top of page

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย Visitor VISA, AUSTRALIA

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย

AdWise Education Admin

June 2019

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย 

ปกติระยะเวลาการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการหรือมากกว่านั้นในช่วงผู้สมัครยื่นเยอะ (ช่วงสงกรานต์ ช่วงปิดเทอม) 

 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย :

 • เตรียมเอกสาร (สแกนแล้วอีเมล / หรือส่งไปรษณีย์ / หรือนัดเจอกันที่ออฟฟิสค่ะ) 

 • ชำระเงิน + ยื่นวีซ่า 

 • ได้รับเอกสารยืนยัน จากสถานทูต สำหรับไปสแกนนิ้วมือ ส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล + ปริ้นใบส่งตัวเพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ที่ VFS ตัวแทนสถานทูต (กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่) ต้องไปด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ + ชำระเงินค่า biometrics 839 บาทให้ VFS 

 • รอผลวีซ่า 

 

** วีซ่าท่องเที่ยว สามารถยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ 90 วัน กรณีที่วันเดินทางไม่แน่นอน แนะนำให้ยื่นก่อนเดินทาง 45 วันค่ะ

** เนื่องจากถ้าวีซ่าออกเร็ว แล้วเราไม่ได้เดินทางภายใน 90 วัน วีซ่าอาจจะหมดอายุก่อน (แล้วแต่วีซ่าของแต่ละคนนะคะ) 

** กรณีที่เราเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย สามารถอยู่ได้ 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าไปนะคะ 

** วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย ปกติ อนุญาตให้อยู่ครั้งละไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ บางผู้สมัครอาจได้รับอนุมัติวีซ่า 1 ปี เป็นแบบ Multiple คือเดินทางเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ บางผู้สมัครได้แบบ 90 วัน single entry คือเข้าออกได้ครั้งเดียวค่ะ ทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณา ถ้าต้องการวีซ่าแบบ multiple หรืออยู่นานกว่า 90 วัน ต้องมีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนพอสมควร ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น 

** บางกรณี วีซ่าได้รับอนุมัติให้เดินทางสั้นกว่าที่กรอกใบสมัคร และไม่ถึง 90 วัน ผู้ได้รับวีซ่าต้องตรวจสอบให้ดีอีกครั้ง 

 

** บางอย่างทางเราดูเอกสารแล้วกรอกให้ บางข้อ ต้องรบกวน ตอบอีเมลกลับมาแล้วให้ข้อมูลมาเป็นข้อ ๆ ๆ ตามรายการด้านล่างนี้ด้วยนะค้า 

เอกสารส่วนตัวที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นวีซ่า :

 1. สำเนาพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันที่วางแผนจะเดินทาง (ไม่ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงมาค่ะ) ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่าควรยี่นสำเนาทุกเล่มที่เคยมีแนบให้สถานทูตไปด้วย (Travel History) 

 2. สำเนาบัตรประชาชน 

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 4. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10 และ 11) 

 5. กรณี เป็นนักเรียน ขอผลการเรียนปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษายืนยันว่าเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ 

 6. ถ้านักเรียนขอวีซ่าช่วงเรียนจบมัธยม รอเข้ามหาวิทยาลัย ขอผลการเรียนมัธยม และใบตอบรับเข้ามหาวิยาลัย (ถ้ามี) 

 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 

 8. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ / ใบเกิดลูก (ถ้ามี) 

 9. ระบุวันไป และวันกลับที่แน่นอน หรือเอาคร่าว ๆ ก่อนก็ได้ค่ะ 

 10. กรณีถ้าเคยมีประวัติการเดินทางไปออสเตรเลีย ไม่ว่าจะไปศึกษา หรือท่องเที่ยว ต้องขอเอกสารหลักฐานตรงนี้ด้วยค่ะ เช่น ต้องระบุช่วงปีที่เคยไป ถ้าเคยไปเรียน ควรแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา 

 11. ที่มาของเงินในการเดินทาง จะเป็นจดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน สัญญาจ้าง 

 12. บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี หรือเป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนการค้า ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

 13. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการยอดเงินคงเหลือล่าสุด ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) ต้องเป็นสมุดบัญชีที่ย้อนหลังได้ 6 เดือน ถ้าเป็นสมุดบัญชีที่เพิ่งขึ้นเล่มใหม่ ต้องยื่นเล่มเก่าแนบไปด้วย หรือขอ statement จากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำแยกแต่ละบัญชีเหมือนกันค่ะ หรือว่ากรณีมีสลากออมสิน พันธบัตร ก็ถ่ายสำเนามายื่นประกอบได้นะคะ กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย (เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ลำดับญาติได้ ไม่จำเป็นต้องนามสกุลเดียวกัน) 

 14. จดหมาย sponsor letter จากเจ้าของบัญชี (ทางเรามีแบบฟอร์มจดหมายให้ค่ะ) 

 15. ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นๆ ยื่นเพิ่มเติมด้วย สถานทูตมีช่องให้แนบเพิ่มโดยเฉพาะนะคะ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หุ้น กองทุน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น (ไม่เป็นเอกสารบังคับค่ะ) 

 16. กรอกแบบฟอร์ม และใบมอบอำนาจ form 956A (ทางเรากรอกให้ได้ค่ะ แต่ผู้สมัครต้องเซ็นด้วยตนเอง ลายเซ็นเหมือนในพาสปอร์ต) 

 17. ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ของผู้เดินทาง 

 18. กรณีผู้เดินทาง มีครอบครัว (สามีภรรยาที่จดทะเบียน / สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน / ลูก ทุกคน) ต้องแจ้งรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวทุกคนด้วย ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน 

 19. รายชื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน (รบกวนพิมพ์กลับมา)

 20. กรณีมีญาติอยู่ออสเตรเลีย ต้องขอ รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่า (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล สถานะวีซ่า) 

 21. สำเนาพาสปอร์ตของญาติที่อยู่ออสเตรเลีย และสถานะวีซ่าของผู้ที่อยู่ออสเตรเลีย (วีซ่า / หลักฐานการลงทะเบียนเรียน ถ้ามี หรือกำหนดการต่าง ๆ เช่น กำหนดการรับปริญญา) 

 22. จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนที่อยู่ออสเตรเลีย กรณีให้ไปพักที่บ้านต้องระบุในจดหมายด้วย (มีฟอร์มตัวอย่างให้ค่ะ) 

 23. ต้องแนบหลักฐานความสัมพันธ์กับญาติที่ออสเตรเลียด้วย เช่น ทะเบียนบ้านที่แสดงว่า พ่อแม่ชื่ออะไร บัตรประชาชน (กรณีแม่ไปเยี่ยมลูกที่อยู่ออสเตรเลียก็ต้องใช้ทะเบียนบ้านลูกที่อยู่ออสเตรเลียด้วยค่ะ) 

 24. แผนการท่องเที่ยว วันเดินทางไปกลับ และกำหนดการว่าจะไปเที่ยวที่ไหน พักที่ไหนบ้าง จะทำเป็นแผนการเดินทาง หรือแนบใบจองโรงแรม หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน (สถานทูตไม่ได้การันตีว่าถ้าเอกสารนี้ แล้วจะได้วีซ่า จนกว่าจะได้วีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ผ่าน และรีฟันด์เงินคืนไม่ได้ค่ะ) 

 25. ถ้าผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 และไม่ได้เดินทางพร้อมกันกับทั้งพ่อและแม่ หรือผู้ปกครองตามชอบด้วยกฎหมาย ต้องให้ผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยทำจดหมายยินยอมที่อำเภอหรือเขต และต้องเซ็นแบบฟอร์มของสถานทูต เพื่อยินยอมให้เดินทางเพิ่มเติมด้วยค่ะ 

 26. สำหรับผู้เดินทางอายุต้ำกว่า 18 ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเซ็นฟอร์ม ฟอร์ม 1229 ด้วยค่ะ 

 27. กรณีเดินทางเพื่อไปเยี่ยมทารกเพิ่งเกิด ผู้เดินทางอาจโดนทางสถานทูตส่งตัวให้ไปตรวจสุขภาพ (ตามโรงพยาบาลที่กำหนด) 

 28. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ต้องตรวจร่างกาย (เอกซ์เรย์ปอดอย่างเดียว หรือเอกซ์เรย์ และตรวจสุขภาพด้วย) 

 29. กรณีขอวีซ่าไปเยี่ยมญาติ 1 ปี multiple อายุเกิน 70 สถานทูตจะเรียกให้ทำประกันสุขภาพ และต้องทำประกันเดินทาง 

 30. ถ้ามีประกันสุขภาพ ประกันเดินทางอยู่แล้ว ให้แนบเอกสารมาด้วยค่ะ 

 31. กรณีไปเพื่อดูงาน สัมนา ติดต่อเราเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าประเภทนี้นะคะ

 

อนึ่ง ผลการพิจารณา/ความเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นเท่านั้น/จำนวนเคสที่เขามีอยู่ค่ะ

bottom of page