top of page
ระบบการศึกษา
การศึกษาระดับประถมศึกษา (PRIMARY EDUCATION)

เป็นการศึกษาภาคบังคับ เริ่มรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปการศึกษาระดับประถมศึกษาแบ่งเป็น 6 ขั้น คือSTANDARD 1 – 4, FORM 1 (STANDARD 5), FORM 2 (STANDARD 6) 

 

ปกตินักเรียนจะศึกษาจนสำเร็จ FORM 2 เมื่ออายุประมาณ 12 ปี โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 8 ปี หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด ตัวสะกด และคัดลายมือ) คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา และดนตรี ในชั้น FORM 1 และ 2 จะมีสอนวิชา คหกรรมศาสตร์และช่างฝีมือ และอาจมีสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (SECONDARY EDUCATION)

เริ่มตั้งแต่ FORM 3 หรือ YEAR 9 นักเรียนอายุประมาณ 13 ปี โรงเรียนมัธยมมี 400 กว่าแห่ง โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนมีจำนวนน้อย การกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคล้ายคลึงกัน และมีจุดประสงค์เดียวกันคือ เตรียมให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสอบได้คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาที่รัฐกำหนด โรงเรียนมัธยมมีทั้งประจำและไป-กลับ นักเรียนสวมเครื่องแบบจนถึง FORM 6 หรือ YEAR 12 สำหรับ FORM 7 หรือ YEAR 13 ไม่มีเครื่องแบบ โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม ก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย 

 • FORM 3 และ 4 นักเรียนเรียนวิชาตามหลักสูตรบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา และเลือกวิชาเลือกดังต่อไปนี้ ศิลปะ ดนตรี ภาษา เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์

 • FORM 5 นักเรียนจะเริ่มเลือกเรียนวิชาเฉพาะตามความถนัดของตน โดยยังคงต้องเรียนวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

 • ส่วนวิชาเลือกมี ศิลปะ พาณิชยศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เมื่อจบ FORM 5 นักเรียนจะต้องสอบข้อสอบกลาง ที่เรียกว่า SCHOOL CERTIFICATE จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนอาจสอบได้ถึง 6 วิชา ซึ่งบางวิชาทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง นักเรียนที่สอบ SCHOOL CERTIFICATE ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะเข้าไปเรียนต่อ FORM 6

 • FORM 6 นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเลือกวิชาอื่น ๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา เป็นวิชาที่มุ่งว่าจะไปเรียนสาขาใดในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เมื่อจบ FORM 6 นักเรียนจะได้รับ SIXTH CERTIFICATE นักเรียนที่ผลการเรียนดีและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ก็จะเข้าเรียนต่อ FORM 7

 • FORM 7 เป็นเหมือนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย ในชั้นนี้จะไม่มีวิชาบังคับ นักเรียนเลือกวิชา 4 - 6 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบ FORM 7 นักเรียนจะได้รับ HIGHER SCHOOL CERTIFICATE สิ่งสำคัญของนักเรียน  FORM 7  ก็คือการสอบ  BURSARY AND SCHOLARSHIP EXAMINATIONS เพื่อใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและการรับทุน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น โรงเรียนมีกฎระเบียบเคร่งครัดมาก หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของโรงเรียนได้ เช่น สูบบุหรี่ในโรงเรียน ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล โรงเรียนก็จะไม่รับนักเรียนผู้นั้นให้อยู่ศึกษาต่อ และในบางกรณีจะส่งตัวนักเรียนกลับประเทศไทยทันที

 

การศึกษาระดับ POLYTECHNICS

ประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบัน POLYTECHNICS 25 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกแห่งจัดตั้งและได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล บางแห่งอาจเรียกว่าINSTITUTE OF TECHNOLOGY หรือ COMMUNITY POLYTECHNIC POLYTECHNIC มีสาขาวิชาให้เลือกกว่า 150 สาขา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพเปิดสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม บัญชี การออกแบบ เทคโนโลยี ธุรกิจ พาณิชย์ และสื่อสารมวลชน บางแห่งเปิดร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ พยาบาล และอื่นๆซึ่งหมายถึงนักเรียนอาจเรียนชั้นปีที่1หรือในบางกรณีปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่ POLYTECHNIC ได้ ระยะเวลาในการเรียน 1 - 4 ปี แล้วแต่หลักสูตร

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 8 แห่ง ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะเปิดสอนในคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิชาเฉพาะที่มีชื่อเสียงของตนเอง ได้แก่

 • UNIVERSITY OF AUCKLAND อยู่ที่เมือง AUCKLAND เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด เด่นทางด้านนิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีสอนวิชาการแว่น (OPTOMETRY) และวิจิตรศิลป์ ด้วย

 • UNIVERSITY OF OTAGO อยู่ที่เมือง DUNEDIN เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1869 เด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด ตลอดจนวิชา พละศึกษา นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทววิทยา 

 • UNIVERSITY OF WAIKATO อยู่ใกล้เมือง HAMILTON เด่นทางวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 • MASSEY UNIVERSITY อยู่ใกล้เมือง AUCKLAND และ PALMERSTON NORTH เด่นทางเทคโนโลยี Food Tech. และสัตวแพทยศาสตร์

 • VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON อยู่ที่เมือง WELLINGTON เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเก่าแก่มาก ตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ.1899 เด่นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์

 • UNIVERSITY OF CANTERBURY อยู่ที่เมือง CHRISTCHURCH เด่นทางด้านนิติศาสตร์ วนศาสตร์ และวิจิตรศิลป์

 • LINCOLN UNIVERSITY อยู่ใกล้เมือง CHRISTCHURCH  เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหม่ที่สุด แยกมาจาก UNIVERSITY OF CANTERBURY เด่นทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรมพืชสวน

โทร: 02-644-5777, 08-2548-1123 แฟกซ์: 02-354-9249 email: study@adwise-education.com

Copyright © 2011 AdWISE Education. All Rights Reserved.

Designed by AdWise Education.

bottom of page