top of page

ระบบการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐแต่ละรัฐ ของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นระบบการศึกษาในแต่ละรัฐจึงอาจมีมาตรฐานและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปบ้าง โดยทั่วไปจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

 

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย ภาคบังคับเริ่มตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 (Year 1-10) หรือระหว่างอายุ 6-15 ปี แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเรียนต่อ Year 11, 12 เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเทคนิค  และการศึกษาต่อเนื่อง (Technical and Further Education) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า TAFE ผลการเรียนในระดับ Year 11, 12 นี้มีความสำคัญมากต่อการเลือกอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เนื่องจากไม่มีระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า Entrance Examination  

ระดับอนุบาล (Pre - School) - เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ถึง 5 ขวบ เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม

  • ระดับประถมศึกษา (Primary School)  มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี จาก Year 1 ถึง Year 6 วิชาที่สอนในระดับนี้ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี และสุขศึกษา โดยมีวิชาศีลธรรมและศาสนาเป็นวิชาเลือก

Chemistry Students
  • ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)  มีระยะเวลาศึกษา 6 ปี แบ่งเป็น

      - มัธยมต้น (Junior Secondary)  จาก Year 7 ถึง Year 10 เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับนี้แล้วก็สามารถออกไปสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหรือฝึกงานใน โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นใน TAFE ได้

     - มัธยมปลาย (Senior Secondary) คือ Year 11 และ 12 เป็นการศึกษา เพื่อเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิชาในระดับมัธยมปลาย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร เป็นต้น โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียน 4 หรือ 5 วิชาหลัก ซึ่งเป็นวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา และเลือกอีก 1 หรือ 2 วิชาเป็นวิชาเลือก เมื่อจบการศึกษาระดับนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (High School Certificate)

  • ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)  เป็นการศึกษาวิชาเพื่อประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาศึกษา 2 ปี ขั้นไปตามลำดับ จนถึงการศึกษาขั้นปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับนี้จะได้รับวุฒิต่าง ๆ กันดังนี้

      - อนุปริญญา (Diploma) มีหลักสูตร 2 ปี ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดี อาจสมัครเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2  ของปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

Graduation Hat Throw

       - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรืออนุปริญญาโท (Post Graduate Diplomas or Graduate Diplomas) มีระยะเวลาศึกษา 1 ปี  หลังปริญญาตรี  ส่วนมากจะเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมผู้เข้าศึกษาที่มีพื้นฐานในระดับปริญญาตรีที่ต่างสาขา ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทตามปกติ

     

       - ปริญญาตรี (Bachelor Degree) หลักสูตรปริญญาตรีทางมนุษยศาสตร์โดยทั่วไป จะมีระยะเวลา 3 ปี ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ จะมีระยะเวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ จะมีระยะเวลาศึกษา 5 ปี และถ้าเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ จะใช้เวลาศึกษา 6 ปี

 

       - ปริญญาโท (Master Degree) การศึกษาปริญญาโทมีระยะเวลาศึกษา 1 - 2 ปี แล้วแต่สาขา และสถาบันการศึกษาที่จัดโครงการศึกษาระดับปริญญาโทของออสเตรเลียมี 2 แบบคือ Master Degree By Research ไม่มีชั้นเรียนมีแต่การวิจัย และการเสนอผลการวิจัย และการสอบ Comprehensive Exam

     - ปริญญาเอก (Doctoral Degree) มีระยะเวลาศึกษาประมาณ 3 ปีขึ้นไป แล้วแต่ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ทั้งนี้ เพราะการศึกษาขั้นปริญญาเอกของออสเตรเลียเป็นโครงการวิจัย (By Research) เพียงประการเดียว

bottom of page