top of page

วีซ่านักเรียนอังกฤษ Student VISA, United Kingdom (UK)

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

AdWise Education Admin

Updated Info: May 2021

Big Ben

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอวีซ่านักเรียน Student Visa ประเทศอังกฤษ มีดังนี้

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (หลังจากวันสิ้นสุดหลักสูตร) และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 2 ชุด

3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า

     3.1 Online Application form

     3.2 จองคิววีซ่า Book An Appointment เผื่อเข้าไปยื่นเอกสารที่ VFS 

4. หลักฐานทางการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ที่ใช้ยื่นประกอบการสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษา ซึ่งปรากฏใน CAS ดังนี้

     4.1 ในกรณีที่ศึกษาอยู่ – หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียนจากสถานศึกษาปัจจุบัน และ Transcript ล่าสุด (ตัวจริง + สำเนา)

     4.2 ในกรณีที่จบแล้ว – ปริญญาบัตร/ ประกาศนียบัตรจอบการศึกษา Degree Certificate + Transcript ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง + สำเนา)

5. ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL/ Pearson/ Placement Test Confirmation Letter (ตัวจริง + สำเนา)

6. ใบรับรอง ATAS (Academic Technology Approval Scheme) เฉพาะสาขาวิชา วิทยาศาสตร์/ เทคโนโลยี/ วิศวกรรมศาสตร์ (ตัวจริง + สำเนา)

7. CAS Statement (Confirmation of Acceptance for Studies) จากสถาบันการศึกษาที่ได้ตอบรับ ตัวอย่าง E4G4VA3A04D0C9 เป็นต้น

8. หลักฐานรับรองสถานะการเงิน Bank Letter + Bank Passbook โดยใช้บัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเท่านั้น (Saving or Fixed Deposit)

9. บัญชีที่ใช้จะเป็นบัญชีของนักเรียน บัญชีร่วมของนักเรียนกับผู้ปกครอง (Joint account) หรือ ของบิดามารดาก็ได้

รายละเอียดที่ต้องระบุในจดหมายธนาคาร มีดังนี้

     - ให้ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี | ประเภทของบัญชี | เลขที่บัญชี | ระบุเป็นจำนวนเงินปอนด์และบาท | อายุของเอกสารไม่เกิน 1 เดือน

       (ไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองจากธนาคารที่ระบุเพียง จำนวนเป็น Figures / ไม่รับพิจารณา หุ้น พันธบัตร กองทุน)

     - ยอดเงินที่กำหนดเพื่อใช้ยื่นวีซ่าต้องฝากอยู่ในบัญชีดังกล่าวมารับ หรือมากกว่า 28 วัน

       พร้อมระบุ This amount has been in this account more than 28 days and the money can be accessed immediately

     - ในกรณีไม่สามารถระบุข้อมูลได้ตามนี้ จะต้องมี Bank Statement Period/ Passbook แสดงการอยู่ของเงินครบตามระยะที่กำหนด

 

กรณีใช้บัญชีของบิดา หรือมารดา (ไม่สามารถใช้ญาติพี่น้องได้) จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

  1. สูติบัตรของผู้เรียน/ ผู้สมัครวีซ่า (ตัวจริง + สำเนา) + ใบแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง + สำเนา)  

  2. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ออกค่าใช้จ่าย

  3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย Financial Support Letter

  4. ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ตัวจริง + สำเนา) + ใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ชื่อนักเรียน หรือบิดา/มารดา ไม่ตรงตามสูติบัตร

       เอกสารแปลต่างๆ ต้องได้รับการรับรองจากศูนย์แปลเท่านั้น

 

10. หนังสือรับรองจากผู้ให้ทุนการศึกษา ในกรณีได้ทุนจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ หนังสือรับรองต้องระบุ

      - วันเริ่มและสิ้นสุดการให้ทุน

      - จำนวนเงินทุนที่ให้ครอบคลุมในส่วนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

11. ใบรับรองการตรวจเชื้อวัณโรค (TB) จากศูนย์ IOM (ตัวจริง + สำเนา) ต้องทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์ Registration link

** ไม่สามารถ Walk in เข้าไปโดยไม่รับกานัดหมายล่วงหน้าได้โดยเด็ดขาด

12. ค่าธรรมเนียมวีซ่า PBS Tier 4 General Student ต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยชำระผ่านบัตรเครดิต ประเภทวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด ค่าธรรมเนียมวีซ่า GBP 348 (Update 11/05/2021)

13. Health Surcharge สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนเกิน 6 เดือนจำเป็นต้องชำระ Health Surcharge ปีละ GBP 300 **ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

 

**เอกสารทั้งหมดต้องมีขนาด A4 เท่านั้นในวันที่ไปยื่นเอกสารที่ VFS 

 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะไม่มีการคืนทุกกรณีไม่ว่าผู้สมัครจะได้วีซ่าหรือไม่ก็ตาม

ยื่นเอกสารการขอวีซ่าประเทศอังกฤษด้วยตัวท่านเอง (เนื่องจากมีการสแกนลายนิ้วมือของผู้ยื่นคำร้อง) ที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ อาคารเทรนดี้ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (BTS นานา) การตรวจสอบผลการยื่นวีซ่า ตามปกติแผนกวีซ่าจะใช้เวลา 10 – 20 วัน ในการพิจารณาคำร้องของท่าน

Last update: 11/05/2021

bottom of page