top of page

Milner International College of English

Milner International College of English LOGO.jpg

Milner International College of English เป็นวิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ดำเนินการเรียนการสอนมากว่า 30 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย  มีนักเรียนต่างชาติจาก 40 ประเทศทั่วโลก  ได้รับการรับรองและลงทะเบียนโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เตรียมสอบ IELTS และ Cambridge เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์ตลอดปี

หลักสูตรที่เปิดสอน :

bottom of page