top of page
  • Writer's picture Darin (Joy)

เงื่อนไขการยื่นวีซ่าและนโยบายคืนเงิน (refund policy) ที่ควรทราบก่อนสมัครเรียน

Updated: Aug 23, 2023
เงื่อนไขที่นักเรียนควรทราบก่อนสมัครและยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย


1. แนะนำให้ยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 4 เดือน

2. เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว สามารถเดินทางได้ทันที แต่จะไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้จนกว่าจะเปิดเรียนวันแรก


หมายเหตุ :


ช่วงสถานการณ์โควิดมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการทำงานของวีซ่านักเรียนให้สามารถทำงานได้เต็มเวลาเป็นการชั่วคราว จนถึง April 2022 (Temporary relaxation of working hours for student visa holders)

นักเรียนสามารถติดต่อพี่ Adwise เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาค่ะ


3. กรณียื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียนนานกว่า 4 เดือน ระบบวีซ่าจะแจ้งว่า

“The applicant will be able to continue however due to the future start date the application will not be assessed as a priority.” หมายถึง ผู้สมัคร (นักเรียน) สามารถกรอกใบสมัครวีซ่าและยื่นวีซ่าได้ แต่เนื่องจากวันเปิดเรียนของผู้สมัคร(นานกว่า 4 เดือนตามกำหนด) จะยังไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่า

4. ระบบวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่ารอผลพิจารณาวีซ่ากี่วัน ทางอิมมิเกรชั่นมีการจัดทำสถิติระยะเวลาการพิจารณาในแต่ละประเภท เรียกว่า Global visa processing time อัพเดทในแต่ละช่วงเวลา


ตัวอย่างเช่น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 ธ.ค 2021 มีการอัพเดทระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าดังนี้“ใบสมัครวีซ่านักเรียน (subclass 500) เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ ยื่นจากประเทศไทย ระบบขึ้นว่า 50% ของใบสมัครมีระยะเวลารอวีซ่า 28 วัน , 75% ของใบสมัคร มีระยะเวลารอวีซ่าประมาณ 81 วัน และ 90% ของใบสมัคร มีระยะเวลารอวีซ่า 18 เดือนตามลำดับ”

ซึ่งปกติแล้ววีซ่าที่ยื่นจากไทยมักใช้เวลาพิจารณาวีซ่าที่ระบุไว้ใน global processing time แต่ทั้งนี้ไม่สามารถการันตีได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม


5. ระบบวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และไม่มีระบบคิวว่ายื่นวีซ่าก่อนได้ผลวีซ่าก่อน เป็นเรื่องภายในของเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น ดังนั้นไม่ต้องกังกล กรณีเจอเคสยื่นวีซ่าหลังผู้สมัคร แต่ได้รับผลวีซ่าก่อน กรณีแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าเอกสารหรือใบสมัครวีซ่าของผู้สมัครที่รอนานกว่ามีปัญหา

6. Refund Policy ต้องอ่านนโยบายการคืนเงินของแต่ละโรงเรียนเป็นการเฉพาะเจาะจง ส่วนของโรงเรียนส่วนที่จะไม่คืนเลยคือค่าลงทะเบียน


ข้อควรระวัง ในการพิจารณาใบเสนอราคาก่อนตัดสินใจชำระค่าเรียนกับทุกเอเจนท์


1. ตรวจสอบนโยบายการคืนเงินให้ชัดเจน

2. ใบเสนอราคา บอกรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจนหรือไม่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

3. โดยทั่วไปทางบริษัทฯของเราไม่ได้เก็บค่าบริการสำหรับวีซ่านักเรียน แต่สำหรับเอเจนท์อื่นๆ การจะเก็บค่าบริการถือว่าเป็นการตกลงการใช้บริการระหว่างเอเจนท์กับนักเรียนผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่ผิดแต่อย่างใด สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากนักเรียนได้ ต้องระบุให้ชัดเจน

4. อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง ควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนเงินให้เป็นปัจจุบันที่สุด

5. ค่าโอนเงินต่างประเทศที่ธนาคารจัดเก็บ โดยปกติประมาณ 800 – 1,200 บาท (สำหรับออสเตรเลีย)

6. ค่าแปลเอกสาร ปัจจุบันเอกสารทางราชการสามารถขอคัดลอกเป็นฉบับภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกแห่ง เอกสาร อื่นๆ ที่ต้องแปลเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายตามที่ตกลงกัน ค่าแปลเอกสารไม่สามารถคืนเงินได้

7. ค่าทำจดหมาย GTE ต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนว่า ทำจดหมายให้ หรือแค่แปลจดหมาย ทำฟรี หรือคิดค่าบริการ

8. ค่าเรียนงวดแรก เป็นการแบ่งจ่ายค่าเรียนนานแค่ไหน ค่าอุปกรณ์การเรียน ชำระเงินก้อนแรกเท่าไหร่ เพราะถ้าพิจารณาแค่ค่าใช้จ่ายรวมงวดแรกอาจดูว่าถูกมาก แต่จริงๆ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายแฝงภายหลัง

9. ค่าสมัครเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน (Application Fee, Registration Fee, Enrolment Fee) ต้องมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้ามีค่า Application Fee แล้ว มีการเรียกเก็บ Administration fee หรือ Admission Fee ที่ดูซ้ำซ้อน และไม่สามารถรีฟันด์ได้ (nonrefundable) แสดงว่าเป็นการเรียกเก็บเงินจากทางเอเจนท์เอง

10. นักเรียนควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากใบตอบรับของโรงเรียน Offer Letter และ Student Invoice ให้ละเอียดทุกครั้ง ในเอกสารเหล่านี้จะมีรายละเอียด นโยบายคืนเงินของโรงเรียนนั้นๆ ด้วย

11. ทุกครั้งที่นักเรียนเซ็นใบตอบรับเข้าเรียน และชำระเงิน โรงเรียนจะถือว่านักเรียนได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน การลาออก และเงื่อนไขการคืนเงินทั้งหมดแล้ว เป็นสิทธ์ของนักเรียนที่ควรทราบก่อนชำระเงิน

12. นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะโอนเงินค่าเรียนทั้งหมดผ่านธนาคาร โอนตรงไปยังบัญชีของสถาบันการศึกษา


Refund Policy นโยบายการคืนเงินคืออะไร?


กรณีชำระเงินค่าใช้จ่ายแล้ววีซ่าไม่ผ่านไม่ว่ากรณีใดๆ จะได้รับเงินส่วนไหนคืนหรือส่วนไหนที่ไม่ได้คืนบ้าง ขออธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้

เงินส่วนที่จะได้คืน

  • ค่าเรียน (ตาม refund policy ของแต่ละโรงเรียน ส่วนใหญ่ได้คืนค่าเรียนเต็ม บางโรงเรียนหักค่า refund $500 บางโรงเรียนพิจารณาจากวันที่ยื่นขอ refund หากเลยกำหนด original start date ไปแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนเลย)

  • ค่าอุปกรณ์

  • ค่าประกันสุขภาพ


ในการโอนเงินคืนนักเรียนจากทางสถานศึกษาหรือบริษัทประกัน ยอดเงินไทยที่นักเรียนจะได้รับจะขึ้นอยู่กับ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่โอนเป็นหลัก ** เงินที่ได้รับโอนกลับจากออสเตรเลีย อัตราแลกเปลี่ยนมักจะต่ำกว่าที่โอนไปตอนแรก ดอลลาร์ละ 1-3 บาท

เงินส่วนที่ไม่ได้คืน คือ เงินที่นำไปชำระเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมด คือ


1. ค่าสมัครเรียน

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

3. ส่วนที่นักเรียนชำระตรงเองคือ

3.1 ค่าตรวจสุขภาพ(ชำระตรงกับโรงพยาบาล)

3.2 ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศของธนาคาร (โอนไป ประมาณ 1,200 บาท โอนกลับประมาณ $20+)

3.3 ค่าธรรมเนียมเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric) ประมาณ 700-800 บาท (ทำหลังจากยื่นวีซ่า)

4. หากมีการ refund เกิดขึ้นทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามกฎของสถาบันการศึกษาเท่านั้น และหักค่าดำเนินการ 10,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเรียนต่อและขอวีซ่าออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ อเมริกา ดูไบ กับ Adwise Education ได้ทุกวัน

ติดต่อ พี่จอย พี่แอ้ 086-400-4350, 086-367-4297

Line : @adwise


สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก แก้ไข ดัดแปลงบทความ และ/หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

All Rights Reserved.

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :Comments


Search By Tags
bottom of page