ระบบการศึกษา

การศึกษาในแคนาดาในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วนักเรียนชาวแคนาดาจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 – 5 ปี และใช้เวลาเรียน 1 – 2 ปี ทั้งนี้แล้วแต่สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ปี จะต้องเข้าเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษา ตั้งแต่ช่วงเดือน กันยายนถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมณฑลนั้น ๆ เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือ CEGEP ของควิเบค

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษา มีหลายแบบคือ Community College หมายถึงสถาบันที่ทำการสอนทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น College of Applied Arts and Technology ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในแคนาดา สถาบันเหล่านี้มีสาขาวิชาให้เลือกมากมายและค่าธรรมเนียมการศึกษาก็ไม่สูงจนเกินไป ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจบการศึกษาเร็วหรือผู้ที่มีเวลาน้อยในการเรียน สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ

  • การศึกษาทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี

  • หลักสูตรวิชาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพในด้านการค้า อุตสาหกรรมและหลักสูตรกึ่งวิชาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

  • หลักสูตรการศึกษาสำหรับพัฒนาทักษะในการเรียน  การใช้ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส

โดยทั่ว ๆ ไป หลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาจะมีการเรียนการสอนใน ระดับวิทยาลัยเท่านั้น ไม่มีการศึกษาระดับนี้ที่มหาวิทยาลัย บางหลักสูตรสามารถเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยบางแห่งได้ การเทียบโอนแต่ละที่จะมีระเบียบการโอนแตกต่างกันไป ดังนั้น นักศึกษาโปรดตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะทำการเทียบโอนหน่วยกิตด้วยตนเอง หรือปรึกษาตัวแทนของสถาบันในประเทศ โดยต้องส่ง curriculum (หลักสูตรการศึกษา) และ Course description (รายละเอียดวิชา) ไปด้วย

มหาวิทยาลัย (University)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor’s degree)โดยปกติจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 – 5 ปี ในแคนาดาจะมีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่ 2 ประเภทคือ

  • General Pass Degrees ใช้เวลาเพียง 3 ปี

  • Honours Degrees ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี นักศึกษาจะต้องเรียนเพื่อ ให้มีหน่วยกิตมากกว่าหลักสูตรสอบ General Pass Degrees และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย หากนักศึกษาคิดจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ควรเรียนในหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรวิชาชีพในมหาวิทยาลัยบางแห่ง หลักสูตรทั้ง 2 ประเภทจะใช้เวลาในการศึกษามากกว่า 5 ปี เนื่องจากจะต้องมีการฝึกงาน โดยการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน เช่น หลักสูตรบัญชี สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree) 1 ปีครึ่ง – 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถาบันและขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรและต้อง สอบ Comprehensive Examination (สอบประมวลความรู้) หรืออาจต้องทำวิจัยหรือ เขียนรายงานวิทยานิพนธ์หรืออาจทั้งเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งเขียนวิทยานิพนธ์ด้วยก็ได้ และงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นี้สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ด้วย 

หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral หรือ Ph.D. Degree) ใช้เวลาในการศึกษา อย่างน้อย 2 ปี หลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรี แต่อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้อง ใช้เวลาเฉลี่ยอย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอกนี้ จะประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน การร่วมสัมมนาทางวิชาการ   การค้นคว้างานวิจัย การเขียนรายงานวิชาการ การนำเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co-op Education) การศึกษาภาคปฏิบัติหรือการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาได้ร่วมมือกับสถานประกอบการทางธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง ระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษา