top of page

Lloyds International College

Lloyds International College LOGO.jpg
Lloyds international College_Sydney_Australia.jpg

หลักสูตรที่ Lloyds International College ได้รับการออกแบบเพื่อให้การฝึกอบรมเพื่อความสำเร็จในอาชีพในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมืออาชีพที่มีทั้งความท้าทายและแรงจูงใจโดยมีเป้าหมายในการจ้างงานและ/หรือการศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้มีให้สำหรับนักเรียนชาวออสเตรเลียเต็มเวลาและสำหรับนักเรียนต่างชาติเต็มเวลาด้วยวีซ่านักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

Lloyds International College เป็นองค์กรฝึกอบรมที่ลงทะเบียน (RTO) คุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

 

หลักสูตรที่เปิดสอน :

 

 • English Courses

  • General English Course

  • IELTS Preparation Course

  • English For Academic Purposes

  • Preparation For The Cambridge First Certificate In English Course

 • Business Courses

  • Certificate III in Business

  • Certificate IV in Business

  • Diploma of Leadership and Management

  • Advanced Diploma of Leadership and Management

  • Certificate IV in Marketing and Communication

  • Diploma of Marketing and Communication

  • Advanced Diploma of Marketing and Communication

Lloyds International College

Lloyds International College

Watch Now

Related Links :

bottom of page