top of page

Australian Academy of Commerce (AAC)

Australian Academy of Commerce.jpg
sydney campus.png

Australian Academy of Commerce (AAC) เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาในธุรกิจ การตลาด การบัญชี และภาวะผู้นำและการจัดการ หลักสูตรเหล่านี้เน้นพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน :

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Courses

 • หลักสูตรวิชาชีพ VET Courses

  • Business

   • Certificate II in Business

   • Certificate III in Business Administration

   • Certificate IV in New Small Business

  • Marketing & Communication

   • Certificate IV in Marketing and Communication

   • Diploma of Marketing and Communication

  • Leadership & Management

   • Diploma of Leadership and Management

   • Advanced Diploma of Leadership and Management

vet courses.png
bottom of page