top of page

วีซ่านักเรียนอเมริกา Student VISA, U.S.A.

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา

AdWise Education Admin

Updated Info: July 2021

Statue of Liberty

อัพเดทการยื่นวีซ่าอเมริกาช่วง COVID-19:

 

ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2021เป็นต้นไป ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง อ่านเพิ่มเติม

อัพเดทเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนอเมริกา 2021:

 • สำหรับวีซ่านักเรียน (F1 Visa) เดิมจะมีอายุ 5 ปี ล่าสุดจะมีอายุสูงสุดเพียง 12 เดือน เท่านั้น(Multiple entry, valid for 12 months)

 • หากวีซ่านักเรียนใกล้หมด แต่ต้องการอาศัยในสหรัฐอเมริกาต่ออย่างถูกต้อง จะต้องต่อวีซ่านักเรียนในสถาบันที่ได้รับการรับรองถูกต้องเท่านั้น (SEVP-approved school or institution and in SEVIS)

 • เมื่อเรียนจบหลักสูตรรวมถึงการฝึกงานในหลักสูตร ตามเอกสาร I-20 ต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายใน 60 วัน 

 • หากเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาแล้ววีซ่าหมดอายุ ต้องขอวีซ่าใหม่ในทุกกรณี​

Smiling Student

ขั้นตอนในการสมัครเรียนและสมัครวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา 

สมัครเรียน :

1. ส่งเอกสารสำหรับสมัครเรียน

 • สำหรับสมัครเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ใช้

  • สำเนาหน้าพาสปอร์ต

  • หนังสือรับรองบัญชีตัวจริงจากธนาคารที่มี (ยอดเงินขั้นต่ำ จะต่างกันสำหรับแต่ละคอร์ส)

 • สำหรับคอร์สอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถาบันว่าต้องการเอกสารอะไรบ้าง เช่นวุฒิการศึกษา และผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

2. ชำระเงินค่าดำเนินการส่วนที่ 1 ตามที่แจ้งในใบเสนอราคา (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระ) 

3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่า SEVIS (ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี)

4. รอรับใบตอบรับและเอกสาร I-20 จากโรงเรียนทาง e-mail ตรวจเช็คความถูกต้องและคอนเฟิร์มส่งเอกสารตัวจริง

5. กรอกข้อมูลใบสมัครวีซ่า DS-160

6. เตรียมเอกสารต่างๆ และเตรียมตัวสำหรับไปสัมภาษณ์วีซ่า

7. นัดหมายวันสัมภาษณ์

8. สัมภาษณ์วีซ่า (เจ้าหน้าที่จะขอเล่มพาสปอร์ตและ I-20 ตัวจริงไป) 

9. ได้รับเล่มพาสปอร์ตคืนทางไปรษณีย์ (ใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการ) หากต้องการไปรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตนเอง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนชำระค่าวีซ่า สามารถไปรับคืนได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน เมื่อได้รับแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่า

10. ชำระเงินส่วนที่ 2 (ค่าเรียน)

11. ดำเนินการจัดหาที่พัก, ซื้อประกันสุขภาพ, ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่ม (ถ้ามี)

12. ซื้อตั๋วเครื่องบิน (ทางเรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน หรือนักเรียนจะซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน)

13. บริการให้คำแนะนำ ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง โดยพี่ ๆ ทีมงาน AdWise ไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋า การผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เปิดเรียนวันแรกและการปรับตัว

Female Student

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสัมภาษณ์

 1. ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ 

 2. ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 

 3. หนังสือเดินทางทั้งเล่มปัจจุบัน อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ขอให้ผู้สมัครนําหนังสือเดินทางเล่มเดิมทุกเล่มมาด้วย โดยเฉพาะหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าสหรัฐฯ ที่ออกให้ภายในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา  

 4. ใบเสร็จ SEVIS fee 

 5. เตรียมเงินสด หรือบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าหลักปฎิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee $40) 

 6. บัตรประชาชนตัวจริง สำหรับแลกบัตรเพื่อฝากโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 

 7. รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่า 1 ใบ ขนาด 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม. หรือ 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ถ่ายหน้าเต็ม เห็นใบหูทั้งสองข้าง ขนาด ใบหน้าต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของรูป เห็นหัวไหล่เล็กน้อย

 • ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

 • ไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล 

 • ขนาดของไฟล์ JPG จะต้องไม่เกิน 240 KB 

 • ต้องอยู่ในรูปแบบ เป็น File JPG ขนาด 600 x 600 pixel หรือ1200 x 1200 pixel

หมายเหตุ :

แม้ว่ารูปถ่ายดิจิทัลควรจะถูกอัพโหลดลงบนแบบฟอร์มโดยตรง และจะปรากฏอยู่ที่หน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 แล้ว แต่ในวันสัมภาษณ์วีซ่า อาจเกิดปัญหาเรื่องรูปถ่ายไม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนด และท่านอาจต้องยื่นรูปถ่ายรูปจริง หน้าตรง โปรดอย่าติดกาวหรือเย็บรูปถ่ายกับลวดเย็บกระดาษลงบนช่องที่กําหนดให้บนแบบฟอร์ม ด้านในสถานทูตฯ มีบริการถ่ายรูปด่วน

8.​ เอกสารส่วนตัวอื่นๆเพื่อประกอบการสัมภาษณ์วีซ่า ควรสามารถอธิบายได้ถึงแผนการเรียนและเป้าหมายหลังจากเรียนจบเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว 

เอกสารส่วนตัว

 1. ใบแสดงการเปลี่ยนชื่อฉบับจริง (ถ้ามี)

 2. Transcript การศึกษาสูงสุด

 3. จดหมายรับรองว่ายังเรียนอยู่หรือเพิ่งจบ ฉบับจริง

 4. ผลสอบ TOEFL, GMAT, GRE หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) ฉบับจริง

 5. ประกาศนียบัตร หรือใบเสร็จจากการเรียนพิเศษหรือการฝึกอบรมพิเศษต่างๆ

 6. ใบรับรองการทํางาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ ทุกงานที่เคยทำรวมถึงการฝึกงานด้วย 

 7. หลักฐานการได้รับทุนการศึกษา (ถ้ามี)

 

เอกสารสปอนเซอร์

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน 

 • จดหมายรับรองบัญชีจากธนาคารของผู้รับรองการเงิน (ในกรณีที่มี Sponsor คือ พ่อ-แม่ หรือญาติแท้ๆ) หากใช้หลักฐานการเงินของตัวเองก็ไม่ต้องออกจดหมายรับรอง 

 • ใบรับรองการทํางาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ ของผู้สนับสนุนการเงิน 

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หจก, ทะเบียนการค้า (ของผู้สนับสนุนการเงิน/หากเป็นเจ้าของ กิจการ) 

 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มจริง หรือ Financial Statement ที่มีประวัติการฝากย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยอดเงินคงเหลือที่ต้องโชว์ ยอดเงินขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตร ทางทีมงาน AdWise จะช่วยให้คำแนะนำอีกครั้ง 

 • เอกสารด้านการเงินอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

 • หลักฐานภาระผูกพันอื่น ๆ ที่แสดงเจตจํานงว่าจะกลับมาเมื่อเรียนจบ เช่น จดหมายลางานจากนายจ้าง, หลักฐาน การลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้น, โฉนดที่ดิน, สัญญาเช่า, สัญญาการผ่อนชําระสินทรัพย์ เป็นต้น 

​เอกสารทั้งหมด ให้ใส่ถุงหรือกระเป๋าใสเท่านั้น

Interview

วันนัดสัมภาษณ์วีซ่า

 • ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาที่ได้นัดไว้  หากล่าช้าเกินกว่าเวลานัด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจําเป็นต้องนัดวันเวลาสัมภาษณ์ใหม่

 • นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กําหนดแล้ว โปรดนําเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่ท่านคิดว่าจะช่วยในการสมัครวีซ่าของท่านมาด้วย  (เช่น ใบหุ้น, โฉนดที่ดิน เป็นต้น)

 • บุคคลากรสถานทูตฯ จะแจ้งให้ท่านไปที่หน้าต่างสัมภาษณ์ที่ท่านควรยื่นเอกสารการสมัคร 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน้าต่างสัมภาษณ์ 

 • ในเวลาสัมภาษณ์ โปรดเตรียมแสดงหลักฐานความผูกพันกับถิ่นที่อยู่นอกสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องของท่าน 

 • ไม่สามารถเลือกสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้ แนะนำให้ผู้สมัครทราบรายละเอียดที่กรอกในใบสมัคร DS-160 รวมถึงวัตถุประสงค์การเรียนต่อ รายละเอียดการเดินทางทั้งหมด หากผู้สมัครมีประวัติที่ควรจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เช่นเคยจบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อโดยต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านแล้ว ก็ควรเตรียมการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารภาษาไทย ผู้สมัครสามารถขอตอบคำถามเป็นภาษาไทยได้ 

 • การรอนัดสัมภาษณ์วีซ่า และกระบวนการออกวีซ่าอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทางโดยเฉพาะผู้สมัครวีซ่านักเรียน เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมเป็นช่วงที่แผนกกงสุลมีงานมากที่สุด ดังนั้นนักเรียนต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สถานทูตฯ หลายครั้ง 

 • ผู้สมัครวีซ่านักเรียนควรสมัครวีซ่าล่วงหน้า ไม่เกิน 120 วัน ก่อนวันเปิดเรียน 

 • โปรดหลีกเลี่ยงการวางแผนการเดินทางทีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับวีซ่าในหนังสือเดินทางของตนเอง 

 • สำหรับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรก ท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯได้ก่อนวันเริ่มต้นการศึกษาตามที่ระบุไว้บนแบบฟอร์ม I-20 ไม่เกิน 30 วันเท่านั้น ไม่ว่าวีซ่าจะออกเมื่อใดก็ตาม 

 • กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองสหรัฐฯ บัญญัติว่าบุคคลต่างด้าวทุกคนจะได้รับการสันนิษฐานว่ามีเจตนาจะอยู่ในอยู่ในสหรัฐฯ ถาวร ขณะรับการสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว (NIV) และต่อเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองจนกระทั่งบุคคลดังกล่าวจะสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นจนเป็นที่พอใจว่าตนไม่มีความตั้งใจจะเดินทางไปอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร 

 • หน้าที่ในการพิสูจน์ดังกล่าวเป็นของผู้สมัครวีซ่า หากผู้สมัครไม่สามารถพิสูจน์ได้จนเป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่กงสุลตามกฎหมายแล้วถือว่าบุคคลต่างด้าวดังกล่าวเป็นผู้สมัครต้องการอยู่ในสหรัฐฯ เป็นการถาวร และไม่ควรได้รับวีซ่าประเภท ชั่วคราว (NIV) ผู้สมัครสามารถพยายามหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าวโดยการแสดงหลักฐานความผูกพันทางครอบครัว ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมอื่นๆ ที่มีต่อประเทศนอกสหรัฐฯ ไม่มีญาติ นายจ้าง หรือเพื่อนของผู้สมัครที่สามารถ “รับประกัน” ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ แทนที่หลักฐานที่กล่าวมาได้ และไม่คํานึงว่าผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง การนําเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จอาจทําให้ท่านไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตลอดชีวิต 

 

หมายเหตุ:

ผู้สมัครวีซ่าจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ในขณะสัมภาษณ์เท่านั้น ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงเอกสารของตนเอง ดังนั้นควรเตรียมตัวสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์การขอวีซ่าได้เอง โดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

American Flag

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสมัครวีซ่า DS-160

 • หมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์ จะต้องเป็นเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากไม่ตรงกัน ผู้สมัครจะต้องจองนัดสัมภาษณ์ใหม่

 • หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัพเดทหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่

การเดินทางมาสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่ : 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

การเดินทาง :

 • BTS ลงสถานีเพลินจิต ทางออกอาคาร Park Ventures หรือ MRT ลงสถานีลุมพินี 

 • รถยนต์ส่วนตัว ไม่แนะนำ เพราะที่สถานทูตฯ ไม่มีที่จอดรถ แต่สามารถนำรถไปจอดแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ที่ 1. อาคาร GPF 2. ตึกสินธร 3. ออล ซีซันส์เพลส (ที่จอดรถจำกัด)

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่ : 387 ถนน วิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ขอบเขตการบริการ: ขอบเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ในเชียงใหม่ครอบคลุม 15 จังหวัด อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

CLICK FOR EXPAND

ทำวีซ่าอเมริกาช่วง COVID-19

ทำวีซ่าอเมริกาช่วง COVID-19

เอกสารขอวีซ่านักเรียน

เอกสารขอวีซ่านักเรียน

6 ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

6 ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

การเตรียมรูปถ่ายเพื่อยื่นวีซ่า

การเตรียมรูปถ่ายเพื่อยื่นวีซ่า

ก่อนจองตั๋วเครื่องบิน

ก่อนจองตั๋วเครื่องบิน

ผู้ถือวีซ่า B1/B2 หรือ C1/D

ผู้ถือวีซ่า B1/B2 หรือ C1/D

หากวีซ่าอเมริกาสูญหาย

หากวีซ่าอเมริกาสูญหาย

ตรวจสอบพาสปอตก่อนยื่นขอวีซ่าอเมริกา

ตรวจสอบพาสปอตก่อนยื่นขอวีซ่าอเมริกา

bottom of page