ตรวจวัณโรค IOM ก่อนยื่นวีซ่า UK

AdWise Education Admin

July 2019

International Organization Migration (IOM) คือองค์การระหว่างประเทศเพื่การโยกย้ายถิ่นฐาน สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาต่อหรืออยู่ในประเทศอังกฤษนานเกิน 6 เดือนและผู้สมัครอายุเกิน 11 ปี มีข้อบังคับว่าต้องตรวจวัณโรคปอดก่อนยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  

 

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 

1. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา

2. ที่อยู่ที่จะไปอาศัยในประเทศอังกฤษ (สำหรับนักเรียนที่ยังมีมีข้อมูลที่อยู่ ให้แจ้งชื่อสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาแทน)

*ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องไปตรวจพร้อมบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่พาไปตรวจ 1 ชุด* 

ขั้นตอนการตรวจ IOM

 

 1. ลงทะเบียนนัดหมายก่อนที่จะไปตรวจ

 2. วัน เวลาที่นัดหมายให้เดินทางไปที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อลงทะเบียน ชำระเงินค่าธรรมเนียม และรับเอกสารที่จะใช้ในการตรวจ

 3. เดินทางไปตรวจยังโรงพยาบาลที่เลือกไว้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท2 ใช้เวลาในการตรวจทั้งสิ้นประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

 4. ทำการตรวจและรอรับผล โดยที่ ห้ามเปิดซองผลโดยเด็ดขาด

 5. กลับมาที่อาคารเกษมกิจชั้น 8 เพื่อนำผลไปให้เจ้าหน้าที่

 6. รอฟังผล ถ้าปกติ เจ้าหน้าที่จะให้ใบยืนยัน ถ้าไม่ปกติ เจ้าหน้าที่จะนัดให้มาตรวจเสมหะ ในวันถัดไป

 7. เมื่อทำการนัดหมาย ลงทะเบียนที่อาคารเกษมกิจแล้ว ให้เดินทางไปตรวจ IOM ที่โรงพยาบาลที่มีรายชื่อดังนี้

 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 124 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

       โทร. 02-625-9000, 02-235-1000 

 • โรงพยาบาลพญาไท2 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

       โทร. 02-617-2444 

การส่งผล เอ็กซเรย์ 

 

 • หลังจากทำการตรวจและได้รับผลตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้นำผลตรวจกลับไปส่งที่ศูนย์ฯ อาคารเกษมกิจ โดยต้องไม่เปิดผนึกซองผลตรวจ

 • หากนำมาส่งที่ IOM ภายในเวลา 15.00 น. / ผลการตรวจปกติ หนังสือรับรองจะออกภายในวันที่ยื่น

 • หากนำมาส่งที่ IOM หลังเวลา 15.00 น. / ผลการตรวจปกติ หนังสือรับรองจะออกให้ในวันถัดไป 

การค่าธรรมเนียมการตรวจ

 • ผู้ยื่นคำร้องอายุ 11 ปีขึ้นไป ท่านละ 3,800 บาท 

 • ผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 11 ปี / ไม่มีการตรวจเพิ่ม 500 บาท

 • ผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 11 ปี / มีการตรวจเพิ่ม 3,800 บาท

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม 

 • ชำระเงินสดที่ศูนย์ฯในวันที่นัดหมาย 

 • ชำระเงินล่วงหน้าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 3 วันทำการ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization Migration)

120 อาคาร เกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-234-7950-55, 02-234-7950-5

โทรสาร : 02-234-7956

อีเมล์ : iommedbkk@iom.int

อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ทางออกที่ 1 อาคารเกษมกิจจะอยู่ตรงข้ามกับตึก ซีพีทาวเวอร์

*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: April 2021 

© Copyright
 • Facebook