*ข้อมูลและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

 Copyright © 2020 AdWise Education.

All Rights Reserved. |  Last Updated: February 2020 

เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อแคนาดา
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออเมริกา
Show More
ระบบการศึกษา Australia

การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ  ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐ จึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1  ถึงปีที่ 10 (Year 1 - 10) หรือระหว่างอายุ 6 - 15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค  และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFEผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination  

        ระดับอนุบาล (Pre-School) - เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม

        ระดับประถมศึกษา (Primary School)  มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1 ถึงYear 6 วิชาที่สอนในระดับนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรม และศาสนาเป็นวิชาเลือก

         ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)  มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

                  -  มัธยมต้น (Junior Secondary)  - จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับนี้แล้วก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

                  -  มัธยมปลาย (Senior Secondary)   คือ Year 11 และ 12 เป็นการศึกษา เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนสี่หรือ ห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับ  อุดมศึกษา    และเลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือก เรียนสี่หรือ ห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับ  อุดมศึกษา    และเลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือกเรียนสี่หรือ ห้าวิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับ  อุดมศึกษา    และเลือกอีกหนึ่งหรือสองวิชาเป็นวิชาเลือก นักเรียนเมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)

         ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)  เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขั้นไปตามลำดับ     จนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับนี้จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้ : 

                  -  อนุปริญญา (Diploma)มีหลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีอาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2  ของปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้

                  -  ปริญญาตรี(Bachelor&quoat’s Degree) หลักสูตรปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 3 ปี ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะมีระยะเวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ จะมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี และถ้าเป็นหลักสูต แพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี

                  -  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas) มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี  หลังปริญญาตรี  ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียม
ผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ

                  -  ปริญญาโท (Master&quoat;s Degree)มีระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขา และสถาบันการศึกษาที่จัด โครงการศึกษาระดับปริญญาโทของ ออสเตรเลียมี 2 แบบคือ Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย และการเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam.

                  -  ปริญญาเอก (Doctoral Degree)มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ปีขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

*ที่มา: http://www.ocsc.go.th/