การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่านักเรียน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

AdWise Education Admin

July 2019

ขั้นตอนในการสมัครเรียนและสมัครวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. สมัครเรียน 

            - ส่งเอกสารสำหรับสมัครเรียน คือ สำเนาหน้าพาสปอร์ต (แสกนหรือถ่ายเอกสารสี) และ หนังสือรับรองบัญชีตัวจริงจากธนาคารที่มี (ยอดเงินขั้นต่ำ จะต่างกันสำหรับแต่ละคอร์ส) 

            - ชำระเงินค่าดำเนินการส่วนที่ 1ตามที่แจ้งในใบเสนอราคา (จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ใหม่ตามเรทเงิน ณ วันที่ชำระค่ะ) 

            - ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่า SEVIS ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี 

2. ได้ใบตอบรับจากโรงเรียน (I-20) ทางอีเมล ให้นักเรียนตรวจเช็คความถูกต้องและคอนเฟิร์มส่งเอกสารตัวจริง 

3. กรอกข้อมูล และส่งเอกสารสำหรับกรอกวีซ่า 

4. กรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่า DS-160 

5. เตรียมเอกสารต่างๆ และเตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์วีซ่า 

6. นัดคิวสัมภาษณ์ 

7. ต้องนำ I-20 ตัวจริงจากโรงเรียน ไปในวันสัมภาษณ์วีซ่า 

8. วันสัมภาษณ์ให้เตรียมเอกสารส่วนตัวและเอกสารวีซ่าไปให้พร้อมค่ะ / สัมภาษณ์ / ได้รับวีซ่า 

(เจ้าหน้าที่จะยึดเล่มพาสปอร์ตและI-20ตัวจริงไป) 

9. ได้รับเล่มพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการ  หากต้องการไปรับเล่มพาสปอร์ตคืนด้วยตนเอง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนชำระค่าวีซ่า สามารถไปรับคืนได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน

10. ชำระเงินส่วนที่ 2 (ค่าเรียน) และดำเนินการจัดหาที่พัก ประกัน ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่ม (ถ้ามี) 

11. ซื้อตั๋วเครื่องบิน (ทางเรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน หรือนักเรียนจะซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองก็ได้เช่นกันค่ะ)  

12. บริการให้คำแนะนำ ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง โดยพี่ ๆ ทีมงาน AdWise ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋า การผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เปิดเรียนวันแรก และการปรับตัว

 

รายการเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

            -    หนังสือเดินทางเล่มจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ขอให้ผู้สมัครนําหนังสือเดินทางเล่มเดิมทุกเล่มมาด้วยโดยเฉพาะหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯ ที่ออกให้ภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 

            -    พิมพ์แบบฟอร์ม DS-160 ที่กรอกทางออนไลน์ 

            -    ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นใบเสร็จ ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าฉบับจริงที่เมื่อนัดสัมภาษณ์ 

            -    ค่าธรรมเนียม SEVIS Fee ของ นักศึกษาต่างชาติ 

            -    I-20 ตัวจริง 

            -    รูปถ่ายสี ขนาด 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม. หรือ 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ถ่ายหน้าเต็ม เห็นใบหูทั้งสองข้าง ขนาด ใบหน้าต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของรูป เห็นหัวไหล่เล็กน้อย

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามา

ภายในสถานทูต

•    ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

•    ไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล 

•    ขนาดของไฟล์ JPEG จะต้องไม่เกิน 240 KB 

•    ต้องอยู่ในรูปแบบ เป็น File JPEG โดยมีขนาด 600 x 600 pixel หรือ1200 x1200 pixel 

หมายเหตุ : แม้ว่ารูปถ่ายดิจิทัลควรจะถูกอัพโหลดลงบนแบบฟอร์มโดยตรง และจะปรากฏอยู่ที่หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 แล้ว แต่ในวันสัมภาษณ์วีซ่า อาจเกิดปัญหาเรื่องรูปถ่ายไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนด และท่านอาจต้องยื่นรูปถ่ายรูปจริง หน้าตรง โปรดอย่าติดกาวหรือเย็บรูปถ่ายกับลวดเย็บกระดาษลงบนช่องที่กําหนดให้บนแบบฟอร์ม 

      -    Transcript การศึกษาสูงสุด 

      -    จดหมายรับรองว่ายังเรียนอยู่หรือเพิ่งจะจบ ฉบับจริง 

      -    ผลสอบ TOEFL, GMAT, GRE หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง 

      -    ประกาศนียบัตร หรือใบเสร็จจากการเรียนพืชิเศษ หรือ การฝึกอบรมพิเศษต่างๆ 

      -    ใบรับรองการทํางาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ ทุกงานที่เคยทำรวมถึงการฝึกงานด้วย 

เอกสารสปอนเซอร์ 

      -    สำเนาบัตรประชาชน 

      -    สำเนาทะเบียนบ้าน 

      -    จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคารของผู้รับรองการเงิน (ในกรณีที่มี Sponsor คือ พ่อ-แม่ หรือญาติแท้ๆ) หากใช้หลักฐานการเงิน ของตัวเองก็ไม่ต้องออกจดหมายรับรอง 

      -    ใบรับรองการทํางาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ ของผู้สนับสนุนการเงิน 

      -    หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หจก, ทะเบียนการค้า (ของผู้สนับสนุนการเงิน/หากเป็นเจ้าของ กิจการ) 

      -    สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มจริง หรือ Financial Statement ที่มีประวัติการฝากย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือที่ต้องโชว์ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร ทางทีมงานจะช่วยให้คำแนะนำนำอีกครั้งค่ะ 

      -    อื่นๆ ถ้ามี เช่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล ใบหุ้น โฉลดที่ดิน (กรณีที่มีรายได้จากที่ดินนั้น ๆ) 

      -    หลักฐานภาระผูกพันอื่น ๆ ที่แสดงเจตจํานงว่าจะกลับมาเมื่อเรียนจบ เช่น จดหมายลางานจากนายจ้าง, หลักฐาน การลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้น, โฉนดที่ดิน, สัญญาเช่า, สัญญาการผ่อนชําระสินทรัพย์ เป็นต้น 

วันนัดสัมภาษณ์วีซ่า 

      -    นําเอกสารการสมัครที่กําหนดมาที่สถานทูตฯ แผนกกงสุล ครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาที่ได้นัดไว้ หากล่าช้าเกินกว่าเวลานัด 1 ชั่วโมงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจําเป็นต้องนัดวันเวลาสัมภาษณ์ใหม่ 

      -    นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าแล้ว ที่กําหนดแล้วโปรดนําเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าจะช่วยในการสมัครวีซ่าของท่านมาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกําหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กําหนดอื่นๆ เท่านั้น หากท่านสมัครวีซ่าเป็นคู่ พร้อมคู่สมรสหรือพร้อมกับลูกโปรดเตรียมแสดงใบทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรฉบับจนริง นอกจากนี้โปรดเตรียมใบแสดงการเปลี่ยนชื่อฉบับจริง หากชื่อปัจจุบันของท่านไม่ตรงกับเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ 

      -    บุคคลากรสถานทูตฯ จะแจ้งให้ท่านไปที่หน้าต่างสัมภาษณ์ที่ท่านควรยื่นเอกสารการสมัคร 

      -    การพิมพ์ลายนิ้วมือ: การพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้หมึกพิมพ์ กระบวนการนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น สาหรับผู้สมัครส่วนใหญ่ การพิมพ์ลายนิ้วมือนี้จะเกิดขึ้นที่หน้าต่างสัมภาษณ์ 

      -    ในเวลาสัมภาษณ์ โปรดเตรียมแสดงหลักฐานความผูกพันกับถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องของท่าน 

      -    เฉพาะผู้สมัครวีซ่าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ในขณะสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงกรณีของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซาที่อายุต่ำกว่า 13 ปี 

      -    ไม่สามารถนําสิ่งของใดๆ นอกจากเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าเท่านั้น เข้ามาในสถานทูตฯได้ 

      -    การรอนัดสัมภาษณ์วีซ่าและกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทางโดยเฉพาะผู้สมัครวีซ่านักเรียน - โปรดระลึกไว้ว่า เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดังนั้น นักเรียนต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง 

      -    ผู้สมัครวีซ่านักเรียนควรสมัครวีซ่าล่วงหน้า ไม่เกิน 120 วัน ก่อนวันเปิดเรียน 

      -    โปรดหลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนังสือเดินทางของตนเอง 

 

            กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯ บัญญัติว่าบุคคลต่างด้าวทุกคนจะได้รับการสันนิฐานว่ามีเจตนาจะอยู่ในอยู่ในสหรัฐฯ ถาวร ขณะรับการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว (NIV) และต่อเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองจนกระทั่งบุคคลดังกล่าวจะ สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นจนเป็นที่พอใจว่าตนไม่มีความตั้งใจจะเดินทางไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร 

 

            หน้าที่ในการพิสูจน์ดังกล่าวเป็นของผู้สมัครวีซ่า หากผู้สมัครไม่สามารถพิสูจน์ได้จนเป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่กงสุลตามกฎหมายแล้วถือว่าบุคคลต่างด้าวดังกล่าวเป็นผู้สมัครต้องการอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร และไม่ควรได้รับวีซ่าประเภท ชั่วคราว (NIV) ผู้สมัครสามารถพยายามหักล้างข้อสันนิฐานดังกล่าวโดยการแสดงหลักฐานความผูกพันทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมอื่นๆ ที่มีต่อประเทศนอกสหรัฐฯ ไม่มีญาติ นายจ้าง หรือเพื่อนของผู้สมัครที่สามารถ “รับประกัน” ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ แทนที่หลักฐานที่กล่าวมาได้ โดยไม่คํานึงว่าผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการ เดินทาง การนําเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทําให้ท่านไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตลอดชีวิต 

อ่านรายละเอียดคําถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

"ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น"

ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า ถ้าหากท่านนำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ติดตัวมาด้วย:

 

            • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา

            • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์

            • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น

            • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)

            • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก

            • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก

            • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ

            • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต

การเดินทางไป  US Embassy - Bangkok

95 Wireless Road, Bangkok, 10330  Thailand

ขึ้น BTS ลงสถานีเพลินจิต ด้านฝั่งอาคาร ปาร์ค เวนเจอร์ แล้วต่อรถบริการสาธารณะค่ะ เช่น แท็กซี่ หรือ มอเตอร์รับจ้าง สถานทูตฯ อยู่ไม่ไกลจากแยกวิทยุมาก แต่ถ้าเดินก็เหนื่อยอยู่ค่ะ 

แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะนะคะ ทางสถานทูตฯ ไม่มีบริการที่จอดรถสำหรับคนที่มีนัดสัมภาษณ์ในวันนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติม

QR Code Adwise.png