top of page

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

AdWise Education Admin

July 2019

การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคํารองขอหนังสือรับรองความประพฤติสําหรับบุคคลสัญชาติไทย

กรณีบุคคลที่พํานักอยู่ในประเทศไทย

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคําร้องมีดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ (อย่างน้อยก่อนหมดอายุ 6 เดือน และสําเนาต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)

 2. บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนาต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน)

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (กรณีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

 5. ใบสําคัญการสมรส / หย่า กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า

 6. หลักฐานทางการทหารของชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 17 - 45 ปี (สด.8 ,สด.9, สด.43, ใบ รด. หรือ

 7. หนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ )

 8. หนังสือส่งตัวขอตรวจสอบประวัติจากสถานทูต หรือเอกสารที่แสดงว่าได้ยื่นคํารองขอวีซ่าจากสถานทูตแล้ว เช่น Request for Record check .checklist for case Number, ใบสมัครที่เจ้าหน้าที่สถานทูต ไดรับเรื่องไว้แล้ว หรือเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ฯลฯ)

   9. หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองกรณีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

       เอกสารสําคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์มีดังนี้

       9.1 กรณีศึกษาต่อ (Apply for Education)

             *หนังสือตอบรับจากสถาบันศึกษาต่างประเทศ (Confirmation Letter from University) และคุณวุฒิการศึกษาปัจจุบัน

       9.2 กรณีที่ศึกษาอยู่แล้วมีความประสงค์จะต่อวีซ่า ให้แนบสําเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Student Visa) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือหนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา (Confirmation Letter from university) และหนังสือตรวจสอบประวัติพร้อมใบพิมพ์ลายนิ้วมือฉบับจริงจากสถานีตํารวจในประเทศที่ศึกษาอยู่

 

หมายเหตุ :

   ในการยื่นคํารองขอหนังสือรับรองความประพฤติทุกกรณี ผู้ร้องจะต้อง

 1. ยื่นใบคําร้องด้วยตนเองพร้อมสําเนาหลักฐานทุกฉบับและรับรองความถูกต้อง

 2. ชําระค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบประวัติ จํานวน 100 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

 3. เป็นต้นไป

 4. กรณีดําเนินการโดยผ่านบริษัท นายหน้า หรือบุคคลอื่น จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจ โดยต้องแนบ

 •       สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทางของทั้งผู้มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ หนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมติดอากรแสตมป์ จํานวน 10 บาท (A Letter of Power of Attorney must be submitted with a copy of ID Card/Passport of Grantor of Authorization and Authorization Representative, a copy of company’s registration and revenue stamp amount 10 baht)

   5. กรณีผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบไม่พบประวัติการกระทําความผิดหรือไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง จะพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรองความประพฤติใหภายในระยะเวลา 30 วันทําการ (A certificate processing period is approximately 30 business days)

    6. กรณีเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นประกอบคําร้องเป็นภาษาตางประเทศ ใหแปลเป็นภาษาไทย โดยรับรองการแปลจากหน่วยงานหรือสถาบันการแปลภาษาที่น่าเชื่อถือ (All required documents must be translated in Thai/English language by a qualified translator)

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Service Center THAILAND

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ Police Clearance Service Center THAILAND

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร 24 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Building 24, Royal Thai Police, Rama I, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand


โทรศัพท์ : 0-2205-2168- 9 / โทรสาร 0-2205-1295
Website

แผนที่

bottom of page