top of page

เรียนหลักสูตรวิชาชีพ Cookery, Auto, Childcare ราคาพิเศษ ที่สถาบัน Imagine Education ออสเตรเลีย ลงทะเบียนวันนี้ - 30 มิถุนายน 2024

AdWise Education Admin

6 May 2024

Imagine Education Australia Cookery Promo Package.JPG

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • นักเรียนจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2024

  • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับนักเรียนใหม่ที่ไม่มี Letter of Offer ในปัจจุบันเท่านั้น

  • นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่กำหนดโดย Imagine Education Australia

  • นักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน $250

  • ราคาทั้งหมดเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

  • หากเรียนออนไลน์ต้องแจ้งแอดมินในขั้นตอนการสมัคร

About School :

Imagine Aus LOGO.JPG
bottom of page