การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่าประเทศแคนาดา

✈ วีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา 

 

** ปกติระยะเวลาการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น 

** ควรเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่าก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 

** หลักสูตรมัธยมในรัฐบริติชโคลัมเบีย ควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เพราะรับนักเรียนต่างชาติจำกัด 

(เปิดเทอมหลัก ช่วงเดือน สิงหาคม / กันยายน) 

** เพื่อป้องกันความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ผู้สมัครควรตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าค่ะ 

** เอกสารภาษาไทย ต้องแปลแป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศษทุกฉบับ 

** กรณีลงทะเบียนเรียนหลักสูตรน้อยกว่า 5 เดือน ต้องยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

 

ขั้นตอนในการสมัครเรียน และสมัครวีซ่านักเรียน 

1. สมัครเรียน 

           - ส่งเอกสารสำหรับสมัครเรียน คือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต (แสกนหรือถ่ายเอกสารสี) วุฒิการศึกษาสูงสุด ทรานสคริปต์ ถ้ายังเรียนไม่จบใช้ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี  ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) 

           - ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายของทางสถาบัน 

           - ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ไม่สามารถรีฟันด์ได้ในทุกกรณี  (จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ใหม่ตามเรทเงิน ณ วันที่ชำระค่ะ) 

 

2. ได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียน Acceptance Letter 

3. ผู้สมัครที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องนำใบตอบรับจากโรงเรียน ทำการยื่นขอประวัติอาชญากรรม 

4. กรอกข้อมูลวีซ่า เตรียมเอกสาร และแปลเอกสาร สำหรับยื่นวีซ่า 

5. ตรวจสุขภาพ (เฉพาะรายชื่อแพทย์ที่สถานทูตแคนาดารับรองเท่านั้น ลิสต์อยู่ด้านล่างค่ะ) 

6. ยื่นวีซ่า 

 

7. ระหว่างรอผลวีซ่า อาจจะมีการโทรสัมภาษณ์ เรียกเข้าไปสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 

8. ได้รับวีซ่าแล้ว 

ชำระเงินส่วนที่ 2 (ค่าเรียน) และดำเนินการจัดหาที่พัก ประกัน ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่ม (ถ้ามี) 

9. จัดการตั๋วเครื่องบิน (จัดการเองได้เลยจ้า หรือ จะให้พี่ช่วยดูให้ก็แจ้งได้เลยค่ะ) 

10. บริการให้คำแนะนำ ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง โดยพี่ ๆ ทีมงานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋า การผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เปิดเรียนวันแรก และการปรับตัวเมื่อไปถึง 

 

 

📑 เอกสารส่วนตัว 

 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง 

ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่วางแผนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา 

ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และทุกหน้าที่มีประวัติวีซ่า และประวัติเดินทางต่างประเทศ 1 ชุด 

2. ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรยี่นสำเนาทุกเล่มที่เคยมีแนบให้สถานทูตไปด้วย (Travel History) 

3. สำเนาบัตรประชาชน 

 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

5. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10 และ 11) 

กรณี เป็นนักเรียน ขอผลการเรียนปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษายืนยันว่าเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ 

ถ้านักเรียนขอวีซ่าช่วงเรียนจบมัธยม รอเข้ามหาวิทยาลัย ขอผลการเรียนมัธยม และใบตอบรับเข้ามหาวิยาลัย (ถ้ามี) 

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามี) 

 

7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ / ใบเกิดลูก (ถ้ามี) 

8. ระบุวันไป และวันกลับที่แน่นอน หรือเอาคร่าว ๆ ก่อนก็ได้ค่ะ 

9. กรณีถ้าเคยมีประวัติการเดินทางไปแคนาดา ไม่ว่าจะไปศึกษา หรือท่องเที่ยว ต้องขอเอกสารหลักฐานตรงนี้ด้วยค่ะ เช่น ต้องระบุช่วงปีที่เคยไป ถ้าเคยไปเรียน ควรแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา 

10. ที่มาของเงินในการเดินทางค่ะ เช่นจดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน สัญญาจ้าง 

บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี ใบจดทะเบียนการค้า ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

11. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 

(โดยอัพเดทการยอดเงินคงเหลือล่าสุด ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) ต้องเป็นสมุดบัญชีที่ย้อนหลังได้ 6 เดือน 

           - ถ้าเป็นสมุดบัญชีที่เพิ่งขึ้นเล่มใหม่ ต้องยื่นเล่มเก่าแนบไปด้วย หรือขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร 

เป็นบัญชีฝากประจำ หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยื่นทั้ง 2 บัญชี หรือหลายบัญชีก็ได้นะคะ 

           - กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำแยกแต่ละบัญชีเหมือนกันค่ะ หรือมีสลากออมสิน สลาก ธกส. ให้ขอจดหมายรับรองจากธนาคาร และถ่ายสำเนาสลากยื่นค่ะ 

           - ** กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย 

(เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ลำดับญาติได้ ไม่จำเป็นต้องนามสกุลเดียวกัน) และมีจดหมาย sponsor letter จากเจ้าของบัญชี (ทางเรามีแบบฟอร์มจดหมายให้ค่ะ) 

 

12. ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นๆ ยื่นเพิ่มเติมด้วย สถานทูตมีช่องให้แนบเพิ่มโดยเฉพาะนะคะ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หุ้น กองทุน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น (ไม่เป็นเอกสารบังคับค่ะ) 

13. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า แบบฟอร์มรายละเอียดครอบครัว และใบมอบอำนาจ 

(ทางเรากรอกให้ได้ค่ะ แต่ผู้สมัครต้องเซ็นด้วยตนเอง ลายเซ็นเหมือนในพาสปอร์ตเท่านั้น) 

14. ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ของผู้เดินทาง 

15. กรณีผู้เดินทาง มีครอบครัว (สามีภรรยาที่จดทะเบียน / สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน / ลูก ทุกคน) ต้องแจ้งรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวทุกคนด้วย ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน 

16. ขอรายชื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกท่าน (หากเสียชีวิตแล้วก็ต้องกรอกค่ะ) 

ต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ และที่อยู่ปัจจุบัน 

** รบกวนพิมพ์กลับมาให้หน่อยนะค้า 

17. ประวัติอาชญากรรม 

 

18. ใบตอบรับเข้าเรียน Acceptance Letter และใบเสร็จที่ชำระค่าเรียน 

 

19. ผลตรวจสุขภาพ 

 

20. จดหมายแนะนำตัว เพื่ออธิบายประวัติการเรียน การทำงาน วัตถุประสงค์ที่ไปศึกษาต่อ 

21. รูปถ่ายล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm X 45 mm จำนวน 2 ใบ 

ต้องเห็นใบหน้าอยู่กึ่งกลางรูป เห็นภาพตั้งแต่ศรีษะ เห็นหัวไหล่บน ต้องไม่สวมหมวก

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

 

1. ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มใบสมัครทุกแบบฟอร์ม 

2. แบบฟอร์ม Custodian Declaration เซ็นโดยผู้ปกครองตามกฎหมายที่เมืองไทยทุกคน ต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และในฟอร์มเดียวกัน ผู้รับมอบอำนาจที่จะเป็นผู้ปกครองบุตรที่แคนาดา เช่น เจ้าหน้าที่โรงเรียน ต้องเซ็นรับรอง และมี Notary Public เซ็นรับรองเช่นเดียวกัน 

 

3. สำเนาใบเกิด 

4. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจที่แคนาดาเพื่อดูแลบุตรของท่าน 

5. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมายทุกท่าน 

6. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับผู้ปกครองตามกฎหมาย 1 ท่าน หากมีผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางด้วย ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทาง ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ปกครองตามกฎหมายทั้ง 2 ท่าน 

7. ถ้าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้ยื่นสำเนาใบมรณบัตร 

8. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร เช่น คำสั่งศาล เอกสารท้ายใบหย่า ใบคำร้องจากอำเภอระบุว่ามีมีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
  • Facebook