top of page

วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติแคนาดา Visitor VISA, CANADA

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา

AdWise Education Admin

2019

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา 

 

** ปกติระยะเวลาการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 15 – 30 วันทำการค่า หรือมากกว่านั้นในช่วงผู้สมัครยื่นเยอะค่ะ เช่นช่วงสงกรานต์ ช่วงปิดเทอม เป็นต้น 

** เอกสารภาษาไทย ต้องแปลแป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศษทุกฉบับ 

 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า:

 1. เตรียมเอกสาร (ส่งไปรษณีย์ / หรือนัดเจอกันที่ออฟฟิสค่ะ) 

 2. ชำระเงิน 

 3. แปลเอกสาร และยื่นวีซ่า 

 4. รอผลวีซ่า 

 

เอกสารส่วนตัว 

 

1. พาสปอร์ตเล่มจริง 

 • ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่วางแผนจะเดินทางเข้าประเทศแคนาดา 

 • ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และทุกหน้าที่มีประวัติวีซ่า และประวัติเดินทางต่างประเทศ 1 ชุด 

 • ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรยี่นสำเนาทุกเล่มที่เคยมีแนบให้สถานทูตไปด้วย (Travel History) 

2. รูปถ่ายล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm X 45 mm จำนวน 2 ใบ

 • ต้องเห็นใบหน้าอยู่กึ่งกลางรูป เห็นภาพตั้งแต่ศรีษะ เห็นหัวไหล่บน ต้องไม่สวมหมวก

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

5. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 10 และ 11) 

 • กรณี เป็นนักเรียน ขอผลการเรียนปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษายืนยันว่าเป็นนักเรียนอยู่ค่ะ 

 • ถ้านักเรียนขอวีซ่าช่วงเรียนจบมัธยม รอเข้ามหาวิทยาลัย ขอผลการเรียนมัธยม และใบตอบรับเข้ามหาวิยาลัย (ถ้ามี) 

6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามี) 

7.สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ / ใบเกิดลูก (ถ้ามี) 

8. ระบุวันไป และวันกลับที่แน่นอน หรือเอาคร่าว ๆ ก่อนก็ได้ค่ะ 

9. กรณีถ้าเคยมีประวัติการเดินทางไปแคนาดา ไม่ว่าจะไปศึกษา หรือท่องเที่ยว ต้องขอเอกสารหลักฐานตรงนี้ด้วยค่ะ เช่น ต้องระบุ ช่วงปีที่เคยไป ถ้าเคยไปเรียน ควรแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา 

10. ที่มาของเงินในการเดินทางค่ะ เช่นจดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน สัญญาจ้าง บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี ใบจดทะเบียนการค้า ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

11. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการยอดเงินคงเหลือล่าสุด ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) ต้องเป็นสมุดบัญชีที่ย้อนหลังได้ 6 เดือน 

 • ถ้าเป็นสมุดบัญชีที่เพิ่งขึ้นเล่มใหม่ ต้องยื่นเล่มเก่าแนบไปด้วย หรือขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร เป็นบัญชีฝากประจำ หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยื่นทั้ง 2 บัญชี หรือหลายบัญชีก็ได้นะคะ 

 • มีจำนวนเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

 • กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำแยกแต่ละบัญชีเหมือนกันค่ะ หรือมีสลากออมสิน สลาก ธกส. ให้ขอจดหมายรับรองจากธนาคาร และถ่ายสำเนาสลากยื่นค่ะ 

 • ** กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย 

 • (เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ลำดับญาติได้ ไม่จำเป็นต้องนามสกุลเดียวกัน) และมีจดหมาย sponsor letter จากเจ้าของบัญชี (ทางเรามีแบบฟอร์มจดหมายให้ค่ะ) 

12. ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นๆ ยื่นเพิ่มเติมด้วย สถานทูตมีช่องให้แนบเพิ่มโดยเฉพาะนะคะ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หุ้น กองทุน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น (ไม่เป็นเอกสารบังคับค่ะ) 

13. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า แบบฟอร์มรายละเอียดครอบครัว และใบมอบอำนาจ 

(ทางเรากรอกให้ได้ค่ะ แต่ผู้สมัครต้องเซ็นด้วยตนเอง ลายเซ็นเหมือนในพาสปอร์ตเท่านั้น) 

14. ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล ของผู้เดินทาง 

15. กรณีผู้เดินทาง มีครอบครัว (สามีภรรยาที่จดทะเบียน / สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน / ลูก ทุกคน) ต้องแจ้งรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวทุกคนด้วย ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน 

16. ขอรายชื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกท่าน (หากเสียชีวิตแล้วก็ต้องกรอกค่ะ) 

 • ต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาชีพ และที่อยู่ปัจจุบัน 

 • ** รบกวนพิมพ์กลับมาให้หน่อยนะค้า 

17. กรณีมีคนเชิญให้ไปเที่ยว เพื่อน หรือญาติ ต้องมีจดหมายเชิญ และต้องขอ รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่า 

 • (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล สถานะวีซ่า) สำเนาพาสปอร์ต และสถานะวีซ่าของผู้ที่อยู่ออสเตรเลีย 

 • (วีซ่า / หลักฐานการลงทะเบียนเรียน ถ้ามี หรือกำหนดการต่าง ๆ เช่น กำหนดการรับปริญญา) 

18. ต้องแนบหลักฐานความสัมพันธ์กับญาติที่ออสเตรเลียด้วย เช่น ทะเบียนบ้านที่แสดงว่า พ่อแม่ชื่ออะไร บัตรประชาชน 

(กรณีไปเยี่ยมลูกที่อยู่แคนาดา ก็ต้องใช้ทะเบียนบ้านลูกหรือใบเกิด เพื่อชี้แจงความสัมพันธ์ด้วยค่ะ) 

19. แผนการท่องเที่ยว วันเดินทางไปกลับ และกำหนดการว่าจะไปเที่ยวที่ไหน พักที่ไหนบ้าง จะทำเป็นแผนการเดินทาง หรือแนบใบจองโรงแรม หรือใบจองตั๋วเครื่องบิน (สถานทูตไม่ได้การันตีว่าถ้าเอกสารนี้ แล้วจะได้วีซ่า จนกว่าจะได้วีซ่า ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบกรณีวีซ่าไม่ผ่าน และรีฟันด์เงินคืนไม่ได้ค่ะ) 

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มใบสมัครทุกแบบฟอร์ม 

2. สำเนาใบเกิด 

3. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจที่แคนาดาเพื่อดูแลบุตรของท่าน 

4. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมายทุกท่าน 

5. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับผู้ปกครองตามกฎหมาย 1 ท่าน หากมีผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางด้วย ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทาง ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ปกครองตามกฎหมายทั้ง 2 ท่าน 

6. ถ้าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้ยื่นสำเนาใบมรณบัตร 

7. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร เช่น คำสั่งศาล เอกสารท้ายใบหย่า ใบคำร้องจากอำเภอระบุว่ามีมีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

bottom of page