top of page

CANADA : ภูมิประเทศ/ฤดูกาล
 

แคนาดาเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากรัสเซีย แต่หากเทียบเฉพาะในส่วนของขนาดที่เป็นพื้นดินแล้ว แคนาดาจะถูกจัดอยู่ในอันดับ 4 เนื่องจากมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบน้ำจืดทอดยาวจากมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออก ไปตามมหาสมุทรอาร์กติกทางทิศเหนือ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตก แคนาดาจึงเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศทางทะเลที่กว้างใหญ่ด้วยแนวชายฝั่งที่ยาวที่สุดในโลก

 

ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของประเทศแคนาดามีความแตกต่างกัน ป่าบอเรียล (Boreal Forest) หรือป่าทางเหนือมีลักษณะเป็นป่าที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวซึ่งเป็นลักษณะของป่าตามเขตอากาศแบบกึ่งขั้วโลก ป่าบอเรียลนี้มีอยู่ทั่วประเทศแคนาดา นอกจากนั้นในภูมิภาคอาร์กติกตอนเหนือยังมีลักษณะเป็นหนาวเย็นแบบเทือกเขาน้ำแข็ง อย่างเทือกเขาร็อกกี้ (Rocky Mountains) และยังมีทุ่งหญ้าแพรรี่ (Canadian Prairies) ที่กว้างใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ที่เอื้อต่อการทำเกษตรกรรม แม่น้ำสายหลักของประเทศแคนาดาคือ แม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ (Lawrence River) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หล่อเลี้ยงพื้นที่ราบลุ่มของแคนาดาให้มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ภูมิอากาศในแคนาดา


ประเทศแคนาดามีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวและฤดูร้อนแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 • ฤดูใบไม้ผลิ Spring | มีนาคม - พฤษภาคม

  • เป็นฤดูที่มีฝนตกชุกที่สุดของปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8-10 องศา มีกลางวันที่ยาวและอากาศอบอุ่น ส่วนกลางคืนมีอากาศหนาวเย็น ช่วงนี้แนะนำให้เตรียมหมวก ร่ม และเสื้อโค้ทติดกระเป๋าไว้เสมอ

 • ฤดูร้อน Summer | มิถุนายน - สิงหาคมหรือต้นกันยายน

  • มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 -30 องศา ร้อนที่สุดในเดือนกรกฏาคม

 • ฤดูใบไม้ร่วง Fall (Autumn) | กันยายน  - พฤศจิกายน

  • อากาศเริ่มเย็นลงอีกครั้ง เวลากลางวันเริ่มสั้นลง อาจมีฝนบ้าง จึงแนะนำให้เตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น และพกร่มติดตัว

 • ฤดูหนาว Winter | ธันวาคม - กุมภาพันธ์หรือต้นมีนาคม

  • อากาศต่ำกว่า 0 องศา และอาจต่ำสุดถึง -30 องศาเมื่อหิมะตก

ที่มา : wikipedia/Canada#Geography

Toronto
bottom of page