top of page
ระบบการศึกษา
 • ระดับอนุบาล ( Kindergarten) การศึกษาระดับนี้ ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ 

 • ระดับประถมศึกษา (Elementary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 6 - 11 ปี มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถม 6) 

 • ระดับมัธยมศึกษา(Secondary School) เป็นการศึกษาภาคบังคับ สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี (มัธยมปีที่ 1-6 ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  • โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนทุนส่วนตัว มีสิทธิ์เรียนเป็นเวลา 1 ปีเท่านั้น

  • โรงเรียนเอกชน มี 3 รูปแบบ 

   • Independent School หรือ Prep. School เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

   • Parochial School โรงเรียนศาสนาโรมันคาธอลิค 

   • Bible School หรือ Christian School สอนศาสนาควบคู่กับวิชาการ

 • ระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

  • วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

  • Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้

  • Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา 

 • วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท 

 • มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ 

 • สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว

 

 

*ที่มา: http://www.ocsc.go.th 

bottom of page