top of page

AICL EDUCATION (Sydney)

AICL Education เป็นสถาบันที่ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น Finalist, Sydney Business Awards ปี 2009 – 2011 รางวัล  8 Medals, Fine Food Australia Exhibition ปี 2009, NSW Minister’s Student Achiever Award ปี 2008, ATMA Award ปี 2007, The National Training Legend Award ปี 2006

เน้นหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี การเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และที่สำคัญสามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อจบการศึกษา และยังสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย หลักสูตรที่แนะนำ เช่น Accounting, Aged Care, Business, Management, Children’s Services, Community Services, และ Information Technology

bottom of page