top of page

English Course

Student on a Break

General / Intensive English

เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการใช้คำศัพท์ต่างๆ หลักไวยากรณ์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง

 

น้องๆ ที่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนคอร์สนี้กันเพื่อปรับภาษา และนอกจากเรียนในชั้นเรียนแล้วโรงเรียนจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม และใช้ภาษาอังกฤษในเหตุการณ์ที่หลากหลาย เช่น ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ของเมืองนั้น Movie Club ทำอาหาร กีฬา หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆอีกด้วย

Girls in the Library

Examination Preparation

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS (Intensive English Language Testing System) การสอบ TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language) การสอบ PTE (Pearson Test of English Academic) การสอบ Cambridge Certificate English for Academic Purpose (EAP) / Academic English 

 

เน้นทักษะด้านวิชาการที่รวมไปถึงการฝึกเขียนรายงานและบทความชนิดต่างๆ รวมถึงการนำเสนอ ทักษะการอ่าน การฟัง และการจดบันทึกย่อ การฝึกใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ การเขียนรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียนในแบบวิชาการ ฝึกการทำวิจัยรวมไปถึง การฝึกพัฒนาการด้านความคิด วิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นระดับวิชาชีพ (Vocational Study) เช่น หลักสูตร Certificate หรือ Diploma, ปริญญาตรี ปริญญาโท เน้นการเขียน โดยผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ได้ควรมีระดับภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate ขึ้นไป

 

สำหรับคนที่อยากเตรียมพร้อมเพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยและไม่อยากสอบ IELTS (หลักสูตร EAP ที่เป็น Pathway) หรือมีผล IELTS แล้วแต่ไม่เคยเรียนในต่างประเทศเลย และอยากเตรียมพร้อม หรือปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะสามารถเรียน EAP (English for Academic Purpose) ก่อนได้

Young Business Colleagues

Business English

Business English หรือภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การประชุม การเขียนทางธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน การนำเสนองานขาย มี case study ต่าง ๆ ที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน เป็นต้น

 

ผู้เรียนหลักสูตรนี้เทียบเท่าระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Intermediate ไปจนถึง Advanced

Students Taking Exams

High School Preparation / Junior Program

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม อายุระหว่าง 13 – 17 ปี นอกจากจะสอนภาษาอังกฤษทั่วไป ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อโรงเรียนมัธยม จึงมีการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการด้วย เช่น note taking การอ่านจับใจความ การเรียนรายงานวิชาการ  และเรียนวิชาหลักเพิ่มเติมเช่น วิชาเลข วิชาวิทยาศาตร์ วิชาสังคม คอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหา หัวข้อ รวมถึงกิจกรรม โปรแกรมทัศนศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรจะคัดเลือกมาให้เหมาะสมกับนักเรียนในช่วงอายุนี้ และอาจารย์จะต้องมีใบประกาศเฉพาะสำหรับสอนคอร์สสำหรับเด็กด้วย

 

นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนระยะสั้นช่วงปิดเทอม เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตร หรือจะลงเรียนระยะยาวเพื่อเตรียมเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมต่อไป

Professional Young Woman

English for Careers

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง 

เช่น English for Law, English for Medicine, English for Creative Technology, English for Healthcare Professionals (เพื่อสอบ OET – English Language Test for Healthcare Professionals) หลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้มีเปิดสอนทุกสถาบัน และอาจมีเงื่อนไขเรื่องการรับนักเรียนค่อนข้างจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ 

bottom of page