซ่า เช่น ผู้สมัครวีซ่านักเรียน 1 คน ยื่นขอวีซ่าประมาณ 7 เดือน  พิจารณาดังนี้ ค่าครองชีพ สำหรับ 7 เดือน  $11,807.25 ค่าเรียนทั้งหมด $7,000 (ชำระค่าเรียนก่อนยื่นวีซ่าแล้ว $5,000 คงเหลือที่ต้องชำระเพิ่ม $2,000) ค่าเดินทางไปกลับออสเตรเลีย ประมาณ $2,500

   • ดังนั้น ผู้สมัครควรต้องมีเอกสารการเงินขั้นต่ำ ประมาณ 400,000 บาท คำนวนจากค่าใช้จ่ายข้างต้น ดังนี้ค่ะ $11,807.25 + $2,000 + $2,500 = $16,307.25 ยอดเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานค่าครองชีพที่กำหนดในแต่ละปี และผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน

   • กรณีลงเรียนมากกว่า 1 ปี คำนวนยอดเงินสเตทเม้นท์จากค่าครองชีพล่วงหน้า 1 ปีเท่านั้น

  •   เงินในบัญชีสามารถเคลื่อนไหว ฝากเพิ่ม ถอนใช้จ่ายได้ แต่ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ควรใกล้เคียงกับยอดเงินสุดท้ายที่ต้องใช้โชว์มากที่สุด (เคสที่มีปัญหา เช่น ยอดเงินคงเหลือก่อนยื่นวีซ่า 8 แสน แต่ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีเงินก้อนฝากเข้า แล้วถอนหมดบัญชี เหลือหมื่นบาท ยอดเงินเคลื่อนไหวมาก ขึ้น ๆ ลง ๆ ต่างกันมาก อาจมีปัญหา คือ ฝากเข้า ถอนออกได้ แต่ต้องดูว่ามีความมั่นคงทางการเงิน บางเคสโดนปฏิเสธวีซ่า ทั้งที่ยอดเงินโชว์ 1 ล้านบาท แต่ในรอบ 6 เดือนก่อน เคยมีการถอนเงินหมดบัญชีหลายครั้ง)

   • ตรงหัวจดหมายสเตทเม้นท์ ข้อมูลเจ้าของบัญชีด้านบน บางธนาคารจะแจ้งเป็นภาษาไทย ตามฐานข้อมูลที่เปิดบัญชี  เพราะเป็นแบบฟอร์ม ซึ่งบางธนาคารแก้ไขไม่ได้

  • กรณีมีเงินก้อนใหญ่ ฝากเข้ามาก่อนยื่นวีซ่าไม่นาน (sudden fund) ซึ่งเป็นยอดที่ผิดปกติจากการฝากเข้า ถอนออกโดยปกติ ของบัญชีนั้น ๆ ต้องชี้แจงที่มาของเงินก้อนนั้น เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นการตกแต่งบัญชี กู้ยืมเงินมา เช่น กรณีขายที่ดิน ต้องแนบสัญญาซื้อขายที่ดินที่กรมที่ดิน ใบเสียภาษี สำเนาโฉนดทุกหน้า / ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน ค่านายหน้า ต้องแสดงหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย / กรณี ขายรถยนต์ จะใช้เอกสารซื้อขายโอนลอยที่เต๊นท์รถออกให้ไม่ได้ ต้องแนบสมุดทะเบียนรถที่เคยมีชื่อเราเป็นเจ้าของ และโอนให้เจ้าของใหม่ พร้อมสัญญาซื้อขาย / กรณีขายทองรูปพรรณ ใช้ใบเสร็จจากร้านทองไม่ได้ / กรณีขายหุ้น หรือกองทุน ต้องใช้หลักฐานการขาย / เงินโบนัส ต้องแนบ สลิปเงินเดือน / หรือกรณีโอนเงินจากบัญชีอื่นๆ  ต้องแนบหลักฐานด้วย

 

 • สลากออมสิน / สลาก ธกส ที่ซื้อมามานานกว่า 6 เดือน สามารถใช้ยื่นเป็นเอกสารการเงินได้ โดยต้องไปจดหมายรับรองจากทางธนาคารฉบับภาษาอังกฤษ กับสำเนาสลาก (สลากหลายใบ รวมยอดเงินกันได้)

 

 • บัญชีกระแสรายวัน (จะไม่มีสมุดบัญชี) ต้องขอ statement จากทางธนาคาร และต้องขอหนังสือรับรองเพื่อชี้แจงยอดเงินคงเหลือว่ามีวงเงินที่ยังใช้ได้ OD จำนวนเท่าไหร่ กี่บาท

 

 • บัญชีฝากประจำ สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ธนาคารจึงไม่มี statement ให้ ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้า พร้อมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (ต้องเป็นบัญชีฝากประจำที่เปิดมานานมากว่า 6 เดือน กรณีเพิ่งเปิดบัญชีไม่นาน เพราะย้ายมาจากฝากประจำเล่มอื่น ให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีกับรายการเดินบัญชีเล่มเก่าคู่กัน เพื่อชี้แจงที่มาการเงิน) 

 

การขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน / แบงค์การันตี / หนังสือรับรองบัญชี

 • ต้องแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อการขอวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย / ระบุจำนวนเงินชัดเจนเป็นสกุลเงินออสเตรเลีย  Australian Dollar (ธนาคารบางแห่งเช่น SCB จะระบุแค่ มีเงิน 7 หลัก แบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ยอดเงินเพิ่มเติมตรง Remark)

 • หลักฐานจากธนาคาร มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

 • สะกดชื่อ นามสกุล ผู้สมัครให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต เท่านั้น (ควรพกสำเนาพาสปอร์ตไปธนาคารด้วย)

 
Mother and Daughter Hugging

เอกสารของสปอนเซอร์การเงิน

 

 1. หลักฐาน บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของสปอนเซอร์ชื่อเจ้าของบัญชี เช่น คุณแม่เป็นสปอนเซอร์ (สมมติ คุณแม่ไม่มีพาสปอร์ต) ใช้หลักฐาน  สปอนเซอร์เป็นบัตรประชาชน ก็ต้องให้ธนาคารสะกดชื่อเจ้าของบัญชี คือคุณแม่ ให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษคุณแม่ในบัตรประชาชนด้วย

 2. เอกสารความสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และผู้สมัคร เช่น สปอนเซอร์ เป็นคุณอาผู้ชายของผู้สมัคร ใช้คนละนามสกุลได้ไม่มีปัญหาค่ะ ใช้เอกสารคือทำเบียนบ้านผู้สมัคร ทะเบียนบ้านพ่อของผู้สมัคร (ในทะเบียนบ้าน จะระบุชื่อ บิดา มารดา ซึ่งก็คือ คุณปู่ คุณย่า ของผู้สมัคร) และทะเบียนบ้านคุณอา

 3. ที่มาของการเงินของสปอนเซอร์ – อาชีพ การงาน เช่น สลิปเงินเดือน จดหมายรับรองงาน บัตรข้าราชการ ใบเสียภาษี ทะเบียนการค้า ทะเบียนเกษตรกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตทนาย

 4. จดหมายสปอนเซอร์ (ทาง AdWise มีแบบฟอร์มให้) + กรอกที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และให้สปอนเซอร์เซ็น

 5. หลักฐานที่สามารถยื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน และทำให้น่าเชื่อถือว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะกลับมายังประเทศไทย เช่น กองทุนรวม / หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ติดจำนอง / พันธบัตรรัฐบาล / เล่มทะเบียนรถยนต์ ไม่ติดไฟแนนซ์ ** แต่จะไม่นับรวมเป็นยอดเงินของเอกสารการเงินใช้แนบเพิ่มเติมเท่านั้น มีประโยชน์ต่อการพิจารณาวีซ่ามาก ถือเป็นเอกสารเพิ่มเติมหัวข้อ GTE ได้)