top of page

วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ Student VISA, NEW ZEALAND

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

AdWise Education Admin

June 2019

Sheep in Open Fields

รายละเอียดของการเตรียมการ :

การยื่นวีซ่า

 • สามารถยื่นวีซ่าล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนวันกำหนดเปิดเรียน 

 • ระยะเวลายื่นวีซ่า ระยะเวลารอวีซ่าช่วงทั่วไป ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 10 สัปดาห์ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ จะยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีระบบคิว จึงไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนว่าจะได้รับผลวีซ่าภายในกี่วัน

 

ขั้นตอนก่อนการยื่นวีซ่า

 1. เลือกคอร์สเรียน ตามเป้าหมายของน้อง ๆ โดยพี่ ๆ AdWise จะให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

 2. สมัครเรียน – โดยทั่วไปไม่เสียค่าใช้จ่าย 

      เอกสารที่ใช้สมัครเรียนมีดังนี้

 • สำเนาพาสปอร์ต

 • สำเนาทรานสริปการศึกษาสูงสุด  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี)

 • จดหมายรับรองงาน (ถ้าเรียนจบแล้ว)

 • Resume

 

มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องชำระค่าสมัคร ไม่สามารถ Refundได้ทุกรณี และบางสถาบันจะขอเอกสารสถานภาพทางการเงิน* เพื่อยืนสอบสัมภาษณ์ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ผลสอบภาษาอังกฤษ จดหมายแนะนำตัว หรือเรซูเม่)

 

   3. เตรียมเอกสารอื่น ๆ / ส่งแปล (เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลทุกฉบับค่ะ) 

   4. รอใบตอบรับจากโรงเรียน ใช้เวลาดำเนินประมาณ 2 – 5 วันทำการ เมื่อได้รับใบตอบรับจากโรงเรียนจึงเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าอื่นๆ 

ขอประวัติอาชญากรรม (เฉพาะนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป ที่ลงเรียน และขอวีซ่า 24 เดือนขึ้นไป)  

   5. เตรียมเอกสารวีซ่าที่เหลือ 

   6. ตรวจร่างกาย (กรณีขอวีซ่าน้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจร่างกาย) สามารถตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่าได้ หรือจะรอยื่นวีซ่าก่อน แล้วรอสถานทูตเรียกให้ไปตรวจทีหลังก็ได้

   7. ชำระค่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ (AdWise จะสรุปให้อีกครั้งก่อนชำระเงินค่ะ) 

   8. รอรับใบเสร็จจากโรงเรียนเพื่อยื่นวีซ่า ประมาณ 2 – 5 วันทำการ

   9. ยื่นวีซ่า (ทาง AdWise จะดำเนินการยื่นวีซ่า Online แทนให้และดำเนินการส่งพาสปอร์ตเล่มจริงไป verify ที่ VAC 

 

ระหว่างรอวีซ่า สถานทูตอาจโทรหาเพื่อสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเอกสารการเงิน ติดต่อที่ทำงาน (case by case)

 

   10. ผลวีซ่าออก สามารถเริ่มเตรียมตัวเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน / จัดหาที่พักได้เลย ไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนวีซ่าผ่านนะคะ

หมายเหตุ : การทำงาน Part-Time มีเงื่อนไขการพิจารณาหลักๆดังนี้

 • วีซ่าที่เสมัคร

 • ประเภทโรงเรียนที่เลือก

 • ระยะเวลาคอร์สเรียน

 • การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่สถานทูต 

 

กรณีที่วีซ่านักเรียน สามารถทำงานได้ จะจำกัด จำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงาน Part Time ได้ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ และสามารถทำงานได้เต็มเวลาในช่วงปิดภาคเรียน 

 

เอกสารของนักเรียน (อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์)

 

 1. พาสปอร์ต ตัวจริง **ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน  

 2. เซ็นแบบฟอร์ม INZ1224 Visitor Visa Declaration Form

 3. ที่อยู่

 4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 5. e-mail address

 6. สำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 

 7. ประวัติการเดินทางต่างประเทศย้อนหลัง (ประเทศที่ไป วันเดือนปี ที่เดินทางไปและกลับ / วัตถุประสงค์ที่ไป) 

 8. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีวีซ่าต่างประเทศ และตราแสตมป์เข้าออกนอกประเทศ 1 ชุด

 9. ** กรณี เคยขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์ และออสเตรเลียทุกประเภท ต้องแจ้ง 

 10. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว ขนาด 500kb – 3mb / 900 x 1200 pixels – 2250 x 3000 pixels 

 11. สำเนาบัตรประชาชน

 12. สำเนาทะเบียนบ้าน

 13. หนังสือรับรองการทำงาน (หรือ สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษี / ทะเบียนการค้า เป็นต้น)

14. ต้องแจ้งประวัติการทำงานย้อนหลัง อย่างน้อย 5 ปี

 • ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ เป็นภาษาอังกฤษ

 • อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัท ว่าทำเกี่ยวกับอะไร

 • ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท

 • ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างาน หรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

 • วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และ วันเดือนปี ที่สิ้นสุดงาน

 • ตำแหน่งงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ) 

 • อธิบายงานที่ทำโดยย่อ

 

15. Transcript ผลการเรียน วุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบ

16. ถ้าเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส ต่อ ปริญญาตรี ต้องยื่นผลการเรียน ปวส ด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ) 

17. ใบประกาศนียบัตร + หลักสูตรเรียนพิเศษ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คอร์สฝึกอบรมต่าง ๆ

18. ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

19. สำหรับผู้ชาย เอกสารเกณฑ์ทหาร สำเนา  สด. 43 หรือ 8

20. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

21. หลักฐานสถานะทางครอบครัว (ถ้ามี) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบเกิดลูก เอกสารของสามี หรือภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

22. หากเคยเดินทางไปเรียนต่างประเทศ ต้องแจ้งรายละเอียด เช่น ช่วงที่เดินทาง วีซ่า หลักฐานการเรียน

23. Resume

24. จดหมายแนะนำตัว (ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าไปเรียนครั้งนี้ ทำไมเลือกเรียนคอร์สนี้ สถาบันนี้ เมืองนี้ ทำไมไม่เรียนที่ไทย เป้าหมายหลังเรียนจบ เพื่อประกอบการพิจารณา) จดหมายตัวนี้สำคัญมาก ร่างมาเป็นภาษาไทยได้ ทาง Adwise จะช่วยแก้ไข และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้

25. ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / ประเทศที่พักอาศัยปัจจุบัน (กรณีมีประวัติ มีคู่สมรส) ของคู่สมรส และลูก

26. ชื่อ นามสกุล ผู้สนับสนุนการเงินในการไปศึกษาต่อ (สปอนเซอร์) / จำนวนเงินที่มี / ระบุชื่อธนาคารที่ฝากเงิน

27. กรณีมีงานรองรับหลังเรียนจบ ขอหลักฐาน ใบตอบรับเข้างาน หรือรายละเอียดค่ะ

 • ชื่อบริษัท หรือ องค์กรที่ทำ เป็นภาษาอังกฤษ

 • อธิบาย ประเภทธุรกิจของบริษัท ว่าทำเกี่ยวกับอะไร

 • ที่อยู่ เบอร์โทร บริษัท

 • ชื่อ และนามสกุล หัวหน้างาน หรือบุคคลอ้างอิงในบริษัท

 • วันเดือนปี ที่เริ่มงาน และ วันเดือนปี ที่สิ้นสุดงาน

 • ตำแหน่งงานที่ทำ (ภาษาอังกฤษ) 

 • อธิบายงานที่ทำโดยย่อ

 

เอกสารทุกอย่างสามารถเซ็นรับรองสำเนาได้แต่ห้ามขีดทับเด็ดขาด และเอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย / สามารถสแกนสี ส่งมาได้ที่ adwise1.edu@gmail.com

Credit Card

เอกสารการเงิน – วีซ่านักเรียน

 

ต้องมีเงินเท่าไหร่สำหรับค่าครองชีพ 1 ปีที่นิวซีแลนด์

 

สำหรับวีซ่านักเรียน (ผู้สมัครหลัก)   = NZD 15,000/ปี

(ไม่รวมค่าเรียน ซึ่งต้องชำระล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า) 

 

หลักฐานที่แสดงว่าผู้สมัครวีซ่า  สามารถเข้าถึงเงินทุนก้อนนั้นได้จริงในขณะที่อาศัยอยู่นิวซีแลนด์เช่น ความน่าเชื่อถือของเจ้าของเงิน อาจเป็นพ่อแม่ หรือญาติสนิทจะมีความน่าเชื่อถือว่า ถ้าเป็นแค่คนรู้จัก เจ้าหน้าที่อาจมองว่าไม่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากพอที่จะคนรู้จักจะยินดีให้ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัคร

 

กรณีลงเรียน 12 เดือนขึ้นไป ควรแจ้งรายละเอียดว่ามีแผนการชำระเงินค่าเทอม และแผนการใช้จ่ายในประเทศนิวซีแลนด์เป็นงวด ๆ อย่างไรบ้าง หลักฐานที่มาของการเงิน หลักฐานเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 ปี 

เอกสารการการเงินที่ใข้ยื่นวีซ่า

 

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ยอดเงินคงเหลือ ต่างกันตามระยะเวลาวีซ่า เช่น ผู้สมัคร 1 คน ยื่นขอวีซ่าประมาณ 7 เดือน – ยอดเงินคงเหลือ ประมาณ 4.5 แสน  กรณีวีซ่า1 ปี ขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือ ประมาณ 8 แสน   (ยอดเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยน) 

 

หลักฐานจากธนาคาร มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

 

เงินในบัญชีสามารถเคลื่อนไหว ฝากเพิ่ม ถอนใช้จ่ายได้ แต่ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ควรใกล้เคียงกับยอดเงินสุดท้ายที่ต้องใช้โชว์มากที่สุด (เคสที่มีปัญหา เช่น ยอดเงินคงเหลือก่อนยื่นวีซ่า 8 แสน แต่ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีเงินก้อนฝากเข้า แล้วถอนหมดบัญชี เหลือหมื่นบาท เงินเคลื่อนไหวเหวี่ยงมาก ขึ้น ๆ ลง ๆ อาจมีปัญหานะคะ คือ ฝากเข้า ถอนออกได้ แต่ต้องดูว่ามีความมั่นคงทางการเงิน บางเคสโดนปฏิเสธวีซ่า ทั้งที่ยอดเงินโชว์ 1 ล้านบาท แต่ในรอบ 6 เดือนก่อน เคยมีการถอนเงินหมดบัญชีหลายครั้ง)

 

กรณีมีเงินก้อนใหญ่ ฝากเข้ามาก่อนยื่นวีซ่าไม่นาน ซึ่งเป็นยอดที่ผิดปกติจากการฝากเข้า ถอนออกโดยปกติ ของบัญชีนั้น ๆ ต้องชี้แจงที่มาของเงินก้อน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นการตกแต่งบัญชี กู้ยืมเงินมา เช่น กรณีขายที่ดิน ต้องแนบสัญญาซื้อขายที่ดินที่กรมที่ดิน ใบเสียภาษี สำเนาโฉนดทุกหน้า / ได้รับค่าจ้างจากการทำงาน ค่านายหน้า ต้องแสดงหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย / กรณี ขายรถยนต์ จะใช้เอกสารซื้อขายโอนลอยที่เต๊นท์รถออกให้ไม่ได้ ต้องแนบสมุดทะเบียนรถที่เคยมีชื่อเราเป็นเจ้าของ และโอนให้เจ้าของใหม่ พร้อมสัญญาซื้อขาย / กรณีขายทองรูปพรรณ ใช้ใบเสร็จจากร้านทองไม่ได้ / กรณีขายหุ้น หรือกองทุน ต้องใช้หลักฐานการขาย / เงินโบนัส ต้องแนบ สลิปเงินเดือน / หรือกรณีโอนเงินจากบัญชีอื่นๆ  ต้องแนบหลักฐานด้วย

 

ตรงหัวจดหมาย Statement  ข้อมูลเจ้าของบัญชีด้านบน จะแจ้งเป็นภาษาไทย ตามฐานข้อมูลที่เปิดบัญชี ไม่เป็นไร เพราะเป็นแบบฟอร์มของทางธนาคารแก้ไขไม่ได้

 

 • สลากออมสิน / สลาก ธกส ที่ซื้อมามานานกว่า 6 เดือนแล้ว สามารถใช้ยื่นเป็นเอกสารการเงินได้ โดยต้องไปจดหมายรับรองจากทางธนาคารฉบับภาษาอังกฤษ กับสำเนาสลาก (สลากหลายใบ รวมยอดเงินกันได้)

 

 • บัญชีกระแสรายวัน (จะไม่มีสมุดบัญชี) ต้องคัดสเตทเม้นจากทางธนาคาร และต้องขอหนังสือรับรองเพื่อชี้แจงยอดเงินคงเหลือว่ามีวงเงินที่ยังใช้ได้ OD จำนวนเท่าไหร่ กี่บาท

 

 • บัญชีฝากประจำ สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหว ธนาคารจึงไม่มีสเตทเม้นให้ ให้ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้า พร้อมขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (ต้องเป็นบัญชีฝากประจำที่เปิดมานานมากว่า 6 เดือน กรณีเพิ่งเปิดบัญชีไม่นาน เพราะย้ายมาจากฝากประจำเล่มอื่น ให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีกับรายการเดินบัญชีเล่มเก่าคู่กัน เพื่อชี้แจงที่มาการเงิน) 

 

การขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน / แบงค์การันตี / หนังสือรับรองบัญชี  – ต้องแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อการขอวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์ / ระบุจำนวนเงินชัดเจนเป็นสกุลเงิน  NZ Dollar (ธนาคารบางแห่งเช่น SCB จะระบุแค่ มีเงิน 7 หลัก แบบนี้ใช้ไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ยอดเงินเพิ่มเติมตรง Remark) 

 

สะกดชื่อ นามสกุล ผู้สมัครให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตเท่านั้น (ควรพกสำเนาพาสปอร์ตไปธนาคารด้วย)

Mother and Daughter Hugging

สปอนเซอร์

ชื่อเจ้าของบัญชี เช่น คุณแม่ เป็นสปอนเซอร์ (สมมติ คุณแม่ไม่มีพาสปอร์ต) ใช้หลักฐานสปอนเซอร์เป็นบัตรประชาชน ก็ต้องให้ธนาคารสะกดชื่อเจ้าของบัญชี คือคุณแม่ ให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษคุณแม่ในบัตรประชาชนด้วย

 • หลักฐาน บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของสปอนเซอร์

 • อกสารความสัมพันธ์ของสปอนเซอร์ และผู้สมัคร เช่น สปอนเซอร์ เป็นคุณอาผู้ชายของผู้สมัคร ใช้คนละนามสกุลได้ไม่มีปัญหาค่ะ ใช้เอกสารคือทำเบียนบ้านผู้สมัคร ทะเบียนบ้านพ่อของผู้สมัคร (ในทะเบียนบ้าน จะระบุชื่อ บิดา มารดา ซึ่งก็คือ คุณปู่ คุณย่า ของผู้สมัคร) และทะเบียนบ้านคุณอา

 • ที่มาของการเงินของสปอนเซอร์ – อาชีพ การงาน เช่น สลิปเงินเดือน จดหมายรับรองงาน บัตรข้าราชการ ใบเสียภาษี ทะเบียนการค้า ทะเบียนเกษตรกร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น ใบอนุญาตทนาย

 • จดหมายสปอนเซอร์ (มีแบบฟอร์มให้ค่ะ) + กรอกที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และให้สปอนเซอร์เซ็น

 

ผู้สนับสนุนการเงิน ต้องเซ็นฟอร์ม INZ1014 แบบฟอร์มสำหรับผู้สนับสนุนการเงิน Financial Undertaking for a Student สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูขวามือ

 

หลักฐานที่สามารถยื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน และทำให้น่าเชื่อถือว่าหลังจากเรียนจบแล้วจะกลับมายังประเทศไทย เช่น กองทุนรวม / หุ้น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ (ที่ไม่ติดจำนอง) / พันธบัตรรัฐบาล / เล่มทะเบียนรถยนต์ (ไม่ติดไฟแนนซ์) ** แต่จะไม่นับรวมเป็นยอดเงินของเอกสารการเงินค่ะ ใช้แนบเพิ่มเติมเท่านั้น มีประโยชน์ต่อการพิจารณาวีซ่ามากค่ะ 

 

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ควรตรวจดูรายละเอียด ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า เลขที่พาสปอร์ตทุกครั้ง

ถ้าสะกดไม่ตรง จะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

 

ส่งเอกสารยื่นวีซ่าได้ทางอีเมล adwise1.edu@gmail.com

สอบถามข้อมูล :

02-644-5777, 086-400-4350, 082-548-1123 

จ-ศ เวลา 10.30 - 18.30 / ส 11.00 - 18.00

Line ID เจ้าหน้าที่ คุณแอ้ = adwise-edu

Line ID พี่จอย = 0863674297 

E-Mail :

Adwise1.edu@gmail.com

study@adwise-education.com

darin@adwise-education.com

Related Links :

 

CHECKLIST :

bottom of page