top of page
 • Writer's pictureAdWise Education Admin x ILSC

ข้อกำหนดการเดินทางเข้าแคนาดาช่วงสถานการณ์โควิด

Updated: Sep 8, 2021Update ข้อมูล 08 September 2021


ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น เช่น ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา 1 เทอม สำหรับผู้เดินทาง ทั้งนักเรียน และนักท่องเที่ยว (TRV or eTA) ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์* ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้โดยไม่ต้องกักตัว เริ่ม 7 ก.ย. 2021


สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ยังสามารถสมัครเรียน ยื่นวีซ่า และเดินทางไปเรียนที่ประเทศแคนาดาได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องกักตัว 14 วันตามมาตรการเท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะมี Quarantine Package โปรแกรมกักตัวที่ผ่านการรับรองจากทางรัฐบาล เพื่อดูแลให้นักเรียนได้รับความสะดวก และปลอดภัยอย่างสูงสุด

 

Fully Vaccinated Travelers


วีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว ได้รับวัคซีนที่รับรองครบตามเกณฑ์* ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศแคนาดาได้ โดยไม่ต้องกักตัว

*วัคซีนที่รับรอง ตามเกณฑ์ ดังนี้

1. Full series of an accepted COVID-19 vaccine: ฉีดวัคซีน ครบ 2 doses

2. Combination of accepted vaccines ฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน แต่เฉพาะวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ครบ 2 doses


- Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)


- Moderna (mRNA-1273)


- AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)


- Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) - single dose


ข้อปฏิบัติก่อนออกเดินทาง และระหว่างการเดินทางเข้าประเทศแคนาดา สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์


ก่อนการเดินทาง


1. หาข้อมูลที่ Canada.ca/coronavirus

2. Proof of vaccination: เตรียมหลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ครบก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส Back up quarantine plan: แม้จะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และไม่ต้องกักตัวแล้ว แต่ต้องวางแผนจองที่พักอย่างน้อย 14 คืน เพื่อกรอกในแบบฟอร์ม ArriveCAN (แนะนำเป็น Homestay เพื่อความสะดวก และประหยัดกว่าจองโรงแรม) เพื่อรองรับกรณีดังต่อไปนี้

2.1 กรณีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ Arrival Test COVID-19 ที่สนามบินประเทศแคนาดา หรือในบางกรณีให้ผู้เดินทางนำอุปกรณ์ COVID-19 home test kit กลับไปตรวจเองเมื่อถึงที่พัก ซึ่งต้องทำภายใน 24 ชั่วโมง หากพบว่าผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) จำเป็นต้องกักตัวตามกฎหมายต่อไป

2.2 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเอกสารการรับวัคซีนว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ ทำให้ไม่ได้รับยกเว้นการกักตัว ต้องทำการกักตัวตามกฎหมายต่อไป

2.3 ถ้าที่พักที่เตรียมไว้ (Back up quarantine plan) ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับกักตัว จ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เข้าสู่การกักตัวของรัฐบาลตามกฎหมาย และมีค่าใช้จ่าย (จำเป็นต้องมีเงินสำรองในส่วนนี้เตรียมไว้ด้วย)

3. Pre-arrival test: ตรวจ COVID-19 molecular test เช่น PCR Test (Antigen test ไม่สามารถใช้ได้)

3.1 ต้องเข้ารับการตรวจ 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยนับเวลาจากการเก็บผลตรวจเท่านั้น ไม่ใช่นับจากเวลาที่ได้รับจากเอกสารรับรองผลตรวจ ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทางของท่านได้

3.2 หากมีการต่อเครื่อง ให้นับเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินท้ายสุดที่จะออกเดินทางไปยังประเทศแคนาดา ผลตรวจต้องเป็น negative (ผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อ)

3.3 เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และต้องเก็บเอกสารนี้ไว้กับตัวอย่างน้อย 14 วันในประเทศแคนาดา

3.4 ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 5 ปี ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องทำการตรวจ

4. กรณีที่ผู้เดินทางเคยติดเชื้อ COVID-19 และรักษาหายจากอาการแล้ว สามารถยื่นผลตรวจ COVID-19 molecular test (เช่น PCR Test) ที่เป็น positive ได้ แม้ผลจะเป็นบวก คือพบเชื้อ แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว ทั้งนี้ต้องเป็นผลตรวจอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดวันเดินทาง เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และต้องเก็บเอกสารนี้ไว้กับตัวอย่างน้อย 14 วันในประเทศแคนาดา

5. ดาวน์โหลด และเข้าไปกรอกข้อมูลใน แอพพลิเคชั่น ArriveCAN 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

6. เตรียมเอกสารตัวจริง เช่นผลตรวจ หลักฐานการฉีดวัคซีน รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดที่พัก 14 คืน

7. สำหรับผู้เดินทางที่เป็นนักเรียน เตรียมเอกสาร study permit เอกสารสำคัญต่างๆ จากโรงเรียน และเอกสารที่ตรวจร่างกายตอนยื่นวีซ่า เพื่อยื่นที่สนามบิน


ระหว่างการเดินทาง


1. สวมหน้ากากอนามัย และเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง ผ้าเปียกแอลกอฮอลล์ เจลแอลกอฮอลล์ขนาดไม่เกิน 100 ml ขึ้นเครื่อง

2. หากมีอาการให้แจ้งพนักงานบนเครื่องบินทันที


เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแคนาดา


1. สวมหน้ากากอนามัย

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ และตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมไปถึงรายละเอียดที่พัก

3. ให้ข้อมูล และเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องการ

4. COVID-19 Arrival Test: อาจโดนสุ่มตรวจ COVID-19 ที่สนามบินประเทศแคนาดา หรือในบางกรณีผู้เดินทางจะได้รับชุดอุปกรณ์ COVID-19 home test kit ไปตรวจเองเมื่อถึงที่พักภายใน 24 ชั่วโมง

4.1 ถ้าผลตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ไม่จำเป็นตัองกักตัว

- อย่างไรก็ตามควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ จำเป็นจะต้องมีสำเนาการฉีดวัคซีน และรายละเอียดบุคคลฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ไว้กับตัว

4.2 ถ้าผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ)

4.2.1 ห้ามออกจากที่พักเด็ดขาด ต้องกักตัวตามมาตรการรัฐ 14 วัน

4.2.2 ติดต่อ local public health authority ในพื้นที่ และรายงานผลการติดเชื้อไปที่ Public Health Agency of Canada เบอร์ 1-833-641-0343 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

4.2.3 เข้าไปในแอพพลิเคชั่น ArriveCAN เพื่อรายงานอาการทุกวัน

4.2.4 หากอาการป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องส่งตัวไปสถานพยาบาล คุณจะได้รับการติดต่อจากรัฐบาล ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


ข้อยกเว้นไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้เดินทาง ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ได้แก่


1. ผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 12 ปี ที่ผ่านเงื่อนไขตามเกณฑ์ของ Public Health

2. ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

3. แม้จะไม่ต้องทำการกักตัว แต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ต้องทำการตรวจ Arrival test COVID-19 ที่สนามบินประเทศแคนาดา และตรวจ COVID-19 ด้วย home test kit ในวันที่ 8 ที่เดินทางเข้าประเทศแคนาดา หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) ให้ดำเนินการตามขั้นตอน 4.2

 

Unvaccinated Travelers

วีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด** ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน, ฉีดไม่ครบ 2 doses และ/หรือ ฉีดวัคซีนที่แคนาดายังไม่ได้รับรอง, ผู้ที่หายป่วยจากโควิด จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัว และปฏิบัติตามกฎที่กำหนดเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของ COVID-19 และสายพันธุ์อื่นๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ หรือให้ข้อมูลเท็จ จะได้รับการลงโทษปรับหรือจำคุก


วัคซีนต่อไปนี้ยังไม่ได้รับการรับรอง** ต้องกักตัวตามมาตรการของรัฐ


- Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)

- Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV)

- Gamalaya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac)

- Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan)

- Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

- Vector Institute (EpiVacCorona)

**ข้อมูล Sept 2021 รายชื่อวัคซีนอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต


ข้อปฏิบัติก่อนออกเดินทาง และระหว่างการเดินทางเข้าประเทศแคนาดาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีดังนี้


ก่อนออกเดินทาง


1. หาข้อมูลที่ Canada.ca/coronavirus

2. Mandatory quarantine plan: วางแผนการจัดหาหาที่พักเพื่อกักตัว แนะนำเป็น Homestay เพื่อความสะดวก และประหยัดกว่าจองโรงแรม) เงื่อนไขที่พัก ต้องมีห้องนอน และห้องน้ำแยกส่วนตัว รวมถึงมีบริการการจัดส่งอาหารครบ 3 มื้อตามเงื่อนไข

3. Pre-arrival test: ตรวจ COVID-19 molecular test เช่น PCR Test (Antigen test ไม่สามารถใช้ได้)

3.1 ต้องเข้ารับการตรวจ 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นับเวลาจากการเก็บผลตรวจเท่านั้น ไม่ใช่นับจากเวลาที่ได้รับจากเอกสารรับรองผลตรวจ ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทางของท่านได้

3.2 หากมีการต่อเครื่องให้นับเวลาที่จะเข้ารับการตรวจ 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินท้ายสุดที่จะออกเดินทางไปยังประเทศแคนาดา

3.3 ผลตรวจต้องเป็น negative (ผลเป็นลบ - ไม่ติดเชื้อ)

3.4 เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และต้องเก็บเอกสารนี้ไว้กับตัวอย่างน้อย 14 วันในประเทศแคนาดา

3.5 ยกเว้นผู้เดินทางอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่ต้องทำการตรวจ

4. กรณีที่ผู้เดินทางเคยติดเชื้อ COVID-19 และรักษาหายจากอาการแล้ว สามารถยื่นผลตรวจ COVID-19 molecular test (เช่น PCR Test) ที่เป็น positive ได้ แม้ผลจะเป็นบวก คือพบเชื้อ แต่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว ทั้งนี้ต้องเป็นผลตรวจอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดวันเดินทาง เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น และต้องเก็บเอกสารนี้ไว้กับตัวอย่างน้อย 14 วันในประเทศแคนาดา

5. ดาวน์โหลด และเข้าไปกรอกข้อมูลใน แอพพลิเคชั่น ArriveCAN 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

6. เตรียมเอกสารตัวจริง เช่นผลตรวจ หลักฐานการฉีดวัคซีน รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดที่พัก 14 คืน

7. Create Account กับ Lab Provider ซึ่งจะต่างกันไปในแต่ละเมือง สำหรับส่งผลตรวจ COVID-19 home test kit ระหว่างกักตัววันที่ 8 ที่ประเทศแคนาดา ทั้งนี้ควรใช้อีเมลเดียวกับที่ลงทะเบียนใน ArriveCAN

8. สำหรับผู้เดินทางที่เป็นนักเรียน เตรียมเอกสาร study permit เอกสารสำคัญต่างๆ จากโรงเรียน และเอกสารที่ตรวจร่างกายตอนยื่นวีซ่า เพื่อยื่นที่สนามบิน


ระหว่างการเดินทาง


1. สวมหน้ากากอนามัย และเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง ผ้าเปียกแอลกอฮอลล์ เจลแอลกอฮอลล์ขนาดไม่เกิน 100 ml ขึ้นเครื่อง

2. หากมีอาการให้แจ้งพนักงานบนเครื่องบินทันที


เมื่อเดินทางมาถึงประเทศแคนาดา


1. สวมหน้ากากอนามัย

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติและตรวจคัดกรองสุขภาพ รวมไปถึงแผนการกักตัว

3. ให้ข้อมูลและเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องการ

4. ถ้าแผนการกักตัวที่เตรียมไว้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เข้าสู่การกักตัวของรัฐบาลตามกฎหมาย และมีค่าใช้จ่าย (จำเป็นต้องมีเงินสำรองในส่วนนี้เตรียมไว้ด้วย)

5. COVID-19 Arrival Test: อาจโดนสุ่มตรวจ COVID-19 ที่สนามบินประเทศแคนาดา หรือในบางกรณีผู้เดินทางจะได้รับชุดอุปกรณ์ COVID-19 home test kit ไปตรวจเองเมื่อถึงที่พักภายใน 24 ชั่วโมง แต่จะยังคงได้รับ COVID-19 home test kit อุปกรณ์สำหรับตรวจในวันที่ 8 ของการกักตัวต่างหาก

5.1 Arrival Test หากผลตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) กักตัวตามมาตรการต่อไป

5.2 Arrival Test หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) ติดต่อ local public health authority ในพื้นที่ และรายงานผลการติดเชื้อไปที่ Public Health Agency of Canada เบอร์ 1-833-641-0343 ทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

6. เข้าไปในแอพพลิเคชั่น ArriveCAN เพื่อเข้าไปเช็คอินในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณเดินทางเข้ามาในประเทศแคนาดา และรายงานอาการทุกวัน

7. COVID-19 home test kit ต้องทำการตรวจ COVID-19 ในวันที่ 8 ของการกักตัว ติดต่อส่งผลตรวจผ่าน account ของ Lab Provider

7.1 Day-8 หากผลตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) กักตัวต่อจนครบกำหนด 14 วัน

7.2 Day-8 หากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) กักตัวเพิ่มอีก 10 นับจากวันที่ทำการตรวจ COVID-19 จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อให้คำแนะนำขั้นตอนต่อไป

8. หากมีการติดเชื้อ และมีอาการป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องส่งตัวไปสถานพยาบาล คุณจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

9. ติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนให้เร็วที่สุด

เมื่อครบกำหนดกักตัว ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และควรมีรายละเอียดบุคคลที่สามารถติดต่อฉุกเฉินได้ไว้กับตัว

 

การสนับสนุนจากโรงเรียน ILSC Education Group

 1. โรงเรียนจะจองที่พักที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสำหรับนักเรียนในการกักตัว

 2. ติดตามนักเรียนทุกวันในระหว่างการกักตัว เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการสนับสนุนดูแลเป็นอย่างดี

 3. ให้บริการทั้งหมดที่รวมอยู่ใน Quarantine Package โปรแกรมกักตัว (มีค่าใช้จ่าย) ของโรงเรียน

 4. Vaccination Policy : โรงเรียนจะดำเนินการตามนโยบายให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนของสถาบันจะต้องได้วัคซีนครบก่อนเข้าสถาบัน (วัคซีนที่รับรอง Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca และ Johnson & Johnson) สำหรับนักเรียนที่ยังได้วัคซีนไม่ครบจะต้องผ่านการตรวจโควิด Antigen Test เป็นประจำ

 5. ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลงทะเบียนรับวัคซีนที่ประเทศแคนาดาอย่างรวดเร็วที่สุด

ตัวอย่าง โปรแกรมกักตัวที่โรงเรียนจัดให้นักเรียน :

 • ที่พัก (โฮมสเตย์ หรือโรงแรม)

 • บริการรับส่งจากสนามบินไปยังที่พัก

 • อาหาร 3 มื้อต่อวัน

 • ซิมการ์ด มีอายุ 30 วัน

 • ติดตามทุกวัน

 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี 2 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สนับสนุนข้อมูลโดย :


 

ILSC Education Group ผู้นำระดับโลกด้านการศึกษาภาษาและการฝึกอาชีพ นำเสนอประสบการณ์ด้านการศึกษาในแคนาดา ออสเตรเลีย และอินเดีย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทำงานและการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษและเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก


หรือสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าแคนาดา ผ่าน Adwise Education พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise ได้ทุกวัน


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


All Rights Reserved.

Search By Tags
bottom of page