top of page

วีซ่านักเรียนแคนาดา Student VISA, CANADA

การเตรียมหลักฐานเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

AdWise Education Admin

Updated May 2021

Toronto

​สิ่งที่ควรทราบก่อนยื่นวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

 • ปกติระยะเวลาการยื่นวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 1 – 4 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น

 • ควรเตรียมเอกสาร และยื่นวีซ่าก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 

 • หลักสูตรมัธยมศึกษา ควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา เพราะรับนักเรียนต่างชาติจำกัด (เปิดเทอมหลัก ช่วงเดือนสิงหาคม / กันยายน) 

 • เพื่อป้องกันความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ผู้สมัครควรตรวจสุขภาพก่อนยื่นวีซ่า (Upfront)  

 • เอกสารภาษาไทย ต้องแปลแป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสทุกฉบับ 

 • กรณีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า ต้องยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

ขั้นตอนในการสมัครเรียน และการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

1. สมัครเรียน

1.1ส่งเอกสารสำหรับสมัครเรียน มีดังนี้

   - สำเนาหน้าพาสปอร์ต (แสกนหรือถ่ายเอกสารสี) 

   - วุฒิการศึกษาสูงสุด ทรานสคริปต์ ถ้ายังเรียนไม่จบใช้ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี 

   - ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) 

1.2 สอบวัดระดับภาษา แล้วแต่เงื่อนไขของทางสถาบัน 

1.3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายของทางสถาบัน ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี (จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ใหม่ตามเรทเงิน ณ วันที่ชำระ)

2. ได้ใบตอบรับจากทางโรงเรียน Letter of Acceptance (LOA)

2.1 ผู้สมัครที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องนำใบตอบรับจากโรงเรียน ทำการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ 

3. กรอกข้อมูลวีซ่า เตรียมเอกสาร และแปลเอกสาร สำหรับยื่นวีซ่า

4. ตรวจสุขภาพเฉพาะโรงพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น (รายชื่อโรงพยาบาล Approved Panel Physician)

5. ยื่นวีซ่า Online 

6. ให้ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประจำประเทศไทย (VFS) ทาง AdWise Education ดำเนินการนัดหมายล่วงหน้าให้

7. ระหว่างรอผลวีซ่า อาจจะมีการโทรสัมภาษณ์ เรียกเข้าไปสัมภาษณ์ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม 

8. เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เรียบร้อย

9. ส่งพาสปอร์ต เข้าสถานทูตแคนาดา ภายใน 30 วัน   

10. ชำระเงินส่วนที่ 2 (ค่าเรียน) และดำเนินการจัดหาที่พัก ประกันสุขภาพ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆเพิ่ม (ถ้ามี)

11. จัดการตั๋วเครื่องบิน (จัดการเองได้เลย หรือจะให้เราช่วยดูให้ก็สามารถแจ้งได้เลย) 

12. บริการให้คำแนะนำ ปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง โดยพี่ ๆ ทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกระเป๋า การผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เปิดเรียนวันแรก และการปรับตัวเมื่อไปถึง

* ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อาจมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ ดูข้อกำหนดการเดินทางเข้าแคนาดาช่วงสถานการณ์โควิด

Toronto

เอกสารส่วนตัวที่ต้องเตรียมเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

1. พาสปอร์ตเล่มจริง 

ต้องมีอายุเหลือมากพอตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า 

ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และทุกหน้าที่มีประวัติวีซ่า และประวัติเดินทางต่างประเทศ 1 ชุด

2.  ถ้าเคยมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรยี่นสำเนาทุกเล่มที่เคยมี แนบให้สถานทูตไปด้วย (Travel History) 

3. สำเนาบัตรประชาชน 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 

5. เอกสารการศึกษาทั้งหมด ทรานสคริปต์ ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบ

ถ้าเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ปวส ต่อ ปริญญาตรี ต้องยื่นผลการเรียน ปวส ด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตร + หลักสูตรเรียนพิเศษ ฝึกอบรมเพิ่มเติมทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ คอร์สฝึกอบรมต่าง ๆ คอร์สเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

6. เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 13 และ 14) 

กรณี เป็นนักเรียน ขอผลการเรียนปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษายืนยันว่าเป็นนักเรียนอยู่ 

ถ้านักเรียนขอวีซ่าช่วงเรียนจบมัธยม รอเข้ามหาวิทยาลัย ขอผลการเรียนมัธยม และใบตอบรับเข้ามหาวิยาลัย (ถ้ามี) 

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ /นามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาหย่า หรือหลักฐานความสัมพันธ์อื่น ๆ / ใบเกิดลูก (ถ้ามี) 

9. ระบุวันไปและวันกลับที่แน่นอน

10. กรณีถ้าเคยมีประวัติการเดินทางไปแคนาดา ไม่ว่าจะไปศึกษาหรือท่องเที่ยว ต้องขอเอกสารหลักฐานตรงนี้ด้วย เช่น ต้องระบุช่วงปีที่เคยไป ถ้าเคยไปเรียน ควรแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา 

11. กรณีเคยมีประวัติ ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน หรือทำผิดกฎหมายวีซ่าในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ต้องแจ้ง และชี้แจงเหตุผลทุกครั้ง สำคัญมากนะคะ เพราะจะเป็นสาเหตุที่ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ทันที “..I am not satisfied that you have truthfully answered all questions in the documents you have submitted in support of your application, as required by subsection 16(1) of the IRPA. Specifically, I am not satisfied that the following information is truthful: Question 2(b): Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or ordered to leave Canada or any other country? ...”

12. ประวัติการเดินทางต่างประเทศทั้งหมดที่ผ่านมา ระบุเดือนปี ไป-กลับ / ชื่อเมือง – ประเทศ / วัตถุประสงค์ที่เดินทาง เช่น ท่องเที่ยว ทำงาน ศึกษาต่อ ฝึกงาน เป็นต้น 

13. ที่มาของเงินในการเดินทาง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน สัญญาจ้าง บัตรข้าราชการ เอกสารเกษียณอายุ ใบเสียภาษี ใบจดทะเบียนการค้า ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 

14. เอกสารการเงิน ต้องใช้หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ ระบุจำนวนเงิน แปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินแคนาดา และ statment ย้อนหลัง 4 เดือน (โดย update ยอดเงินคงเหลือล่าสุด ไม่นานเกินกว่า 30 วัน) เป็นบัญชีฝากประจำ / บัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือยื่นทั้ง 2 บัญชี หรือหลายบัญชีก็ได้

- เงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ใช้ได้ เช่น สลากธนาคาร ที่ซื้อมาแล้วมากกว่า 4 เดือน ขอจดหมายรับรองจากธนาคาร และถ่ายสำเนาสลากยื่น, เงินฝาก (หุ้นในสหกรณ์ใช้ไม่ได้) สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ กรณีมีเงินฝากหลายบัญชี ก็ทำแยกแต่ละบัญชีเหมือนกัน 

- ยอดเงินที่ต้องโชว์ จะแตกต่างกันไปตาม ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาที่เรียน เมืองที่ไป ทางพี่ๆ จะช่วยแนะนำรายละเอียดตรงนี้อีกครั้ง

- กรณีใช้เอกสารการเงินของผู้อื่น ต้องเป็นของญาติเท่านั้น และต้องแสดงหลักฐานความเป็นญาติด้วย 

(เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ลำดับญาติได้ ไม่จำเป็นต้องนามสกุลเดียวกัน) และมีจดหมาย Sponsor Letter จากเจ้าของบัญชี  (ทางเรามีแบบฟอร์มจดหมายให้) 

15.  ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นๆ ยื่นเพิ่มเติมด้วย สถานทูตมีช่องให้แนบเพิ่มโดยเฉพาะ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หุ้น กองทุน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น (ไม่เป็นเอกสารบังคับ) 

16. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า แบบฟอร์มรายละเอียดครอบครัว และใบมอบอำนาจ (ทางเรากรอกให้ทั้งหมด แต่ผู้สมัครต้องเซ็นด้วยตนเอง ลายเซ็นต์เหมือนในพาสปอร์ตเท่านั้น) 

17. ที่อยู่ เบอร์โทร e-mail ของผู้เดินทาง 

18. กรณีผู้เดินทาง มีครอบครัว (สามีภรรยาที่จดทะเบียน / สามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียน / ลูก ทุกคน) ต้องแจ้งรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เดินทางไปด้วย ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานะการสมรส / อาชีพ 

19. รายชื่อ พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกท่าน ดังนี้ ชื่อ นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานะการสมรส / อาชีพ (หากเสียชีวิตแล้ว ให้ระบุ เดือน ปีที่เสียชีวิต)  

20. หนังสือรับรองความประพฤติ

21. ใบตอบรับเข้าเรียน Acceptance Letter และใบเสร็จที่ชำระค่าเรียน 

22. ผลตรวจสุขภาพ Upfront Medical

23. จดหมายแนะนำตัว เพื่ออธิบายประวัติการเรียน การทำงาน วัตถุประสงค์ที่ไปศึกษาต่อ และเป้าหมายหลังจบการศึกษา 

24. ไฟล์รูปถ่ายล่าสุด JPEG ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 mm X 45 mm จำนวน 2 ใบ  ต้องเห็นใบหน้าอยู่กึ่งกลางรูป เห็นภาพตั้งแต่ศรีษะ เห็นหัวไหล่บน ต้องไม่สวมหมวก

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. ผู้ปกครองตามกฎหมายต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มใบสมัครทุกแบบฟอร์ม

 2. แบบฟอร์ม Custodian Declaration เซ็นโดยผู้ปกครองตามกฎหมายที่เมืองไทยทุกคน ต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public  และในฟอร์มเดียวกัน ผู้รับมอบอำนาจที่จะเป็นผู้ปกครองบุตรที่แคนาดา เช่น เจ้าหน้าที่โรงเรียน ต้องเซ็นรับรอง และมี Notary Public เซ็นรับรองเช่นเดียวกัน  

 3. สำเนาใบเกิด

 4. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจที่แคนาดาเพื่อดูแลบุตรของท่าน 

 5. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมายทุกท่าน 

 6. กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับผู้ปกครองตามกฎหมาย 1 ท่าน หากมีผู้ปกครองที่ไม่ได้เดินทางด้วย ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทาง ยินยอมให้เดินทาง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ปกครองตามกฎหมายทั้ง 2 ท่าน 

 7. ถ้าผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ให้ยื่นสำเนาใบมรณบัตร

 8. เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่ระบุว่ามีอำนาจปกครองบุตร เช่น คำสั่งศาล เอกสารท้ายใบหย่า ใบคำร้องจากอำเภอระบุว่ามีมีสิทธิ์เลี้ยงดูบุตร ใบจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

Apprived Panel Physician

รายชื่อโรงพยาบาล Approved Panel Physician

City: Bangkok
Address: Bangkok General Hospital, New Phetchaburi Road
Telephone: (66 2) 318-0066


City: Bangkok
Address: BNH Hospital
Telephone: (66 2) 022-0700


City: Bangkok
Name: IOM Bangkok - International Organization for Migration
Telephone: (66 2) 234-7950


City: Chiangmai
Address: Chiangmai Ram Hospital,
Telephone: + 66 53 920300

City: Mae Hong Son
Name: International Organization for Migration
Telephone: 053-612-612


City: Mae Sot
Name: International Organization for Migration - Refugee Processing Center
Telephone: 66 55 039809 ext. 9500

bottom of page