การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

📍วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย 

 

ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 

 

•     ยื่นวีซ่าเล่วงหน้าได้ 4 เดือน ก่อนวันกำหนดเปิดเรียน 

•     ระยะเวลายื่นวีซ่า ระยะเวลารอวีซ่าช่วงทั่วไป ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 10 สัปดาห์ค่ะ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าจะได้รับผลวีซ่าภายในกี่วัน นักเรียนบางเคสยื่นวีซ่าทีหลัง รู้ผลวีซ่าก่อน บางเคสยื่นก่อน รู้ผลทีหลัง เนื่องจากไม่มีระบบคิวนะคะ 

•     เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว สามารถเดินทางได้เลย แต่ยังไม่สามารถทำงาน Part Time ได้ จนกว่าจะเปิดเรียนวันแรกค่ะ 

•     จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงาน Part Time ได้คือ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (นับจากวันจันทร์ ถึงคืนวันอาทิตย์) 

และสามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียนน 

 

 

📝ขั้นตอน 

-     📌    เลือกคอร์สเรียน ตามเป้าหมายของน้อง ๆ โดยพี่ ๆ จะให้คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ 

-     📌    สมัครเรียน – โดยทั่วไปไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เอกสารที่ใช้สมัครเรียน คือ สำเนาพาสปอร์ต, สำเนาทรานสริปการศึกษาสูงสุด, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี), จดหมายรับรองงาน (ถ้าเรียนจบแล้ว), เรซูเม่ 

 

(เฉพาะมหาวิยาลัยบางแห่ง ต้องชำระค่าสมัคร ไม่สามารถรีฟันด์เงินคืนได้ทุกรณี และบางสถาบันจะขอเอกสารการเงิน สอบสัมภาษณ์ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ผลสอบภาษาอังกฤษ จดหมายแนะนำตัว หรือเรซูเม่) 

 

-     📌    เตรียมเอกสารอื่น ๆ / ส่งแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลทุกฉบับค่ะ) 

-     📌    ประมาณ 2 – 10 วันทำการ ได้รับใบตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าอื่นๆ 

-     📌    เตรียมเอกสารวีซ่าที่เหลือ 

-     📌    ตรวจร่างกาย 

-     📌    ชำระค่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (จะสรุปให้อีกครั้งก่อนชำระเงินค่ะ) 

-     📌    ประมาณ 2 – 5 วันทำการ ได้รับใบเสร็จเพื่อยื่นวีซ่าจากโรงเรียน (COE) 

-     📌    ยื่นวีซ่า (ทางเอเจ้นจะยื่นวีซ่าแทนให้ค่ะ) 

-     📌    ยื่นวีซ่าแล้ว จะได้รับใบส่งตัวสำหรับไปทำ Biometrics (ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือ) 

นักเรียนต้องไปด้วยตนเอง มีที่กรุงเทพ และเชียงใหม่ เท่านั้นค่ะ ชำระเงินสด 839 บาท 

 

🏥 ** สามารถตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าได้ หรือจะรอยื่นวีซ่าก่อน แล้วรอสถานทูตเรียกให้ไปตรวจทีหลังก็ได้ค่ะ 

 

🏥    กรณีต้องการไปตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่า - ต้องส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ที่อยู่ เบอร์โทร และใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

ถ้าเคยเดินทางไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะด้วยวีซ่าใด ๆ ต้องแจ้งนะคะ เพราะต้องกรอกข้อมูลในใบส่งตัวเพื่อตรวจสุขภาพ 

เพื่อทำใบส่งตัว จะทำให้ได้วีซ่าเร็วขึ้นนะคะ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด  เพราะโรงพยาบาลที่ตรวจได้ มีที่ กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดร และภูเก็ตเท่านั้นค่า น้องผู้หญิงด้วย ช่วงมีประจำเดือนจะตรวจร่างกายไม่ได้ ต้องรอหมดประจำเดือนไปแล้วอย่างน้อย 5 วันนะคะ 

 

-    📌    ระหว่างรอวีซ่า สถานทูตอาจโทรหาเพื่อสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเอกสารการเงิน ติดต่อที่ทำงาน (case by case) 

-    📌    ผลวีซ่าออก สามารถเริ่มเตรียมตัวเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน / จัดหาที่พักได้เลยค่ะ

เอกสารส่วนของนักเรียน (กรณีอายุเกิน 18)

**เอกสารทุกอย่างสามารถเซ็นรับรองสำเนาได้แต่ห้ามขีดทับเด็ดขาด และเอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง

ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

         o   พาสปอร์ต ตัวจริง **ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย  

         o   ที่อยู่

         o   เบอร์โทร

         o   อีเมล

         o   สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 

         o   ประวัติการเดินทางต่างประเทศ ย้อนหลัง 10 ปี (ประเทศที่ไป วันเดือนปี ที่เดินทางไป และกลับ / วัตถุประสงค์ที่ไป) 

สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีวีซ่าต่างประเทศ และตราแสตมป์เข้าออกนอกประเทศ 1 ชุด

** กรณี เคยขอวีซ่าไปออสเตรเลียทุกประเภท ต้องแจ้งนะคะ 

         o   สำเนาบัตรประชาชน

         o   สำเนาทะเบียนบ้าน

         o   หนังสือรับรองการทำงาน (หรือ สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษี / ทะเบียนการค้า เป็นต้น)

                          -   ต้องแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง อย่างน้อย 5 ปี

                          -   ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ เป็นภาษาอังกฤษ

                          -   อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัท ว่าทำเกี่ยวกับอะไร

                          -   ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท

                          -   ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างาน หรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

                          -   วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และ วันเดือนปี ที่สิ้นสุดงาน

                          -   ตำแหน่งงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ) 

                          -   อธิบายงานที่ทำโดยย่อ

         o   ทรานสคริปผลการเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบ

ถ้าเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส ต่อ ปริญญาตรี ต้องยื่นผลการเรียน ปวส ด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ) 

         o   ใบประกาศนียบัตร + หลักสูตรเรียนพิเศษ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี)

เช่น เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คอร์สฝึกอบรมต่าง ๆ

         o   สำหรับผู้ชาย เอกสารเกณฑ์ทหาร สำเนา  สด. 43 หรือ 8

         o   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

         o   หลักฐานสถานะทางครอบครัว (ถ้ามี) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเกิดลูก เอกสารของสามี หรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         o   หากเคยเดินทางไปออสเตรเลีย ต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ช่วงที่เดินทาง วีซ่า หลักฐานการเรียนที่ออสเตรเลีย

         o   เรซูเม่

         o   จดหมายแนะนำตัว GTE Letter (ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าไปเรียนครั้งนี้ ทำไมเลือกเรียนคอร์สนี้ สถาบันนี้ เมืองนี้ ทำไมไม่เรียนที่ไทย เป้าหมายหลังเรียนจบ เพื่อประกอบการพิจารณา) จดหมายตัวนี้สำคัญมากนะคะ ร่างมาเป็นภาษาไทยได้ค่ะ ทางเอเจ้นจะช่วยแก้ไข และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ค่ะ

         o   ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / ประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน – ของสมาชิกครอบครัว พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกคน (เป็นภาษาอังกฤษ) 

         o   ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / ประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีมีประวัติ มีคู่สมรส) ของคู่สมรส และลูก

         o   ชื่อ นามสกุล ผู้สนับสนุนการเงินในการไปศึกษาต่อ (สปอนเซอร์) / จำนวนเงินที่มี / ระบุชื่อธนาคารที่ฝากเงิน

         o   กรณีมีงานรองรับหลังเรียนจบ ขอหลักฐาน ใบตอบรับเข้างาน หรือรายละเอียดค่ะ

                          -   ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ เป็นภาษาอังกฤษ

                          -   อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัท ว่าทำเกี่ยวกับอะไร

                          -   ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท 

                          -   ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างาน หรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

                          -   วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และ วันเดือนปี ที่สิ้นสุดงาน

                          -   ตำแหน่งงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ) 

                          -   อธิบายงานที่ทำโดยย่อ 

 

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ควรตรวจดูรายละเอียด ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่พาสปอร์ตทุกครั้ง

ถ้าสะกดไม่ตรง จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

เอกสารการเงิน – วีซ่านักเรียน

 

                ผู้สมัครวีซ่านักเรียนที่สมัครเรียนในสถาบันหรือโรงเรียนที่ต้องยื่นเอกสารการเงิน หรือกรณีที่โดนสถานทูตเรียกเอกสารการเงินภายหลัง ควรเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ

 

หลักฐานการเงิน มี 2 ประเภท (ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยินดีจะยื่นทั้ง 2 แบบก็ได้ค่ะ) ดังนี้

                -   หลักฐานการเงินเพียงพอค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 ปีแรก (หรือน้อยกว่านั้น ตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า ทั้งนี้ วีซ่าจะนานครอบคลุมระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด) เป็นค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าเล่าเรียนที่ค้างชำระ ค่าเรียนของผู้ติดตามที่อายุ 5 – 17 ปี

                -   หลักฐานว่ามีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า AUD 60,000  ถ้ามีสมาชิกครอบครัวสมัครวีซ่าติดตามไปด้วย ยอดรายได้ต้องเป็น AUD 70,000 ต่อปี  (รายได้ของตนเอง หรือคู่สมรส หรือผู้ปกครอง หรือรวมกันหลายบัญชี หลายคน) หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ เช่นหลักฐานการเสียภาษีตามกฎหมาย (สมุดบัญชีธนาคาร หรือสเตทเม้นจากธนาคารที่มียอดเงินเดือนหรือรายได้อื่น ๆ เข้าทุกเดือน ไม่สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานได้) 

 

ต้องมีเงินเท่าไหร่ สำหรับค่าครองชีพในออสเตรเลีย 1 ปี

                สำหรับวีซ่านักเรียน (ผู้สมัครหลัก)   = AUD 19,380 ต่อปี

                สำหรับผู้สมรส (วีซ่าติดตาม)          = AUD 6,940 ต่อปี

                สำหรับบุตร 1 คน (วีซ่าติดตาม)      = AUD 2,970 ต่อปี

                เพิ่มเติม บุตรที่มีอายุระหว่าง 5 – 17 ปี ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนในโรงเรียน อย่างน้อย AUD 8,000 ต่อปี (ยกเว้น ผู้สมัครหลัก สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอก จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน) 

 

                หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครวีซ่า และสมาชิกครอบครัวที่ยื่นวีซ่าติดตาม (ถ้ามี) สามารถเข้าถึงเงินทุนก้อนนั้นได้จริงในขณะที่อาศัยอยู่ออสเตรเลียเช่น ความน่าเชื่อถือของเจ้าของเงิน อาจเป็นพ่อแม่ หรือญาติสนิทจะมีความน่าเชื่อถือว่า ถ้าเป็นแค่คนรู้จัก เจ้าหน้าที่อาจมองว่าไม่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากพอที่จะคนรู้จักจะยินดีให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัคร

 

                กรณีผู้สมัครยื่นวีซ่ารอบ 2 อาจต้องแสดงหลักฐานว่า มีการโอนเงิน หรือใช้เงินจากสปอนเซอร์นั้น ๆ จริงๆ ในการเรียนหลักสูตรก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลีย เช่น สปอนเซอร์ เป็นคุณอา ใช้ใบฝากเงินเข้าบัญชีนักเรียนที่เมืองไทย นักเรียนใช้บัตรเดบิตถอนเงินสดใช้ที่ออสเตรเลีย ก็แนบใบฝากเงิน สำเนาสมุดบัญชีหรือสเตทเม้นนักเรียน สำเนาบัตรเดบิต สลิปที่กดเงินใช้ เป็นต้น

 

 

เอกสารการการเงินที่ใข้ยื่น

                -   สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ยอดเงินคงเหลือ ต่างกันตามระยะเวลาวีซ่า เช่น ผู้สมัคร 1 คน ยื่นขอวีซ่าประมาณ 7 เดือน – ยอดเงินคงเหลือ ประมาณ 4.5 แสน / กรณีวีซ่า1 ปี ขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือ ประมาณ 8 แสน   (ยอดเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยน) 

 

                หลักฐานจากธนาคาร มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

 

                เงินในบัญชีสามารถเคลื่อนไหว ฝากเพิ่ม ถอนใช้จ่ายได้ แต่ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ควรใกล้เคียงกับยอดเงินสุดท้ายที่ต้องใช้โชว์มากที่สุด (เคสที่มีปัญหา เช่น ยอดเงินคงเหลือก่อนยื่นวีซ่า 8 แสน แต่ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีเงินก้อนฝากเข้า แล้วถอนหมดบัญชี เหลือหมื่นบาท เงินเคลื่อนไหวเหวี่ยงมาก ขึ้น ๆ ลง ๆ อาจมีปัญหานะคะ คือ ฝากเข้า ถอนออกได้ แต่ต้องดูว่ามีความมั่นคงทางการเงิน บางเคสโดนปฏิเสธวีซ่า ทั้งที่ยอดเงินโชว์ 1 ล้านบาท แต่ในรอบ 6 เดือนก่อน เคยมีการถอนเงินหมดบัญชีหลายครั้ง)

 

                กรณีมีเงินก้อนใหญ่ ฝากเข้ามาก่อนยื่นวีซ่าไม่นาน ซึ่งเป็นยอดที่ผิดปกติจากการฝากเข้า ถอนออกโดยปกติ ของบัญชีนั้น ๆ ต้องชี้แจงที่มาของเงินก้อน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นการตกแต่งบัญชี กู้ยืมเงินมา เช่น กรณีขายที่ดิน ต้องแนบสัญญาซื้อขายที่ดินที่กรมที่ดิน ใบเสียภาษี สำเนาโฉนดทุกหน้า / ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน ค่านายหน้า ต้องแสดงหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย / กรณี ขายรถยนต์ จะใช้เอกสารซื้อขายโอนลอยที่เต๊นท์รถออกให้ไม่ได้ ต้องแนบสมุดทะเบียนรถที่เคยมีชื่อเราเป็นเจ้าของ และโอนให้เจ้าของใหม่ พร้อมสัญญาซื้อขาย / กรณีขายทองรูปพรรณ ใช้ใบเสร็จจากร้านทองไม่ได้ / กรณีขายหุ้น หรือกองทุน ต้องใช้หลักฐานการขาย / เงินโบนัส ต้องแนบ สลิปเงินเดือน / หรือกรณีโอนเงินจากบัญชีอื่นๆ  ต้องแนบหลักฐานด้วย

 

                ** ตรงหัวจดหมายสเตทเม้น ข้อมูลเจ้าของบัญชีด้านบน จะแจ้งเป็นภาษาไทย ตามฐานข้อมูลที่เปิดบัญชี ไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะธนาคารแก้ไขให้เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้

 

                -   สลากออมสิน / สลาก ธกส ที่ซื้อมามานานกว่า 6 เดือนแล้ว สามารถใช้ยื่นเป็นเอกสารการเงินได้ โดยต้องไปจดหมายรับรองจากทางธนาคารฉบับภาษาอังกฤษ กับสำเนาสลาก (สลากหลายใบ รวมยอดเงินกันได้)

 

                -   บัญชีกระแสรายวัน (จะไม่มีสมุดบัญชี) ต้องคัดสเตทเม้นจากทางธนาคาร และต้องขอหนังสือรับรองเพื่อชี้แจงยอดเงินคงเหลือว่ามีวงเงินที่ยังใช้ได้ OD จำนวนเท่าไหร่ กี่บาท

 

                -   บัญชีฝากประจำ สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ธนาคารจึงไม่มีสเตทเม้นให้ ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้า พร้อมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (ต้องเป็นบัญชีฝากประจำที่เปิดมานานมากว่า 6 เดือน กรณีเพิ่งเปิดบัญชีไม่นาน เพราะย้ายมาจากฝากประจำเล่มอื่น ให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีกับรายการเดินบัญชีเล่มเก่าคู่กัน เพื่อชี้แจงที่มาการเงิน) 

 

                การขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน / แบงค์การันตี / หนังสือรับรองบัญชี  – ต้องแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อการขอวีซ่า สถานทูตออสเตรเลีย / ระบุจำนวนเงินชัดเจนเป็นสกุลเงินออสเตรเลีย  Australian Dollar (ธนาคารบางแห่งเช่น SCB จะระบุแค่ มีเงิน 7 หลัก แบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ยอดเงินเพิ่มเติมตรง Remark) 

 

                สะกดชื่อ นามสกุล ผู้สมัครให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต เท่านั้น (ควรพกสำเนาพาสปอร์ตไปธนาคารด้วย)

 

                ชื่อเจ้าของบัญชี เช่น คุณพ่อ เป็นสปอนเซอร์ (สมมติ คุณพ่อไม่มีพาสปอร์ต) ใช้หลักฐานสปอนเซอร์เป็นบัตรประชาชน ก็ต้องให้ธนาคารสะกดชื่อเจ้าของบัญชี คือคุณพ่อ ให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษคุณพ่อในบัตรประชาชนด้วย

 

                -   หลักฐาน บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของสปอนเซอร์

 

                -   เอกสารความสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และผู้สมัคร เช่น สปอนเซอร์ เป็นคุณอาผู้ชายของผู้สมัคร ใช้คนละนามสกุลได้ไม่มีปัญหาค่ะ ใช้เอกสารคือทำเบียนบ้านผู้สมัคร ทะเบียนบ้านพ่อของผู้สมัคร (ในทะเบียนบ้าน จะระบุชื่อ บิดา มารดา ซึ่งก็คือ คุณปู่ คุณย่า ของผู้สมัคร) และทะเบียนบ้านคุณอา

 

                -    ที่มาของการเงินของสปอนเซอร์ – อาชีพ การงาน เช่น สลิปเงินเดือน จดหมายรับรองงาน บัตรข้าราชการ ใบเสียภาษี ทะเบียนการค้า ทะเบียนเกษตรกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตทนาย

 

                -   จดหมายสปอนเซอร์ (มีแบบฟอร์มให้ค่ะ) + กรอกที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และให้สปอนเซอร์เซ็น

 

                หลักฐานที่สามารถยื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน และทำให้น่าเชื่อถือว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะกลับมายังประเทศไทย เช่น กองทุนรวม / หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ (ที่ไม่ติดจำนอง) / พันธบัตรรัฐบาล / เล่มทะเบียนรถยนต์ (ไม่ติดไฟแนนซ์) ** แต่จะไม่นับรวมเป็นยอดเงินของเอกสารการเงินค่ะ ใช้แนบเพิ่มเติมเท่านั้น มีประโยชน์ต่อการพิจารณาวีซ่ามากค่ะ (ถือว่าเป็นเอกสารเพิ่มเติมหัวข้อ GTE ได้นะคะ)

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: January 2021 

  • Facebook