top of page
  • Writer's pictureAdWise Education Admin

Genuine Student (GS) คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ สำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


หากพูดถึงการเรียนต่อออสเตรเลีย เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องยื่นควบคู่กับหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการเงิน นั่นคือจดหมายแนะนำตัว ก่อนหน้านี้จดหมายดังกล่าวจะเรียกกันว่า GTE (Genuine Temporary Entrant) ซึ่งวันนี้ทางออสเตรเลียได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว จาก GTE เป็น GS (Genuine Student) หรือจดหมายรับรองการเป็นนักเรียนที่แท้จริง ซึ่งก็คือ จดหมายที่ผู้ยื่นขอ "วีซ่านักเรียน" ต้องแสดงความจำนงค์ว่าเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อ "ศึกษา" (อย่างแท้จริง) มีการประกาศใช้ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป ซึ่งจดหมาย GS ก็จะมีทั้งเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก GTE รวมทั้งยังคงมีจุดสำคัญที่ยังคงเดิม


ข้อมูลที่ควรเขียนลงไปในจดหมาย GS


เพื่อให้การขอวีซ่านักเรียนประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ของ Genuine Student Requirement และขอวีซ่านักเรียนได้สำเร็จ พี่จอยสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อให้น้อง ๆ ที่กำลังสนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลียได้เข้าใจและสามารถนำไปเขียนจดหมายแนะนำตัวได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้


1. จุดประสงค์ที่จะศึกษา

สิ่งนี้สำคัญมากที่จะทำให้สถานทูตผู้พิจารณาวีซ่านักเรียนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่ดีสำหรับการเรียนต่อของเรานั่นเอง โดยผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์หลักในการมาที่ออสเตรเลียคือเพื่อศึกษาเท่านั้น ดังนั้น เราจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากประวัติการศึกษา ความเกี่ยวข้องของหลักสูตรกับการศึกษาก่อนหน้าหรืออาชีพในอนาคต และความเข้าใจในหลักสูตรและสถาบันที่เลือก


2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษก็เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละคนในการเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ว่ามีความสอดคล้อง เหมาะสมตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนหรือไม่ ดังนั้นหากน้อง ๆ สนใจอยากจะมาเรียนต่อที่ออสเตรเลีย รวมถึงนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่และจะเรียนต่อในหลักสูตรถัดไป สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เราต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่ตั้งใจจะเรียนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติว่าใช้เป็นหลักฐานสำหรับการยื่นวีซ่าได้ ได้แก่ IELTS, TOEFL หรือ PTE โดยแต่ละหลักสูตรที่สนใจอาจมีข้อกำหนดทางคะแนนที่แตกต่างกันไป


3. หลักฐานและข้อมูล

หลักฐานเพื่อสนับสนุนถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของผู้สมัครมีความสำคัญอย่างมากที่ทางสถานทูตจะใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่า หากเราเขียนจดหมายแนะนำตัวโดยที่ไม่มีหลักฐานก็จะไม่ได้รับความสำคัญในกระบวนการพิจารณา GS สิ่งที่เราควรจัดเตรียมและเกี่ยวข้อง ได้แก่


3.1 หลักฐานการศึกษาในอดีต

ใบแสดงผลการศึกษา คุณวุฒิที่ได้รับ โรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่เรียนและระยะเวลาในการศึกษา

3.2 การศึกษาในออสเตรเลียที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยเรียนที่ประเทศออสเตรเลียมาก่อนแล้ว รวมถึงนักเรียนที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในออสเตรเลียและต้องการที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรถัดไป สิ่งสำคัญที่พี่จอยจะเน้นย้ำเสมอคือ หลักฐานและข้อมูล ที่แสดงถึงประวัติการศึกษาที่ดีและสมบูรณ์ในออสเตรเลีย, เหตุผลในการเปลี่ยนหลักสูตรหรือเปลี่ยนสถาบันการศึกษา, รายละเอียดความก้าวหน้าในหลักสูตรที่เลือกเรียน อย่างเช่น เรียนหลักสูตร General English 24 สัปดาห์ ตอนนี้มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ในระดับ Pre-Intermediate มาเป็น Upper-Intermediate หรือการรักษาสถานะนักเรียนโดยมีใบรับรองการศึกษาจากสถาบัน, Attendance การเข้าชั้นเรียนที่ดี โดยช่วงเวลาที่เราไม่ได้ศึกษาและมี Gap หรือช่องวางทางการศึกษา เราควรอธิบายเหตุผลที่ชัดเจนที่ห่างจากการเรียน เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติที่ตรงตามข้อกำหนด GS


4. การทำงานปัจจุบัน (ถ้ามี)

ในส่วนนี้ ผู้สมัครต้องอธิบายถึงสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องของการทำงานว่าตอนนี้กำลังทำงานเกี่ยวกับอะไร, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, ที่อยู่ของบริษัท, รวมทั้งนายจ้าง เพื่อสามารถยืนยันถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของเราได้อย่างถูกต้อง


5. ความสามารถทางการเงิน

เงินทุนที่จำเป็นสำหรับการเรียนและต้องอาศัยอยู่ออสเตรเลียชั่วคราว ผู้สมัครต้องแสดงให้ทางสถานทูตเห็นว่าเรามีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่อยู่อยู่ในออสเตรเลีย ซึ่งข้อกำหนดในเรื่องของเงินทุนและหลักฐานแสดงความมั่นคงทางการเงินก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรียนของแต่ละคน หากเรามีผู้สนับสนุนการเงิน อย่างเช่น พ่อแม่ เราก็ต้องอธิบายให้ได้ว่า เราจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจำนวนนี้จากผู้สนับสนุนได้อย่างไรบ้าง


6. ประวัติการย้ายถิ่นฐานหรือประวัติการเดินทางต่างประเทศ

การทำตามกฎของการเดินทางในแต่ละประเทศก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะบอกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของ GS ได้อย่างเคร่งครัด


7. แรงจูงใจในการกลับบ้านเกิด

ผู้สมัครต้องแสดงถึงแรงจูงใจ ความผูกพัน ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางอาชีพที่มั่นคงหลังจากศึกษาในออสเตรเลียเสร็จสิ้นและต้องกลับมา(ทำงาน)ที่ประเทศบ้านเกิด


สรุป


หลักฐานและข้อมูลทั้งหมดของ GS แต่ละบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินและพิจารณาว่าผู้สมัครเป็นนักเรียนจริงหรือไม่

หลักฐาน เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งประวัติที่ผ่านมาและเหตุผลที่อธิบายนั้นมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด


จดหมาย GS ที่ดีจึงควรมีหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ถูกต้อง มีข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบหรือแสดงหลักฐานอย่างชัดเจน

ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่าหากเราเรียนหลักสูตรนี้จบแล้วเราจะได้รับอะไรจากการเรียน เป้าหมายทางอาชีพ เป้าหมายหลังเรียนจบ


หลักสูตรที่เลือกควรเป็นไปตามการศึกษาก่อนหน้าหรือเป้าหมายอาชีพของผู้สมัครอย่างมีเหตุผล เพราะข้อกำหนดของ GS มีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นที่ออสเตรเลีย ซึ่งก็คือหลักสูตรที่เราได้เลือกเรียนว่ามีประโยชน์ต่ออนาคตของเราอย่างไร


ข้อมูลทั้งหมดนี้ พี่จอยและทีมงาน AdWise สรุปออกมานี้ น้องๆ สามารถนำไปประกอบการเขียนจดหมาย GS ของตนเองได้เลย การเขียนเชื่อมโยงและการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ ต้องเขียนข้อมูลจริงให้มีน้ำหนักมากพอที่จะจูงใจผู้อ่าน(สถานทูต) ที่จะเป็นผู้พิจารณาและประเมินการให้วีซ่านักเรียนแก่เรา ดังนั้น ควรให้เวลาและให้ความสำคัญในการเตรียมข้อมูลส่วนนี้ให้มากๆ เมื่อเขียนเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงาน AdWise จะมีสัมภาษณ์ พูดคุย ช่วยหาข้อมูล แนะนำแบบรายคนให้ก่อนยื่นวีซ่าทุกคนค่ะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ AdWise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line: @adwise


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.


 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :


22 views

Comments


Commenting has been turned off.
Search By Tags
bottom of page