top of page

Jeonju University South Korea

Jeonju University มหาวิทยาลัยจอนจู เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและการบริการของเกาหลีใต้ เปิดสอนหลักสูตร International Hospitality Program สำหรับชาวต่างชาติ เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

Jeonju University – International Hospitality Programs  ภาควิชาการจัดการโรงแรมของมหาวิทยาลัยจอนจูมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรมและพนักงานบริการระดับโลกที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการโรงแรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พร้อมในฐานะบุคลากรที่มีคุณภาพในวงการการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของโลก

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และความต้องการกำลังคนก็ขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นแผนกการจัดการโรงแรมของมหาวิทยาลัยจอนจู จึงให้ความรู้แก่หน้าที่โดยรวมของฝ่ายขาย เช่น ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า การจองห้องพักและงานเลี้ยง แม่บ้านทำความสะอาด และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยระบบการจัดการของแผนกการจัดการอาหารและแผนกเครื่องดื่ม แผนกห้องพัก ตามที่ภาคสนามกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติของนักเรียน มหาวิทยาลัยจอนจูมีห้องวิชาการบริการโรงแรม ห้องฝึกปฏิบัติด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม ฯลฯ และไม่เพียงแต่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาภาคสนามเท่านั้น แต่ยังฝึกภาคสนามในโรงแรมทั้งในและต่างประเทศขณะเรียนด้วย มหาวิทยาลัยจอนจูได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Marriott International และ Ramjung Jeju Resort ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Genting Singapore และ Landing Group เพื่อร่วมกันดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมที่กำหนดเอง ในประเทศเกาหลี กลุ่มโรงแรม Marriott (JW Marriott Dongdaemun, JW Marriott Seoul, Marriott Courtyard Namdaemun, Marriott Courtyard Times Square, Marriott Executive Apartments), Grand Hilton, Grand Ambassador, Ramjeong Jeju Resort ฯลฯ และในต่างประเทศ Singapore Grand Hyatt สิงคโปร์ Grand Park City Hall, Conred Centennial Singapore, JW Marriott Hanoi, Vietnam เป็นต้น

มหาวิทยาลัยจอนจูได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงแรมระดับโลกดังกล่าวมาบรรยายพิเศษ สัมภาษณ์เชิงลึกจำลอง และเสริมสร้างศักยภาพในการจ้างงานของนักศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติและการฝึกงานด้านการโรงแรมด้วย

*หมายเหตุ : นักศึกษาไทยเมื่อลงทะเบียนในโครงการแล้วจะมีสิทธิ์ได้รับทุนสำหรับภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังสามารถได้รับการยกเว้นการสอบ IELTS หากมีเอกสารการรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมปลายที่สอนวิชาเป็นภาษาอังกฤษ

bottom of page