top of page
ระบบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (Preparatory School หรือ Prep School)

ตั้งแต่อายุ 5-13 ปี ใช้เวลาศึกษา 8 ปี แบ่งเป็นสองช่วงคือ Pre-P rep School ระยะเวลาศึกษา 2 ปี เรียกว่า year 1 - year 2 รับนักเรียนอายุ 5 - 7 ปี  และ Prep School (ประถมศึกษา) ระยะเวลาศึกษา 6 ปี เรียกว่า year 3 - year 8 ในบางโรงเรียนเรียก year 7, year 8 เป็น Form 1, Form 2

 

ระดับมัธยมศึกษา (Public School) 

รับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป และเรียน ได้จนถึงอายุ 18 - 19 ปี รวมระยะเวลาศึกษา 5 ปี เรียกว่า year 9- year 13 หรือ Form 3 - Form 6  ( สำหรับโรงเรียนที่เรียกระดับชั้นเป็น Form) การขึ้นชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนได้ โดยอัตโนมัติ ไม่มีสอบตก จนถึงอายุ 16 ปี ทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ กำหนดให้มีการวัดความรู้ความสามารถของเด็ก โดยการจัดสอบของ คณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการสอบดังกล่าวจะนำไปใช้ในการสมัครเข้าในระดับ อุดมศึกษาต่อไป  

ระดับอาชีวศึกษา

เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ GCSE แต่ประสงค์จะมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพมี 2 ประเภท คือ

 

GNVQ (General National Vocational Qualification) เป็นการศึกษากึ่งสายอาชีพ คือ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร GNVQ กำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่หลักสูตรอาชีวศึกษาแบบเก่าของอังกฤษ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ First Diploma, National Diploma และ HND (Higher National Diploma)  มี 4 ระดับ ดังนี้ 
NVQ (National Vocational Qualification) เป็นวุฒิการศึกษาสายอาชีพและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ โดยผู้ว่าจ้างสหภาพแรงงงานและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการศึกษา การศึกษาในระดับนี้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ NVQ1, NVQ2, NVQ3, NVQ4, NVQ5 แต่ละระดับจะยึดตามความสามารถเป็นหลัก ไม่มีการกำหนดระยะเวลาตายตัวในการเรียน

  • GNVQ Foundation (ระดับพื้นฐาน) หลักสูตร 1 ปี รับจากผู้ที่อายุ 16 ปี ไม่ต้องมีคุณวุฒิใดๆ 
  • GNVQ Intermediate หลักสูตร 2 ปี ต่อจาก GNVQ Foundation 
  • GNVQ Advanced หลักสูตร 2 ปี เทียบเท่า A-Level ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

  • GNVQ 4 หลักสูตร 2 ปี เทียบเท่าหลักสูตรปีที่ 1 ของระดับ ปริญญาตรี จึงสามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้ โดยใช้เวลาอีก 2 ปี

ระดับอุดมศึกษา  (Higher Education) 

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรมีประมาณ 96 แห่ง เป็นของรัฐบาลเกือบทั้งหมด ยกเว้น University of Buckingham ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียว การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

หลักสูตรปริญญาตรี(First Degree)

ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรทั่วไป 3 ปี ปริญญาที่ให้ ได้แก่ BA (ศิลปศาสตรบัณฑิต) BBA (บริหารธุรกิจบัณฑิต) BEd (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) BSc (วิทยาศาสตรบัณฑิต) LLB (นิติศาสตรบัณฑิต) เป็นต้น หลักสูตรบางสาขาใช้เวลาศึกษามากกว่า 3 ปี เช่น วิศวกรรมศาสตร (4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5ปี) ทันตแพทย์ (5ปี) สัตวแพทย์ (5ปี) แพทย์ (6ปี)  ในสก๊อตแลนด์ มี 2 หลักสูตร คือ Ordinary degree (3ปี) และ Honours degree (4ปี) โดยเรียนเพิ่มจาก Ordinary degree อีก 1 ปี  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังเปิดหลักสูตรปริญญา ดังนี้

  • Joint Honours Degree เป็นการเรียนร่วมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไป โดยแต่ละสาขาวิชามีคุณสมบัติเท่าๆ กัน อาจเป็นสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกัน เช่น เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรืออาจเป็นสาขาที่ไม่ใกล้เคียงกันแต่ยังเกี่ยวข้องกัน เช่น คอมพิวเตอร์กับจิตวิทยา 

  • Combined Degree คือ ปริญญาร่วมโดยแต่ละสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องเรียนหนักเท่ากัน 

  • Sanwich Courses เป็นการเรียนโดยรวมเวลาฝึกงานกับเวลาเรียนเข้าด้วยกัน เช่น การฝึกงานด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริหารธุรกิจ หรืออาชีพอื่นๆ จึงต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานกว่าปกติ (3 ปี) เป็น 4 ปี  นักศึกษาต่างชาติ ในขณะนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาให้นักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานตามหลักสูตร sandwich course ได้ง่ายขึ้น ซึ่งต้องสอบถามรายละเอียดจากตัวแมนมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Higher degree)

  • หลักสูตรเข้าชั้นเรียน (Taught Courses) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านได้ โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ วิธีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ในครึ่งปีแรกของหลักสูตรเป็นการบรรยายในชั้นเรียน การสัมมนาการติวกลุ่มย่อย หรือการทำงาน ในห้องทดลอง หลังจากนั้นอีกครึ่งปีจะเป็นการทำงานค้นคว้าชิ้นใหญ่หรือที่เรียกกันว่า "วิทยานิพนธ์" ปริญญาที่ให้ ได้แก่ M.Sc., MA, MBA เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานการเข้าศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่เปลี่ยนสาขาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะรับให้เข้าศึกษาหลักสูตร Post-Graduate Certificate / Diploma หรือ Pre-Master ใช้เวลา 3-9 เดือน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนเลือก) แล้วจึงรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

  • หลักสูตรการค้นคว้าวิจัย (Research course) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี โดยการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ในปีแรกของปริญญาเอกเป็นการทำวิจัยเพื่อให้มีความรู้เข้ามาตรฐาน เรียกว่า M.Phil เมื่อมีผลงานและความรู้ตาม มาตรฐานจึงปรับเข้าปริญญาของ Ph.D ปีที่ 2 (ไม่ใช่ Ph.D ปี 1) หากผลงานไม่ถึง มาตรฐานจะไม่ได้ศึกษาต่อครบหลักสูตร Ph.D. แต่จะได้รับวุฒิ M.Phil เทียบเท่าปริญญาโท ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะศึกษา Ph.D ผู้ที่ได้เรียนครบจบหลักสูตร Ph.D จะได้รับวุฒิ Ph.D แต่ไม่ได้วุฒิ M.Phil กล่าวคือ จะได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

  • New Route to Ph.D เป็นทางเลือกใหม่ของการศึกษาปริญญาเอก ในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 4 ปี โดย 30-40% ของหลักสูตรจะเป็นการเรียนแบบ Taught Course และอีก 60-70% จะเป็นการทำวิจัย

bottom of page