การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกา

AdWise Education Admin

July 2019

B-2: วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว การไปเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าชนิด B-1/B-2

 

จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (INA) โดยมาตรา 214(b) ของ INA จะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิด B-1/B-2 นั้นมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ท่านต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานทางกฎหมายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจว่า

  • วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการเยี่ยมเยียนชั่วคราวเช่น เพื่อธุรกิจ การพักผ่อน หรือการรักษาด้านการแพทย์

  • ท่านวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวตามที่ระบุไว้

  • หลักฐานการเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • ท่านมีที่อยู่อาศัยนอกสหรัฐอเมริกาและมีความผูกพันทางสังคมหรือเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่จะทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับประเทศเมื่อการเยี่ยมเยียนสิ้นสุดลง

อ้างอิงข้อมูลจาก :สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทย

เตรียมเอกสาร และ ข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 

      -   สำเนาพาสปอร์ต (สำเนาสี) เล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทุกเล่มที่มี ขอทุกหน้าที่มีการประทับตราการเดินทางเข้าออก และ หน้าที่มีวีซ่าค่ะ / ถ้ามีการเดินทางแต่ไม่มีตราประทับ 

ต้องรบกวนเขียนวันเข้าออกประเทศไทยมาให้ด้วยนะคะ 

      -   รูปถ่ายคนละ 1 รูป ขนาด 2x2นิ้ว / เห็นใบหู / พื้นหลังสีขาว 

(แจ้งร้านถ่ายรูปได้เลยว่าถ่ายรูปทำวีซ่าอเมริกาค่ะ ร้านถ่ายรูปส่วนใหญ่จะทราบค่ะ)

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามา

ภายในสถานทูต

      -   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

      -   สำเนาบัตรประชาชน 

      -   สำเนาทะเบียนบ้าน 

      -   สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเกิดลูก 

      -   หลักฐานแสดงอาชีพ 

      -   กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

      -   กรณีทำงาน ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ สลิปเงินเดือน / กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ และประวัติการทำงานเก่าตั้งแต่จบการศึกษารวมการฝึกงาน (ข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบ คือ ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มทำงานและวันสิ้นสุด / อัตราเงินเดือน / อธิบายหน้าที่ที่รับผิดชอบสั้น ๆ) 

      -   เรซูเม่ (ถ้ามี) 

      -   สำหรับผู้เดินทางผู้ชาย ขอประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงการศึกษาสูงสุดค่ะ (ชื่อสถาบัน / ระดับการศึกษา / คณะ / วิชาเอก / วันที่เข้าเรียนและวันที่สำเร็จการศึกษา) หรือแนบทรานสคริปต์มานะคะ 

      -   สำหรับผู้เดินทางที่ใช้ official passport (เล่มสีกรมฯ) จะต้องมีหนังสือรับรอง / หนังสือเชิญจากทางหน่วยงานหรือสถาบันจากทางสหรัฐอเมริกาแนบมาด้วยค่ะ 

      -   ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิดของบิดามารดา 

      -   ถ้ามีบิดามารดา / พี่น้อง / สามีภรรยาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแจ้งข้อมูลชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร และสถานะการอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา 

      -   เบอร์โทรมือถือ เบอร์โทรที่ทำงาน เบอร์โทรบ้าน / ที่อยู่ที่ติดต่อได้(ส่งปณ) / อีเมลล์ 

      -   ข้อมูลผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉินที่เมืองไทย 2 คน (จะต้องไม่ใช่คนในครอบครัว) ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร และ อีเมลล์ 

      -   แผนการท่องเที่ยวคร่าวๆ (โปรแกรมการเดินทาง วันที่เดินทาง ไปกลับ เมือง สถานที่ท่องเที่ยว) 

      -   กรณีที่เคยมีวีซ่าสหรัฐ / เคยเดินทางไป / เคยโดนปฏิเสธวีซ่าสหรัฐ ให้แจ้งข้อมูลด้วยค่ะ 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ 

          1. พาสปอร์ตตัวจริง **ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันที่จะเดินทาง ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรยี่นทุกเล่มที่เคยมีแนบให้สถานทูตไปด้วย 

          2.รูปถ่ายสี ขนาด 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม. หรือ 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ถ่ายหน้าเต็ม เห็นใบหูทั้งสองข้าง ขนาด ใบหน้าต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของรูป เห็นหัวไหล่เล็กน้อย 

          3. สำเนาบัตรประชาชน 

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

          5. กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

          6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 

          7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ 

          8. กรณีทำงาน ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ สลิปเงินเดือน(ถ้ามี) / กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

          9. ที่มาของเงินในการเดินทางค่ะ จะเป็นจดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี หรือเป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น 

          10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

  • สามารถอัพเดทสมุดบัญชี ถ่ายเอกสารทุกหน้า แล้วให้ธนาคารประทับตราทุกหน้าแทนสมุดบัญชีตัวจริงได้นะคะ 

  • กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำเหมือนกันค่ะ หรือว่ากรณีมีสลากออมสิน พันธบัตร ก็ถ่ายสำเนามายื่นประกอบได้นะคะ และจะต้องมีจดหมายยินยอมให้ใช้เงินในการเดินทางด้วยค่ะ (จดหมายฉบับนี้จอยยื่นให้ค่ะ) 

  • ** กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย และมีจดหมาย sponsor letter จากเจ้าของบัญชี บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจขอบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัญชีดูในวันสัมภาษณ์ด้วยค่ะ 

กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานเลย เช่น พ่อแม่ที่ลูกส่งเงินให้ใช้ ก็ต้องใช้หลักฐานการโอนเงินให้เป็นประจำ และหลักฐานการเงิน การงานของผู้ส่งเสียด้วยค่ะ 

 

เอกสารสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน 

      o   สำเนาบัตรประชาชน 

      o   สำเนาทะเบียนบ้าน 

      o   หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน / ทะเบียนการค้า / ใบเสียภาษีของกิจการ ที่มีชื่อของสปอนเซอร์ หรือชื่อกิจการของสปอนเซอร์ 

      o   จดหมายแสดงความประสงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ (แนบตัวอย่างมาให้ค่า) 

      o   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

** กรณีถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชี 6 เดือนย้อนหลังให้ทางธนาคารรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย หากไม่ถ่ายเอกสารต้องใช้สมุดบัญชีตัวจริงมายื่นแทน **

หากมีข้อสงสัยให้กรุณาโทรมาสอบถามได้ทุกเวลาค่ะ 

"ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น"

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า

 

            • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา

            • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์

            • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น

            • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)

            • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก

            • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก

            • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ

            • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต

การเดินทางไป  US Embassy - Bangkok

95 Wireless Road, Bangkok, 10330  Thailand

ขึ้น BTS ลงสถานีเพลินจิต ด้านฝั่งอาคาร ปาร์ค เวนเจอร์ แล้วต่อรถบริการสาธารณะค่ะ เช่น แท็กซี่ หรือ มอเตอร์รับจ้าง สถานทูตฯ อยู่ไม่ไกลจากแยกวิทยุมาก แต่ถ้าเดินก็เหนื่อยอยู่ค่ะ 

แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะนะคะ ทางสถานทูตฯ ไม่มีบริการที่จอดรถสำหรับคนที่มีนัดสัมภาษณ์ในวันนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติม

QR Code Adwise.png