*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

 Copyright © 2020 AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: February 2020 

Adwise Education, ทำวีซ่า, เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศไม่แพง, เรียนต่อต่างประเทศต้องสอบอะไรบ้าง, ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศ, แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ, เรียนต่อออส, เรียนซัมเมอร์ออส, เรียนภาษาออสเตรเลีย, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนเชฟ, บาริสต้า, ทำงานระหว่างเรียน, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าแคนาดา, วีซ่านิวซีแลนด์, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เอเจนซี่, รีวิวเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

การเตรียมหลักฐานเพื่อสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยว

ประเทศสหรัฐอเมริกา

AdWise Education Admin

July 2019

B-2: วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว การไปเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก การเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าชนิด B-1/B-2

 

จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐฯ (INA) โดยมาตรา 214(b) ของ INA จะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิด B-1/B-2 นั้นมีเจตนาที่จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ท่านต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานทางกฎหมายดังกล่าวให้เป็นที่พอใจว่า

  • วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานั้นเป็นการเยี่ยมเยียนชั่วคราวเช่น เพื่อธุรกิจ การพักผ่อน หรือการรักษาด้านการแพทย์

  • ท่านวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวตามที่ระบุไว้

  • หลักฐานการเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • ท่านมีที่อยู่อาศัยนอกสหรัฐอเมริกาและมีความผูกพันทางสังคมหรือเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่จะทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับประเทศเมื่อการเยี่ยมเยียนสิ้นสุดลง

อ้างอิงข้อมูลจาก :สถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทย

เตรียมเอกสาร และ ข้อมูลที่จำเป็นในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 

      -   สำเนาพาสปอร์ต (สำเนาสี) เล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทุกเล่มที่มี ขอทุกหน้าที่มีการประทับตราการเดินทางเข้าออก และ หน้าที่มีวีซ่าค่ะ / ถ้ามีการเดินทางแต่ไม่มีตราประทับ 

ต้องรบกวนเขียนวันเข้าออกประเทศไทยมาให้ด้วยนะคะ 

      -   รูปถ่ายคนละ 1 รูป ขนาด 2x2นิ้ว / เห็นใบหู / พื้นหลังสีขาว 

(แจ้งร้านถ่ายรูปได้เลยว่าถ่ายรูปทำวีซ่าอเมริกาค่ะ ร้านถ่ายรูปส่วนใหญ่จะทราบค่ะ)

รายการสิ่งของที่ไม่ให้นำเข้ามา

ภายในสถานทูต

      -   สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 

      -   สำเนาบัตรประชาชน 

      -   สำเนาทะเบียนบ้าน 

      -   สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบเกิดลูก 

      -   หลักฐานแสดงอาชีพ 

      -   กรณีผู้เดินทางเป็นนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

      -   กรณีทำงาน ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ สลิปเงินเดือน / กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ และประวัติการทำงานเก่าตั้งแต่จบการศึกษารวมการฝึกงาน (ข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบ คือ ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ / ตำแหน่ง / วันที่เริ่มทำงานและวันสิ้นสุด / อัตราเงินเดือน / อธิบายหน้าที่ที่รับผิดชอบสั้น ๆ) 

      -   เรซูเม่ (ถ้ามี) 

      -   สำหรับผู้เดินทางผู้ชาย ขอประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงการศึกษาสูงสุดค่ะ (ชื่อสถาบัน / ระดับการศึกษา / คณะ / วิชาเอก / วันที่เข้าเรียนและวันที่สำเร็จการศึกษา) หรือแนบทรานสคริปต์มานะคะ 

      -   สำหรับผู้เดินทางที่ใช้ official passport (เล่มสีกรมฯ) จะต้องมีหนังสือรับรอง / หนังสือเชิญจากทางหน่วยงานหรือสถาบันจากทางสหรัฐอเมริกาแนบมาด้วยค่ะ 

      -   ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิดของบิดามารดา 

      -   ถ้ามีบิดามารดา / พี่น้อง / สามีภรรยาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแจ้งข้อมูลชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร และสถานะการอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา 

      -   เบอร์โทรมือถือ เบอร์โทรที่ทำงาน เบอร์โทรบ้าน / ที่อยู่ที่ติดต่อได้(ส่งปณ) / อีเมลล์ 

      -   ข้อมูลผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉินที่เมืองไทย 2 คน (จะต้องไม่ใช่คนในครอบครัว) ข้อมูลที่ต้องแจ้งคือ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร และ อีเมลล์ 

      -   แผนการท่องเที่ยวคร่าวๆ (โปรแกรมการเดินทาง วันที่เดินทาง ไปกลับ เมือง สถานที่ท่องเที่ยว) 

      -   กรณีที่เคยมีวีซ่าสหรัฐ / เคยเดินทางไป / เคยโดนปฏิเสธวีซ่าสหรัฐ ให้แจ้งข้อมูลด้วยค่ะ 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์ 

          1. พาสปอร์ตตัวจริง **ต้องมีอายุเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันที่จะเดินทาง ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรยี่นทุกเล่มที่เคยมีแนบให้สถานทูตไปด้วย 

          2.รูปถ่ายสี ขนาด 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม. หรือ 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ ถ่ายหน้าเต็ม เห็นใบหูทั้งสองข้าง ขนาด ใบหน้าต้องมากกว่าร้อยละ 50 ของรูป เห็นหัวไหล่เล็กน้อย 

          3. สำเนาบัตรประชาชน 

          4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

          5. กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ 

          6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 

          7. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ 

          8. กรณีทำงาน ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ สลิปเงินเดือน(ถ้ามี) / กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ใบจดทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 

          9. ที่มาของเงินในการเดินทางค่ะ จะเป็นจดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี หรือเป็นเจ้าของกิจการใช้ใบจดทะเบียนการค้า เป็นต้น 

          10. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

  • สามารถอัพเดทสมุดบัญชี ถ่ายเอกสารทุกหน้า แล้วให้ธนาคารประทับตราทุกหน้าแทนสมุดบัญชีตัวจริงได้นะคะ 

  • กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำเหมือนกันค่ะ หรือว่ากรณีมีสลากออมสิน พันธบัตร ก็ถ่ายสำเนามายื่นประกอบได้นะคะ และจะต้องมีจดหมายยินยอมให้ใช้เงินในการเดินทางด้วยค่ะ (จดหมายฉบับนี้จอยยื่นให้ค่ะ) 

  • ** กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย และมีจดหมาย sponsor letter จากเจ้าของบัญชี บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจขอบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของบัญชีดูในวันสัมภาษณ์ด้วยค่ะ 

กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานเลย เช่น พ่อแม่ที่ลูกส่งเงินให้ใช้ ก็ต้องใช้หลักฐานการโอนเงินให้เป็นประจำ และหลักฐานการเงิน การงานของผู้ส่งเสียด้วยค่ะ 

 

เอกสารสำหรับผู้สนับสนุนทางการเงิน 

      o   สำเนาบัตรประชาชน 

      o   สำเนาทะเบียนบ้าน 

      o   หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน / ทะเบียนการค้า / ใบเสียภาษีของกิจการ ที่มีชื่อของสปอนเซอร์ หรือชื่อกิจการของสปอนเซอร์ 

      o   จดหมายแสดงความประสงค์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ (แนบตัวอย่างมาให้ค่า) 

      o   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา 

** กรณีถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชี 6 เดือนย้อนหลังให้ทางธนาคารรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย หากไม่ถ่ายเอกสารต้องใช้สมุดบัญชีตัวจริงมายื่นแทน **

หากมีข้อสงสัยให้กรุณาโทรมาสอบถามได้ทุกเวลาค่ะ 

"ผู้สมัครกรุณามาถึงสถานทูตอเมริกา 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์เท่านั้น"

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอเมริกาเพื่อสัมภาษณ์วีซ่า

 

            • อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ไดอารี่ดิจิตอล เพจเจอร์ กล้อง เทปเสียง/วิดีโอเทป แผ่นซีดี MP3 แผ่นดิสก์ แล็บท็อป หรืออุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา

            • กระเป๋าสะพายไหล่ขนาดใหญ่หรือกระเป๋าสตางค์

            • กระเป๋าถือขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง เป้สะพายหลังขนาดใหญ่ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าเสื้อผ้า ผู้สมัครสามารถถือกระเป๋าใสใส่เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าได้เท่านั้น

            • อาหารทุกประเภท (มีจุดจำหน่ายกาแฟพร้อมอาหารว่าง)

            • ซองจดหมายหรือหีบห่อที่มีการปิดผนึก

            • บุหรี่ / ซิการ์ / กล่องไม้ขีดไฟ / ไฟแช็ก

            • ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดพก หรือตะไบเล็บ

            • อาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

รายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อาจมีสิ่งของอื่นๆที่ห้ามนำเข้าสถานทูตอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นอกจากโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องที่ได้รับอนุญาตแล้ว สถานทูตอเมริกาจะไม่รับฝากสิ่งของต้องห้ามใดๆตามรายการข้างต้น ท่านจะต้องดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นด้วยวิธีอื่นก่อนเข้าไปในสถานทูต

การเดินทางไป  US Embassy - Bangkok

95 Wireless Road, Bangkok, 10330  Thailand

ขึ้น BTS ลงสถานีเพลินจิต ด้านฝั่งอาคาร ปาร์ค เวนเจอร์ แล้วต่อรถบริการสาธารณะค่ะ เช่น แท็กซี่ หรือ มอเตอร์รับจ้าง สถานทูตฯ อยู่ไม่ไกลจากแยกวิทยุมาก แต่ถ้าเดินก็เหนื่อยอยู่ค่ะ 

แนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะนะคะ ทางสถานทูตฯ ไม่มีบริการที่จอดรถสำหรับคนที่มีนัดสัมภาษณ์ในวันนั้นๆ

สอบถามเพิ่มเติม